Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa
FILIMƆN tɩn
Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa Filimɔn tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Filimɔn dɛɛn yɩ nɔn-kamunu mʋ, o na tu o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. O yɩ Kolɔsɩ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ, o maa yɩ Pooli ciloŋ. Kʋ yɩ Pooli dɛɛn mʋ brɩ-o Wɛ cɩga kam yɩ o sɛ.
Filimɔn dɛɛn ma jɩgɩ gambaa, ka yɩrɩ mʋ Onisim, yɩ o gambaa kam duri ka viiri ka daar-o.
Pooli na wʋ pɩɩna digǝ nɩ maŋa kalʋ tɩn, mʋ Onisim ve o te. Pooli maa ŋɔɔnɩ Wɛ taanɩ dɩd-o, yɩ o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. Pooli laan ma tʋŋ-o sɩ o joori o vu o yuutu wʋm te.
Pooli ma pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm o pa o ciloŋ Filimɔn, o ma loor-o sɩ o yagɩ kʋlʋ maama Onisim na kɩ tɩn o maa cɛ-o. Kantʋ maŋa kam nɩ, gambaa na duri ka viiri yɩ ka yuutu wʋm na joori o na-o, oó pa ka na cam zanzan mʋ kʋ ja gaalɩ. Pooli laan ma loori Filimɔn sɩ o daa yɩ joŋ-o nɩ o gambaa má te, o laan nan taa nii-o nɩ o yɩ o ko-bu mʋ te Zezi Krisi ŋwaanɩ.
1
Amʋ Pooli wʋlʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ dɩ́ ko-bu Timoti wʋ amʋ tee nɩ. Dɩ́ pʋpʋnɩ dɩ́ pa nmʋ Filimɔn, n na yɩ dɩbam ciloŋ-sono yɩ n tɔgɩ dɩ dɩbam n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa tɩn mʋ. Dɩ́ jɔɔnɩ-m, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ jɔɔnɩ dɩ́ ko-bu-kana Apɩa, dɩ Arisipi wʋlʋ na wǝli dɩ dɩbam o na cam Wɛ tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ tɩn. Dɩ́ daarɩ dɩ́ jɔɔnɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na yǝni kʋ jeeri daanɩ nmʋ sɔŋɔ nɩ tɩn maama.
Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.
Maŋa maama amʋ na yǝni a loori Wɛ, a guli nmʋ gulǝ DƖ yigǝ nɩ, yɩ a kɩ DƖ le nmʋ ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ amʋ ni nɩ n jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ dɩ́ Yuutu Zezi yɩ n soe Wɛ nɔɔna bam maama lanyɩranɩ. Wɛ wʋ́ pa nmʋ na jɩgɩ wǝl-dɔnɔ kʋlʋ dɩ dɩbam n na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn pa n wanɩ n lwarɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama Wɛ na kɩ DƖ pa dɩbam Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. A ko-bu-sono, nmʋ na soe Wɛ nɔɔna bam te tɩn mʋ paɩ a wʋ poli zanzan, yɩ kʋ pa a jɩgɩ baarɩ, bɛŋwaanɩ n wǝli Wɛ nɔɔna bam yɩ n pa ba na baarɩ dɩ wʋpolo.
Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ lagɩ a loori nmʋ sɩ n kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ n kɩ tɩn mʋ. Amʋ ya jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a da Zezi Krisi ŋwaanɩ a pa nmʋ ni, sɩ n lwarɩ n na wʋ́ kɩ kʋlʋ tɩn. A nan lagɩ sɩ a loori-m dɩ sono mʋ. Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ nankwɩan yɩ ba kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ lele kʋntʋ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn, 10 a lagɩ a loori-m nmʋ gambaa Onisim ŋwaanɩ mʋ. A na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn, o tu amʋ te, yɩ a brɩ-o Wɛ cɩga kam yɩ o sɛ. Kʋntʋ tɩn, wʋntʋ laan nyɩ nɩ a tɩtɩ bu mʋ te. 11 O dɛɛn na tʋŋɩ o pa nmʋ maŋa kalʋ tɩn, o wʋ pɛ n na nyɔɔrɩ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, o laan jɩgɩ nyɔɔrɩ o pa amʋ dɩ nmʋ maama.
12 A lagɩ a tʋŋ-o sɩ o joori o ba nmʋ te, wʋntʋ yɩ a tɩtɩ bɩcarɩ mʋ. 13 Amʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ tɩn, a yaá ta lagɩ sɩ o maŋɩ a tee nɩ mʋ, sɩ o lǝni nmʋ yuu nɩ o taa tʋŋɩ o pa-nɩ. 14 A nan ba lagɩ sɩ a kɩ kʋlʋkʋlʋ yɩ nmʋ na wʋ sɛ. A na kɩ kʋntʋ, kʋʋ́ ta yɩ nɩ a fɩn nmʋ sɩ n wǝli-nɩ, sɩ kʋ daɩ n tɩtɩ wʋbʋŋa.
15 Onisim na duri o yagɩ nmʋ tɩn, dɛ doŋ kʋ yɩ sɩ o pɔɔrɩ dɩ nmʋ maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ, sɩ o laan joori o ba o taa wʋ nmʋ tee nɩ maŋa maama. 16 O na duri o yagɩ nmʋ tɩn, o dɛɛn yɩ gambaa mʋ. O na joori o ba, yɩ zaŋɩ n nii-o nɩ gambaa te, sɩ o laan dwe gambaa o na jigi nmʋ ko-bu dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn. Amʋ tiini a so-o. Nmʋ dɩ nan wʋ́ ta n tiini n so-o kʋ ja gaalɩ, o na yɩ n gambaa yɩ o kwǝri o yɩ n ko-bu dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn.
17 Nmʋ na sɛ nɩ dɩbam sɩɩnɩ dɩ́ yɩ ciloŋo daanɩ, sɩ n kwaanɩ n jeeri Onisim lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ amʋ tɩtɩ te. 18 O dɛɛn na maŋɩ o kɩ woŋo kʋlʋ o cɔgɩ dɩ, naa o na jɩgɩ nmʋ jɩnɩ, sɩ n yagɩ kʋ maama dɩ amʋ. 19 Amʋ Pooli tɩtɩ mʋ mɛ a jɩŋa a pʋpʋnɩ tɩntʋ nɩ: Amʋ wʋ́ ŋwɩ jɩnɩ dɩm. (Kʋ daarɩ nmʋ nan maŋɩ n ye nɩ, n jɩgɩ amʋ jɩnɩ zanzan, dɩ nmʋ na nɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ amʋ na brɩ nmʋ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn ŋwaanɩ.) 20 A ko-bu, kʋ yɩ cɩga mʋ, a lagɩ sɩ n kɩ woŋo kʋlʋ a na loori-m tɩn mʋ dɩ́ Yuutu sono kʋm ŋwaanɩ, sɩ n pa a taa jɩgɩ wʋpolo Zezi Krisi ŋwaanɩ. 21 Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ tɩn, a ye lanyɩranɩ nɩ nmʋ wʋ́ sɛ a wʋbʋŋa yam. A ta ye nɩ nmʋ wʋ́ kɩ n dwǝni a na loori kʋlʋ tɩn.
22 Kʋlʋ na wǝli da tɩn, a loori-m sɩ n kwaanɩ n lagɩ digǝ, sɩ a na tuǝ, sɩ a taa tigi da. Bɛŋwaanɩ a jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ wʋ́ sɛ abam na loori-DƖ amʋ ŋwaanɩ te tɩn, yɩ DƖ wʋ́ pʋrɩ cwǝŋǝ sɩ a joori a ba abam te.
23 Epafrasɩ dɩ jɔɔnɩ-m. Wʋntʋ dɩdaanɩ amʋ mʋ wʋ pɩɩna digǝ nɩ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ. 24 Marɩkɩ dɩ Arisarɩkɩ dɩ Demasɩ dɩ Luki maama dɩ jɔɔnɩ-m. Bantʋ dɩ amʋ mʋ tɔgɩ daanɩ dɩ́ tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam.
25 Dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yu-yoŋo.