WƎƎNU TƖLƲ WƐ NA BRƖ ZAN
DƖ ma guri tɩn
Wǝǝnu tɩlʋ Wɛ na brɩ Zan DƖ ma guri tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Zan dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ maŋa kalʋ Rom tiinǝ pa-farʋ wʋm na bɛɛsɩ Zezi nɔɔna bam zanzan, ba na wɩ Zezi yɩranɩ mʋ yɩ ba Yuutu yɩ ba wʋ zuli pa-farʋ wʋm dɩ zulǝ yalʋ na yɩ Wɛ nyɩm tɩn ŋwaanɩ mʋ.
Maŋa kalʋ Zan na pʋpʋnɩ tɩn o wʋ Patɩmɔsɩ zoŋo kʋlʋ na na kaagɩ tɩn yuu nɩ mʋ. Ba dɛɛn jaan-o ba vu ba yagɩ jǝgǝ kantʋ nɩ, o na tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam tɩn ŋwaanɩ mʋ.
Zan nan pʋpʋnɩ sɩ o pa Zezi nɔɔna bam na baarɩ sɩ ba ta jɩgɩ tɩɩna, Zezi na wanɩ woŋo maama tɩn ŋwaanɩ mʋ.
Tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ nyɩnyʋrʋ zanzan wʋra tɩ na nuŋi faŋa faŋa Wɛ twaanʋ tɩm wʋnɩ. Nimwǝǝru zanzan wʋra tɩ na jɩgɩ nyɩnyʋrʋ. Nimoro barpɛ lagɩ kʋ brɩ nɩnɛɛnɩ Wɛ yɩ lanyɩranɩ fasɩ mʋ.
Zan dɛ yigǝ o brɩ nɩ Zezi mʋ vɩɩrɩ o tɩtɩ dɩd-o yɩ o pa o pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩntʋ (pɔɔrɩm 1).
O laan ma pʋpʋnɩ twaanʋ tɩrpɛ o pa Wɛ kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Azi-balaŋa tɩɩnɩ dɩrpɛ dɩm wʋnɩ tɩn (pɔɔrɩm 2-3).
O ta ma brɩ o na nɛ Wɛ-sɔŋɔ wǝǝnu te tɩn (pɔɔrɩm 4-5).
O ma daarɩ o brɩ Zezi na dwanɩ maarʋ tɩrpɛ tɔnɔ kʋm ni nɩ te tɩn (pɔɔrɩm 6-8),
dɩ malɛsɩ na wugi nabwaanʋ tɩrpɛ te tɩn (pɔɔrɩm 8-11),
dɩ o na nɛ nyɩnyʋrʋ tɩrpɛ wɛyuu nɩ te tɩn (pɔɔrɩm 12-15).
O ta ma brɩ Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm na su zwɩ sɩrpɛ te tɩn (pɔɔrɩm 16).
O ma na tʋ-kamunu Babilɔnɩ na cɔgɩ te tɩn, dɩdaanɩ ba na cɔgɩ sʋtaanɩ dɩ dɩ kwaga nɔɔna te tɩn (pɔɔrɩm 17-20).
O ta ma daarɩ o na Wɛ lʋ-dʋŋʋ kʋm na yɩ te tɩn, yɩ o ta o wɩ, Zezi ma bɩɩnɩ lele (pɔɔrɩm 21-22).
Wǝǝnu tɩlʋ Zan na nɛ tɩn yɩ dwi tǝri tǝri mʋ, tɩ maama nan zʋ da-wʋnɩ mʋ. Nɔɔna nan na ni tɔnɔ kʋm kʋntʋ wǝǝnu tɩm kurǝ te tɩn yɩ yɩra yɩra mʋ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, kʋ kwǝr-yu-kamunu kʋm yɩ fasɩ mʋ: Zezi Krisi mʋ wanɩ woŋo maama.
Kʋ nan na yɩ sʋtaanɩ na kɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ maama tɩn, kʋ kweelim nɩ Wɛ wʋ́ cɔgɩ-dɩ dɩ dɩ wo-balwaarʋ tɩm maama, yɩ balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn wʋ́ ta di ywǝǝni DƖ lʋ-dʋŋʋ kʋm wʋnɩ.
1
Tɔnɔ kʋntʋ wʋ wǝǝnu tɩm yɩ kʋlʋ Wɛ na brɩ Zezi Krisi sɩ o ma brɩ o tɩntʋŋna, sɩ ba wanɩ ba lwarɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ kʋ kɩ lele tɩn mʋ. Zezi pɛ o malɛka mʋ ba Zan wʋlʋ na yɩ o tɩntʋŋnʋ tɩn te, yɩ ka brɩ-o wǝǝnu tɩm kʋntʋ. Zan laan maa pʋpʋnɩ kʋlʋ maama o na nɛ tɩn o tiŋi, yɩ o brɩ nɩ kʋ yɩ Wɛ kwǝrǝ mʋ nɩ Zezi Krisi na vɩɩr-o te tɩn.
Nɔɔnʋ wʋlʋ na karɩmɩ tɔnɔ kʋntʋ dɩ balʋ na cǝgi tɔnɔ kʋm wʋ wǝǝnu tɩm yɩ ba kwǝri ba sɛ-tɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo. Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ Wɛ kwǝrǝ mʋ, yɩ maŋa kam yiǝ sɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ sɩɩnɩ tɩ kɩ.
Amʋ Zan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ a pa Zezi kɔgɔ kuni bɩrpɛ kʋlʋ na wʋ Azi tɩ-niǝ yam wʋnɩ tɩn.
Wɛ dɩlʋ na maŋɩ DƖ wʋra pulim nɩ yɩ DƖ ta wʋra zɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn,
dɩ DƖ dɩdɛɛra barpɛ balʋ na brɩ DƖ Joro kʋm dam yɩ ba zɩgɩ DƖ paarɩ yituŋu kʋm yigǝ nɩ tɩn,
wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.
Zezi Krisi dɩ wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.
Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na brɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ cɩga tɩn.
Wʋm mʋ dɛ yigǝ o bi o yagɩ tʋʋnɩ.
Wʋntʋ nan ta mʋ yɩ lʋgʋ baŋa pwa bam maama yuutu.
Zezi soe dɩbam yɩ o vrɩ dɩbam dɩ́ lwarɩm wʋnɩ, o na tɩga yɩ o jana kam nuŋi tɩn ŋwaanɩ. O ma daarɩ o pa dɩbam dɩ tɔgɩ dɩ́ di paarɩ, yɩ dɩ́ zɩgɩ o Ko Wɛ yigǝ nɩ dɩ́ zuli-DƖ.
Zezi Krisi maŋɩ zulǝ dɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.
Nii-na, o maa bɩɩnɩ kunkwǝǝnu wʋnɩ.
Nɔɔnʋ maama yi wʋ́ na-o,
dɩ balʋ na zɔg-o dɩ cicwe tɩn dɩ,
yɩ lʋgʋ baŋa dwi maama wʋ́ ta keerǝ o tum dɩm ŋwaanɩ.
Kʋ yɩ cɩga mʋ. Amina.
Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ wɩ: «Amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim.»
Dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na maŋɩ DƖ wʋra pulim nɩ,
yɩ DƖ ta wʋra zɩm
sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn.
Zezi na vɩɩrɩ o tɩtɩ dɩ Zan te tɩn
Amʋ Zan yɩ abam ko-bu mʋ, yɩ a tɔgɩ a na yaara nɩnɛɛnɩ abam dɩ na nɛ yaara te tɩn. A nan ta tɔgɩ dɩ abam dɩ a wǝli Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, yɩ a tɔgɩ a na baarɩ, dɩ́ na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. A na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kalʋ Zezi na vɩɩrɩ-nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ ba jaanɩ amʋ ba vu ba yagɩ Patɩmɔsɩ zoŋo kʋlʋ na na kaagɩ tɩn yuu nɩ. 10 Dɛ dɩlʋ na yɩ siun dɛ tɩn nɩ mʋ Wɛ Joro kʋm tu amʋ te dɩ dam. Amʋ ma ni kwǝr-dɩa na ŋɔɔnɩ a kwaga nɩ, nɩ nɔɔnʋ na wui nabɔnɔ te tɩn. 11 Kwǝrǝ kam ma ŋɔɔnɩ ka wɩ: «Pʋpʋnɩ kʋlʋ maama nmʋ na wʋ́ na tɩn n kɩ tɔnɔ wʋnɩ, sɩ n tʋŋɩ-kʋ n pa Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ tɩɩnɩ dɩrpɛ dɩm wʋnɩ tɩn. Tɩɩnɩ dɩm kʋntʋ yɩra mʋ yɩ:
Efɛɛzɩ, Simirini, Pɛɛrgam, Tiyatiiri,
Sarɩdɛsɩ, Filadɛlɩfi, dɩ Lawodise.»
12 Amʋ ma pipiri sɩ a nii wɔɔ mʋ ŋɔɔnɩ dɩ amʋ. A ma na sǝbu-sɩŋa min-zwǝǝnu tɩrpɛ, tɩ zɩga. 13 Wʋlʋ na zɩgɩ tɩ tɩtarɩ nɩ tɩn nyɩ dɩ nabiinu mʋ.
O ma zʋ gwar-dɩdɔrɔ o dɩ o napra nɩ,
yɩ o daarɩ o vɔ sǝbu-sɩŋa kilǝ o nyɔɔnɩ nɩ.
14 O yuuywe maa tiini sɩ pɩɩrɩ carɩ carɩ nɩ lɔŋɔ te.
O yiǝ maa nyɩ nɩ min-vʋgʋ te.
15 O napra maa nyɩɩna nɩ ba na kɩ can-na mini nɩ yɩ kʋ nyɩɩnɩ te tɩn.
O kwǝrǝ maa dwana nɩ na-fara na cuuri te tɩn.
16 O maa ze calɩcwɩ sɩrpɛ o jazɩm nɩ.
Sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na tiini kʋ jɩgɩ ni yɩ kʋ yɩ niǝ yale tɩn maa nuŋi o ni nɩ.
O yibiyǝ maa nyɩɩna nɩ wɩa na tiini ka nyɩɩnɩ te tɩn.
17 Amʋ na nɛ-o kʋntʋ tɩn, a ma tʋ o yigǝ nɩ, nɩ a tɩgɩ mʋ te. O ma kwe o jazɩm o daŋɩ a baŋa nɩ yɩ o wɩ:
«Yɩ ta n kwarɩ fʋʋnɩ,
sɩ amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim.
18 Amʋ yɩ ŋwɩa tu mʋ.
Amʋ ya tɩgɩ mʋ,
yɩ a joori a bi a jɩgɩ ŋwɩa
sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn.
A jɩgɩ dam tʋʋnɩ dɩ curu baŋa nɩ.
19 Nan pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩlʋ nmʋ na nɛ tɩn. Kʋ na yɩ wǝǝnu tɩlʋ na wʋra tɩ kɩ lele tɩn, dɩ tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn dɩ, pʋpʋnɩ tɩ maama n tiŋi. 20 Amʋ wʋ́ brɩ nmʋ calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm nmʋ na nɛ amʋ jazɩm nɩ tɩn dɩ sǝbu-sɩŋa min-zwǝǝnu tɩrpɛ tɩm kuri na yɩ te tɩn. Calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm brɩ Wɛ tɩntʋŋna balʋ na nii Wɛ-di sɩrpɛ sɩm nɔɔna bam baŋa nɩ tɩn mʋ. Kʋ daarɩ min-zwǝǝnu tɩrpɛ tɩm dɩ brɩ Wɛ-di sɩrpɛ sɩm nɔɔna bam tɩtɩ mʋ.»