Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa
TITI tɩn
Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa Titi tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Titi yɩ Zezi karabu mʋ o na daɩ Zwifu. O dɛɛn tɔgɩ dɩ Pooli o tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. Maŋa kalʋ Pooli na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ o pa-o tɩn, o wʋ Krɛtɩ nɩ mʋ, mɛ o na maŋɩ sɩ o nii Zezi nɔɔna bam baŋa nɩ sɩ woŋo maama taa yɩ lanyɩranɩ tɩn.
Pooli dɛ yigǝ o brɩ Wɛ nɔɔna yigǝ tiinǝ na maŋɩ sɩ ba taa yɩ te tɩn (pɔɔrɩm 1).
O ma ta brɩ Titi, o na wʋ́ kwe Wɛ nɔɔna bam dwi tǝri tǝri te tɩn, kʋ na yɩ nankwɩn dɩ kazɩna (sɩ bantʋ dɩ zaasɩ ka-dʋnnʋ tɩm), kʋ na yɩ bu-dʋnnʋ dɩ gambɛ maama (pɔɔrɩm 2).
O laan ma brɩ Wɛ nɔɔna bam na maŋɩ sɩ ba taa kɩ te tɩn, sɩ ba wanɩ ba taa zʋʋrɩ daanɩ dɩ ywǝǝni, sɩ kantɔgɔ dɩ kampwara yɩ zʋ ba tɩtarɩ (pɔɔrɩm 3).
1
Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ Wɛ gamba-sono dɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ a pa nmʋ Titi. Wɛ mʋ pɛ sɩ a pa balʋ DƖ na kuri sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna tɩn taa jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ, sɩ ba kwǝri ba lwarɩ DƖ cɩga kam. Cɩga kam kʋntʋ nan mʋ paɩ nɔɔna ŋwɩ nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn, sɩ ba wanɩ ba taa jɩgɩ tɩɩna nɩ baá na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. Kʋ na loori lʋgʋ pulim tɩn, mʋ Wɛ maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ pa dɩbam ŋwɩa kam kʋntʋ, yɩ DƖ bá kwanɩ DƖ ni. Kʋ daarɩ ka maŋa kam na yi tɩn, Wɛ ma pa dɩ́ lwarɩ DƖ taanɩ dɩm kʋntʋ kuri jaja. Kʋ yɩ kwǝrǝ kam kʋntʋ mʋ Wɛ na yɩ dɩbam Vɩrnʋ tɩn pɛ amʋ ni sɩ a taa tɔɔlɩ a brɩ nɔɔna.
Nmʋ Titi yɩ nɩnɛɛnɩ amʋ tɩtɩ bu mʋ te, dɩ́ maama na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ.
Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Vɩrnʋ Zezi Krisi wʋ́ pa nmʋ yazurǝ dɩ yu-yoŋo.
Zezi kɔgɔ kʋm nakwa na maŋɩ sɩ ba taa yɩ te tɩn
Amʋ dɛɛn na yagɩ nmʋ Krɛtɩ nɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ n kwaanɩ n kɩ wǝǝnu tɩlʋ na daarɩ sɩ n kɩ tɩn mʋ. Zezi nɔɔna bam na wʋ tɩʋ kʋlʋ maama nɩ tɩn, sɩ n lɩ nakwa tiinǝ da, nɩnɛɛnɩ a na maŋɩ a ta dɩ nmʋ te tɩn. Nmʋ na lɩ nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, o maŋɩ sɩ o taa yɩ wʋlʋ nɔɔna na bá ta jɩgɩ o yɩra taanɩ tɩn mʋ. O nan maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kaanɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. Kʋ maŋɩ sɩ o biǝ dɩ sɛ Wɛ, sɩ ba yɩ taa yɩ nɔn-kayɛ dɩ banɩ-nyɩna. Bɛŋwaanɩ kʋ maŋɩ sɩ wʋlʋ na nii Zezi nɔɔna bam tɩn taa yɩ wʋlʋ nɔɔna na bá ta jɩgɩ o yɩra taanɩ tɩn mʋ, Wɛ na kɩ DƖ nɔɔna bam wʋntʋ jɩŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. O wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ bɩyɩrɩ-nyɩm, naa nɔɔnʋ wʋlʋ banɩ na lʋmma tɩn, naa sa-nyɔrʋ naa najajarʋ, naa wʋlʋ na kɩ kampinǝ sɩ o ma na wǝǝnu tɩn. Kʋ nan maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri vǝrǝ lanyɩranɩ tɩn. O maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-ŋʋm wʋlʋ na cʋ o tɩtɩ yɩ o tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga yɩ o waɩ o tɩtɩ o jaana tɩn. O maŋɩ sɩ o yɔɔrɩ o taa tɔgɩ taanɩ dɩlʋ na yɩ cɩga, nɩ dɩbam na maŋɩ dɩ́ brɩ abam te tɩn. Kʋntʋ, oó wanɩ o brɩ nɔɔna badonnǝ sɩ ba taa tɔgɩ Wɛ cɩga kam kʋntʋ, yɩ o daarɩ o pa balʋ na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn lwarɩ nɩ ba tusi mʋ.
10 Bɛŋwaanɩ banɩ-nyɩna zanzan mʋ wʋ abam tee nɩ, ba na yǝni ba ŋɔɔnɩ bɩtarɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn ba ma ganɩ nɔɔna. Ba zanzan mʋ yɩ balʋ na tiini ba sɛ ba Zwifǝ bam cullu tɩm tɩn. 11 Abam nan maŋɩ sɩ á pa ba pu ba niǝ mʋ dɩ ba zaasɩm dɩm kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba zaasɩm dɩm yǝni dɩ paɩ nɔɔna dɩ ba sɔŋɔ tiinǝ maama mʋ tusi Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ. Ba yǝni ba brɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ sɩ ba brɩ nɔɔna tɩn mʋ, ba ma ganɩ-ba ba joŋi sǝbu. 12 Krɛtɩ tiinǝ bam tɩtɩ yiyǝn-yeenu dɛɛn mʋ tagɩ o wɩ: «Krɛtɩ tiinǝ yǝni ba fɔ vwan mʋ maŋa maama. Ba nyɩ dɩ varɩ-balwaarʋ mʋ te, yɩ ba ta yɩ yawɔrɩ-nyɩna dɩ nɔn-kwǝǝlu dɩ.»
13 O nan na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ cɩga mʋ o taga. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ n maŋɩ sɩ n tiini n kaanɩ Krɛtɩ tiinǝ bam, sɩ kʋ pa ba yɔɔrɩ ba taa tɔgɩ Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ, 14 sɩ ba daa yɩ sɛ Zwifǝ bam sɩnswalɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn, naa ba sɛ nabiinǝ tɩtɩ wʋbʋŋa cullu tɩm ba na yagɩ cɩga kam yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ tɩn. 15 Wʋlʋ maama na jɩgɩ wʋ-poŋo tɩn, kʋlʋkʋlʋ ba jɩgɩ digiru wʋntʋ tee nɩ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na vɩn Wɛ yɩ o ba jɩgɩ wʋ-poŋo tɩn, kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ kʋ na lana wʋntʋ tee nɩ. Kʋntʋ tu wʋbʋŋa cɔgɩ mʋ, yɩ o daa yǝri kʋlʋ na maŋɩ tɩn. 16 Nɔɔna bam kʋntʋ donnǝ nan tɛ ba wɩ, ba ye Wɛ mʋ, yɩ ba tɩtʋŋa laan yagɩ ya ba tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa. Ba yɩ banɩ-nyɩna mʋ, yɩ ba tiini ba kɩ lwarɩm kʋ ja gaalɩ. Ba warɩ kʋlʋ na lana tɩn ba kɩ.