5
हननिया ताङ सफिरा
ती पेला हननिया सिरुप मी ताङ तीकी पेर्मी सफिराकी साङ खोप्‍राङ शिङ यी चोनी खोरो पेर्मी ताङ मुला ताम्‍ङे क्‍यानी शिङ चोवु टङ्‍गा चेयी खोरो लोला ज्‍याक्‍सुङ। तेसुर लुवु टङ्‍गा ति खुर वानी लोमा छ्‍येतिवाला पुल्‍सुङ। यिने पत्रुसकी हननियाला सिक्‍यासुङ, “ओ हननिया, कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माला जिनोक जोनी शिङ चोवु टङ्‍गा चेयी ति खोरो लोला ज्‍योकुप नासाम ति चुक क्‍यानी ख्‍योरो सेमला शैतानकी ज्‍याक बिन्‍सुङ? शिङ चोङ्‍गुप सिनाङ गोमाला साङ ती शिङ ति ख्‍योरो तिराङ यिन, तमा चोसिमा ती टङ्‍गा साङ ख्‍योरो तिराङ यिन। यिने चुक क्‍यानी ख्‍योरो सेमला दुका नासाम मेलोक्‍पा शार्सुङ? ख्‍योरो याङ मीला मिन, यिने कोन्‍छ्‍योकला जिनोक जोसुङ।” ती ताम्‍ङे थोलुङ्‍मे हननिया ति शार्क्येक सला तला ग्‍यप्‍नी शिसुङ। तमा ती थोनी मीतिवा तेरी ज्‍यिवा क्‍यासुङ। तमा ललाइ ख्‍योक्‍पेजा नाज्‍युङतिवा वानी ती शेप रो तीला राकी नाङ्‍ला टिल्‍नी मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ।
तमा छ्‍युजी सुम चोयी ज्‍युक्‍ला हननियाकी पेर्मी सफिरा तिङ तेराङ वासुङ। ती पेला ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ति तीला छ्‍या मिन्‍दुक। तमा पत्रुसकी सफिराला सिक्‍यासुङ, “ङला सी ताङ, ख्‍यिराङ जप्‍राङ ङ्‍यिवुकी शिङ चोवु टङ्‍गा ति तोजोयी राङ यिन?” तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “लसे, तोजोयी राङ यिन।” तमा पत्रुसकी तीला सिक्‍यासुङ, “कोन्‍छ्‍योकला खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍यिराङ च्‍यिला थिन्‍दुप? ल्हो ताङ, ख्‍योरो खाङ्‍बी मीला मुक्‍तुम ग्‍यकुपतिवा गे चा नेमा वुङ्‍यिन वे। तिवी ख्‍युरुङला साङ खुर्नी पाङ्‍ला क्‍योल्‍गितो।” 10 तुक सिक्‍यालुङ्‍मे सफिरा साङ पत्रुसकी चिप्‍ला राङ तला ग्‍यप्‍नी शिसुङ। ती ज्‍युक्‍ला ख्‍योक्‍पेजा नाज्‍युङतिवा नाङ्‍ला वानी तीला शेप थोङ्‍सिमा खोरो ख्‍योवा मुक्‍तुम ग्‍यपुप चाला राङ खुन गल्‍नी तीला साङ मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ। 11 तमा तेरी तेपा कितुप मीतिवा ताङ ती ताम्‍ङे थोवु तेरी मीतिवा छासे ज्‍यिवा क्‍यासुङ।
लोमा छ्‍येतिवी मी बङीला टेक च्‍यितुप
12 ती पेला लोमा छ्‍येतिवी छासे मिच्‍यिक्‍पाकी हलेवु लाकातिवा मीतिवाला छ्‍या तेन्‍सुङ। तमा तेपा कितुपतिवा तेरी मुला राङ ल्‍हङाङकी चाला वोतुप सोलोमनकी लेङाङ खला नरी जोम्‍गिनोक। 13 मी यम्‍बातिवा तिवी मुला थिन्‍दुपला ङाडेङ कि माथुप। यिने माङ्‍शोक मीतिवी तिवाला ताङ्‍देन किनोक। 14 तमा ख्‍योक्‍पेजा ताङ पुम्‍पेजातिवा बङीकी कोन्‍छ्‍योकला तेपा क्‍यानी तिवा ति मङ मङ फेलिन गाल्‍सुङ। 15 तमा मीतिवी पत्रुस युकुप लामला नेर्पुतिवा खुन वानी पत्रुस वुङ्‍गुप पेला खोकी र्‍हिप्‍च्‍याङ तिराङ यिन्‍सिनाङ तिवी खला ख्‍येल्‍शी नोनी सप्‍तेन ताङ ठीकी खला नेर्पुतिवाला ङ्‍याल्‍नी ज्‍योकिनोक। 16 तमा यरूशलेम गारी गुरीकी ग्‍येसा नेसुर साङ मी बङीकी नेर्पुतिवा ताङ डेकी कुलुप मीतिवा टिनी गिनोक। तमा तिवा तेरी टेकिनोक।
लोमा छ्‍येतिवाला छेटाङ ख्‍येलुप
17 यिने तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये ताङ तीकी मुला वोतुप सदुकी छ्‍योक्‍पाकी मीतिवा ठतोक लानी लोमा छ्‍येतिवी तेन्‍दोकला लासुङ। 18 तमा तिवाला जिम्‍नी चोन्‍खाङला उप्‍सुङ। 19 यिने नुपला कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थु यी वानी चोन्‍खाङकी गो ति पेसिमा तिवाला पाङ्‍ला टि वानी सिक्‍यासुङ, 20 “ग्‍युक, ल्‍हङाङ नाङ्‍ला लानी मीतिवाला दी मिजीकी लेन ति तेरी लोप।” 21 तमा तिवा टेताङ ल्‍हङाङ नाङ्‍ला गल्‍नी येन्‍देन तेरुप छाल्‍सुङ। ती पेला तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये ताङ तीकी दाल्‍जातिवा तेरी वानी इस्राएलकी ठिम्‍खाङकी* ५:२१ इस्राएलकी ठिम्‍खाङला ति सान्‍हेद्रिन सिवी। मीतिवाला कताङ्‍सुङ। तमा लोमा छ्‍येतिवाला चोन्‍खाङ नेमा पिताङ शोक सिनी मीतिवाला ताङ्‍सुङ। 22 यिने ती मीतिवी तिवा चोन्‍खाङला मेतुप थोङ्‍सिमा लोङ वानी दुक सिक्‍यासुङ, 23 “ङ्‍यिराङ चोन्‍खाङला गल्‍सिङ के चोन्‍खाङकी गोल्‍ज्‍याक साङ ग्‍यप्‍नी नोक, र्‍हेन्‍दुप मीतिवा साङ गोला लानी राङ देन्‍नोक। यिने नाङ्‍ला गो पेनी ल्‍हासिन सु साङ मिन्‍दुक।” 24 ती ताम्‍ङे थोनी त दीकी तेन्‍दोक ति काङ गिते सिनी ल्‍हङाङकी मक्‍मी छ्‍ये ताङ कोङ्‍यार छ्‍येतिवा काङ कितुप काङ कितुप गाल।
25 ती पेला मी मिरा च्‍यिक ते वानी तिवाला “ख्‍यिरा चोन्‍खाङला उप्‍नी ज्‍यकुप मीतिवा याङ ल्‍हङाङ नाङ्‍ला लानी मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक कियी नोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 26 ती ताम्‍ङे थोसिमा ल्‍हङाङ र्‍हेन्‍दुप मी छ्‍येतिवा यम्‍बा ल्‍हङाङ र्‍हेन्‍दुप मीतिवी मुला गल्‍नी लोमा छ्‍येतिवाला काङ मेलोक्‍पा माक्‍यावा क्‍यानी टिनी वासुङ। च्‍यिलासिसिन तिवाला मेलोक्‍पा क्‍यासिन मीतिवी खोप्‍राङला दो बेप्‍किते नोनी तिवा ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 27 तिवाला टि वानी ठिम्‍खाङकी दोङ्‍ला लाङ्‍सुङ। तमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये तीकी दुक सिनी टिसुङ, 28 “ख्‍यिराङला येशूकी मिङला काङ साङ ख्‍याप्‍टाक माकिसा सिनी ङ्‍यिरा सिक्‍यायिन, यिन्‍सिनाङ ख्‍यिरा याङ यरूशलेमकी दासा तेरीला ख्‍याप्‍टाक क्‍यानोक। तमा खोला सेतुप क्‍येन ति ख्‍यिरा ङ्‍यिरा खला के ग्‍यकिनोक।” 29 यिने पत्रुस ताङ लोमा छ्‍येतिवी तिवाला सिक्‍यासुङ, “ङ्‍यिरा मी ताम्‍ङे मिन, यिने कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप क ङ्‍येन गोकिवी। 30 च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा ग्‍यङ्‍शिङ लोला कल्‍नी सेतुप येशूला दाक्‍पी हङ्‍गावातिवी कोन्‍छ्‍योककी शेप ने ङोसु लाङ्‍सुङ। 31 तमा इस्राएलकी मीतिवाला सेम ग्‍युर ज्‍यितुपला ताङ तिवाला तिवी दिक्‍पा ता ज्‍यितुपला खोला राङ ग्‍येल्‍वु ताङ दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप जोनी कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला चोछ्‍येवु जोनी ज्‍याक्‍सुङ। 32 दीकी कोर्ला ङ्‍यिराङ तेरी पङ्‍बु वे। तमा कोन्‍छ्‍योककी सुङला युकुपतिवाला खोकी नङ्‍गुप थु चाङ्‍मा साङ दीकी कोर्ला पङ्‍बु वे।”
33 ती ताम्‍ङे थोसिमा तिवा छासे ङ्‍यिर्मु लानी लोमा छ्‍येतिवाला सेतुप नो क्‍यासुङ। 34 यिने ते मीतिवा तेरीकी ताङ्‍देन क्‍यानी चिवु गमलिएल सिरुप यहूदी छ्‍योकी गेकेन फरिसी मिरा च्‍यिक नोक। ती ति ठिम्‍खाङला खोक लानी लोमा छ्‍येतिवाला उकुर च्‍यिक पाङ्‍ला ग्‍युक सिक्‍यासुङ। 35 तमा तीकी ठिम्‍खाङकी मीतिवाला दुक सिक्‍यासुङ, “ओ इस्राएलकी मीतिवा, दी मीतिवाला ख्‍यिरा काङ कितुप नो क्‍यावे, ल्‍यामो क्‍यानी नासाम तङ्‍नी तिराङ किसा। 36 च्‍यिलासिसिन तोङ्‍ला साङ थुदास सिरुप मी यी वानी खोरुङ तिराङ ङ राङ यिन सिनी दप्‍शे ग्‍यप्‍सुङ। तमा तो मिसिन मी सयी ज्‍यी चोयी तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। यिने ज्‍युक्‍ला तीला सेसिमा तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुपतिवा तेरी थरा थुरा गाल्‍सुङ। 37 ती ज्‍युक्‍ला लुङ्‍बा टङ्‍गा ग्‍यकुप पेला गालीलला देतुप यहूदा सिरुप यी लेसुङ। तीकी साङ मीतिवा रुनी खोरो छोक्‍पाला ज्‍याक्‍सुङ। यिने ज्‍युक्‍ला तीला साङ सेसिमा तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुपतिवा तेरी थरा थुरा गाल। 38 ती तप्‍की ङ ख्‍यिराङला सिरिन, दी मीतिवाला काङ माक्‍यावा क्‍यानी पिताङ तोङ। दोजो दी मीतिवी क्‍यावु लाका ति मीकी ओङ्‍ज्‍येन नेमा राङ क्‍यावु यिन्‍सिन तोर्नी डिवी। 39 यिने कोन्‍छ्‍योक नेमा क्‍यावु यिन्‍सिन ख्‍यिरा दिवाला ग्‍येक मुथुपी। मिसियाङ ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी तेन्‍दोकला लावु डितो।” 40 तीकी सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति छ्‍योखाङकी मीतिवी सेमला गाल। तमा तिवी लोमा छ्‍येतिवाला नाङ्‍ला कताङ्‍नी दुसिमा तफेन्‍ला येशूकी मिङला ख्‍याप्‍टाक माकी सिनी पिताङ ताङ्‍सुङ। 41 तमा लोमा छ्‍येतिवा येशूकी मिङला छेटाङ दुङल खुर छ्‍योवु च्‍युङ थुप्‍सुङ सिनी गा कियी सिरा छ्‍योखाङ नेमा पाङ्‍ला थेन गाल। 42 तमा येशू राङ ख्रीष्‍ट यिन सिनी खाङ्‍बा खाङ्‍बा ताङ ल्‍हङाङ ल्‍हङाङला ङ्‍यिमी टेङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कियी ताङ येन्‍देन तेरिन युसुङ।

*5:21 ५:२१ इस्राएलकी ठिम्‍खाङला ति सान्‍हेद्रिन सिवी।