मर्कूसकी टिवु लेन ल्‍यामु
दी थेपकी कोर्ला
दी कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामुला मर्कूसकी “दी ति कोन्‍छ्‍योककी सेवु येशू ख्रीष्‍टकी कोर्ला लेन ल्‍यामु यिन।” सिनी टिनी वे। दी लेन ल्‍यामुला येशूकी क्‍या नङ्‍गुप लाका ताङ ओङ्‍ज्‍येनकी कोर्ला टिनी वे। खो ओङ्‍ज्‍येन थोपुप मी यिन सिरुप ताम्‍ङे ति खोकी लाका नेसुर राङ हाक्‍कोकिवी। खोकी येन्‍देन नङ्‍गुप ताङ डेतिवा थेन्‍दुप ताङ मीतिवी दिक्‍पा पङ्‍गुप पेला “ङ मीतिवाला दिक्‍पा ने र्‍होकुपला ङरा मिजी तेरुपला वावु कोन्‍छ्‍योककी पुज्‍युङ यिन।” सिनी सुङ वे।
दी थेपला मर्कूसकी येशूकी नङ्‍गुप टोङ्‍गु ताङ येन्‍देनला सिनाङ खोकी क्‍या नङ्‍गुप लाकाकी कोर्ला मङ ल्‍यामु क्‍यानी टिनी वे। मर्कूसकी बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍ना ताङ येशूकी बप्‍तिस्‍मा लासिमा खो शैतानकी खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येलुप कोर्ला चेयी सिक्‍यासिमा शार्क्येक येशूकी नेर्पुला टेक च्‍यितुप ताङ येन्‍देन तेरुपला लाका क्‍यावु कोर्ला सिक्‍या वे। तुजे ख्‍योयी डोप पेला खोकी लोमातिवी खोकी कोर्ला मङ ल्‍यामु हाक्‍कोवु छाल्‍सुङ। यिने खोकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुपतिवी खोला मङ डला जोसुङ। दी थेपकी तिङ्‍माला येशूकी मिजीकी तिङ्‍मी दिन्‍जा ताङ खक्‍छ्‍येवुला खो ग्‍यङ्‍शिङला टुङ्‍गुप ताङ येलुङ खो ङोसु लावु कोर्ला टिनी वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप गो चुवु १:१-१३
येशूकी गालीलला क्‍या नङ्‍गुप लाकातिवा १:१४–९:५०
येशू गालील नेज्‍युन यरूशलेम सेक फेपुप १०:१-५२
यरूशलेमला ख्‍योवु तिङ्‍मी दिन्‍जा ११:१–१५:४७
येशू टुङ्‍गुप ने ङोसु लावु १६:१-८
खो ङोसु लासिमा छ्‍यरुप ताङ देवाच्‍येन नेवा फेपुप १६:९-२०
1
बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी लाम टडिक क्‍यावु
(मत्ती ३:१-१२; लूका ३:१-१८; यूहन्‍ना १:१९-२८)
कोन्‍छ्‍योककी सेवु येशू ख्रीष्‍टकी लेन ल्‍यामु ति दुक क्‍यानी गो चुसुङ। कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यशैयाकी टिवु कोन्‍छ्‍योककी सुङ नाङ्‍ला,
“ल्‍होसा, ङ ङे लेन क्‍योलुप मीला ख्‍योरे गोमाला तोङ्‍यिनो।
तीकी ख्‍योरे लाम टडिक किवितो।
दासा पाङ्‍थेरीला दुक सिनी च्‍यार देन्‍दुप वोरु ग्‍येकितो,
‘चोवो फेपुप लाम टडिक की।
खो फेपुप लाम थेकाङ जो।’ ”* १:२-३ मलाकी ३:१; यशैया ४०:३
तमा बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी दासा पाङ्‍थेरीला वानी मीतिवाला दिक्‍पा ने थर्वा ङ्‍येतुपकी थोक्‍ला दिक्‍पा ने सेम ग्‍युरुप बप्‍तिस्‍माकी कोर्ला ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। तमा यहूदिया लुङ्‍बा ताङ यरूशलेमकी मीतिवा तेरी तीकी चाला गल्‍नी खोरो दिक्‍पा क्‍यावु यिन सिनी ती नेसुर यर्दन चङ्‍बुला बप्‍तिस्‍मा लासुङ। यूहन्‍नाकी ति सेम्‍ज्‍येन वोङ्‍मी पु नेसुर जोवु मज्‍या कोन्‍नोक, तीकी केल्‍दाङला ति क्‍वाकी करा च्‍यिङ्‍गिनोक, तमा च्‍युच्‍यु पे ताङ टाराङ सेनोक। तमा तीकी दुक सिनी ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ, “ङ सिनाङ ओङ छ्‍ये वोतुप ति ङे तिङ्‍ला फेप्‍कितो। ङ याङ कुक क्‍यानी खोकी शप्‍चेकी र्‍हाम्‍डोक डोलुप साङ पोमु मेङ्‍गिवी। ङे ख्‍यिराङला छ्‍यु थ्‍वोनी बप्‍तिस्‍मा बिनिन, यिने खोकी ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेसुर बप्‍तिस्‍मा नङ्‍गितो।”
येशूकी बप्‍तिस्‍मा लावु
(मत्ती ३:१३–४:११; लूका ३:२१-२२; ४:१-१३)
ती पेला येशू गालीलकी नासरत ने फेप्‍नी यर्दन चङ्‍बुला यूहन्‍ना नेसुर बप्‍तिस्‍मा लासुङ। 10 येशू छ्‍यी नाङ ने पाङ्‍ला थेन्‍दुप पेला शार्क्येक देवाच्‍येन सेङ्‍गुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा गम्‍देर दोके क्‍यानी खोरो खला पापुप ति खोकी थोङ्‍सुङ। 11 तमा देवाच्‍येन नेमा दुका वोरु यी ग्‍यप्‍सुङ, “ख्‍युरुङ ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु पुज्‍युङ यिन। ङ ख्‍योरो मुला छासे गा वे।”
शैतानकी येशूला खोक्‍पा ल्‍हावु
12 तमा शार्क्येक कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी येशूला दासा पाङ्‍थेरीला ताङ्‍सुङ। 13 येशू ङ्‍यिमा खल ङ्‍यी सेक ते ज्‍युसुङ। तमा शैतानकी खोला खोक्‍पा ल्‍हासुङ। खो रितकतिवी मुला ज्‍युसुङ। ती पेला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी खोला शब्‍ज्‍यी पुल्‍सुङ।
येशूकी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍या नङ्‍गुप
(मत्ती ४:१२-२२; लूका ४:१४-१५; ५:१-११)
14 यूहन्‍ना चोन्‍खाङला शोर्सिमा येशू गालील लुङ्‍बाला फेप्‍नी कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍या नाङ्‍सुङ। 15 खोकी मीतिवाला सुङ्‍सुङ, “कोन्‍छ्‍योककी तुजे छे सिन वे, खोकी ग्‍येल्‍खाप चिप्‍ला वा वे। ख्‍यिराङ दिक्‍पा ने सेम ग्‍युर्नी खोकी लेन ल्‍यामुला तेपा की।”
येशूकी थल्‍माला लोमा मिरा ज्‍यीला पेतुप
16 ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक येशू गालीलकी ग्‍येम्‍छो गारी ने फेप्‍सालेन्‍सिन सिमोन ताङ तीकी नुप अन्‍द्रियास ति ग्‍येम्‍छोला ङ्‍या जिम्‍बुपला जाल क्‍युरिन वोतुप थोङ्‍सुङ, च्‍यिलासिसिन तिवा ति ङ्‍या जिम्‍बुप मी यिनोक। 17 तमा येशूकी तिवाला “ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो। ङ ख्‍यिराङला ङ्‍या जिम्‍बुप मिन, मीतिवा जिम्‍बुप मी जोयिनो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 18 ती थोसिमा तिवा शार्क्येक ङ्‍या जिम्‍बुप जालतिवा क्‍युर ज्‍याक्‍नी येशूकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ।
19 तेसुर येशू फेचेक फेपुप पेला जब्‍दियाकी पुज्‍युङ याकूब ताङ तीकी नुप यूहन्‍ना ति टी नाङ्‍ला देनी जाल ल्‍हेन्‍दा ग्‍यकिन वोतुप थोङ्‍नी 20 खोकी शार्क्येक तिवाला कताङ्‍सुङ। तमा तिवा खोप्‍रे पपा जब्‍दियाला ति लावातिवी मुला टुला क्‍युर ज्‍याक्‍नी शार्क्येक येशूकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ।
येशूकी डे ग्‍यपुप मीला टेक च्‍यितुप
(लूका ४:३१-३७)
21 येशू खोरो लोमातिवी मुला कफर्नहुम ग्‍येसाला फेप्‍सुङ। तमा ङासोप ङ्‍यिमाला खो यहूदी छ्‍योखाङला फेप्‍नी मीतिवाला येन्‍देन नाङ्‍सुङ। 22 खोकी येन्‍देन थोनी ते वोतुप मीतिवा हलेवा क्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन खोकी येन्‍देन ति यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी क्‍यावु दोके मिन, यिने खोरे ओङ्‍ज्‍येन नेमा राङ नाङ्‍नोक। 23 ती पेला यहूदी छ्‍योखाङ नाङ्‍ला डेकी कुलुप मी यी नोक। तीकी ति च्‍यार देनिन सिरा सिक्‍यासुङ, 24 “ओ नासरतकी येशू, ख्‍युरुङ ङ्‍यिराङला काङ कितुप छोलुप यिन? काङ ख्‍युरुङ ङ्‍यिराङला ना तोङ्‍गुपला फेवु यिन? ख्‍युरुङ सु यिन सिनी ङला छ्‍या वे, ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी तङ्‍गुप मी टेङ्‍बु यिन।” 25 तमा येशूकी ती डेला वोरु तेन्‍नी सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ खरक्‍पा देनी ती मी नाङ नेसुर थेन ग्‍युक!” 26 खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती डे ति ती मीला छासे र्‍हुक च्‍यिनी च्‍यार ग्‍येर्पु यी देनिन सिरा पाङ्‍ला थेन गाल। 27 ती थोङ्‍सिमा मी तेरी हलेवा लानी, “ओए! दी काङ यिन? दी याङ ओङ छ्‍येवु येन्‍देन सम्‍बा के नोक। दी मी तीकी खोरो ओङ्‍ज्‍येन नेमा डेतिवाला क नङ्‍सिमा तिवी ती कला ङ्‍येन्‍गिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 28 तमा येशूकी क्‍या नङ्‍गुप लाकाकी लेन ति शार्क्येक गालील लुङ्‍बाकी छो ज्‍यीला टाम्‍सुङ।
येशूकी मी बङीला टेक च्‍यितुप
(मत्ती ८:१४-१७; लूका ४:३८-४१)
29 तमा येशू यहूदी छ्‍योखाङ नेसुर थेन्‍नी शार्क्येक याकूब ताङ यूहन्‍ना मुला सिमोन ताङ अन्‍द्रियासकी खाङ्‍बा फेप्‍सुङ। 30 ती पेला सिमोनकी यिवी ति छा ग्‍यप्‍नी ङ्‍यिलोक्‍नोक। तमा तिवी तीकी कोर्ला येशूला सिक्‍यासुङ। 31 दी थोसिमा येशू तीकी चाला फेप्‍नी तीकी लाक्‍पाला जिम्‍नी येर लाङ्‍सुङ। लाङ्‍सिमा तीकी छा टेक्‍नी तीकी खोतिवाला शब्‍ज्‍यी पुल्‍सुङ।
32 ती गोमु ङ्‍यिमा गासिमा मीतिवी नेर्पु ताङ डे ग्‍यपुप मीतिवाला येशूकी चाला टि लेसुङ। 33 तमा ग्‍येसाकी मी तेरी खो ज्‍युवु खाङ्‍बी गे चाला जोम्‍सुङ। 34 येशूकी नेजु नम्‍बा बङी वोतुप नेर्पुतिवाला टेक च्‍यिसुङ। तमा खोकी मीतिवी नाङ नेमा डेतिवा बङी तेन्‍सुङ। यिने येशूकी डेतिवाला ताम्‍ङे लप माच्‍यी, च्‍यिलासिसिन येशू सु यिन सिरुप ति तिवाला छ्‍या नोक।
येशूकी कुसुमी दासाला मोपोर क्‍या नङ्‍गुप
(लूका ४:४२-४४)
35 तेसुर येशू टोपला टेताङ लानी कुसुमी दासाला फेप्‍नी ते राङ मोपोर क्‍यासुङ। 36 ती पेला सिमोन ताङ तीकी मुला वोतुपतिवा येशूला छोलिन नोक। 37 तिवी येशूला ठेसिमा, “मी तेरीकी गेकेनला छोलिन नोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 38 येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दाक्‍पु चाला वोतुप यम्‍बा युल युलला डोप। ते साङ ङ ख्‍याप्‍टाक कितिन, च्‍यिलासिसिन ङ दी लाका कितुप थोक्‍ला राङ वावु यिन।” 39 तेसुर खो तेरी गालील लुङ्‍बा ताङ यहूदी छ्‍योखाङतिवाला फेप्‍नी ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ डेतिवाला तेन्‍सुङ।
येशूकी जे ग्‍यपुप मीला टेक च्‍यितुप
(मत्ती ८:१-४; लूका ५:१२-१६)
40 ती पेला जे ग्‍यपुप मी मिरा च्‍यिक येशूकी चाला वानी पुमुङ सला चुनी दुक सिनी गोङ्‍बा शुसुङ, “गेकेनकी नो वोसिन ङला टेक ज्‍यि थुप्‍किवी।” 41 तमा खोकी तीला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये लानी छ्‍याक क्‍याङ्‍नी तीला रेक्‍नी दुक सुङ्‍सुङ, “ङला नो वे, ख्‍युरुङ टेक्‍शी।” 42 खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती मी ति जे ग्‍यपुप नेजु नेसुर टेक्‍सुङ। 43 तमा येशूकी तीला क छ्‍येम्‍बु नाङ्‍नी दुक सिनी ताङ्‍सुङ, 44 “ल्‍होसा, सुला साङ काङ ताम्‍ङे मालाप। त गल्‍नी ख्‍योरो जु कोङ्‍यारला छ्‍या तेन, तमा ख्‍योरे जु टेकुप कोर्ला मोशाकी क बिन्‍दुप दोके जिन्‍बा पुल्‍नी मीतिवाला पङ्‍बु बिन।” 45 यिने ती मी ति पाङ्‍ला गल्‍नी ती तेरी ताम्‍ङे टाम्‍सुङ। तुक क्‍यानी येशू मी मिङ्‍गाला ग्‍येसाला फेप माथुप्‍नी कुसुमी दासाला ज्‍युसुङ। यिन्‍सिनाङ मीतिवा छो ज्‍यी नेसुर खोकी चाला लेसुङ।

*1:3 १:२-३ मलाकी ३:१; यशैया ४०:३