16
येशू टुङ्‍नी ङोसु लावु
(मत्ती २८:१-८; लूका २४:१-१२; यूहन्‍ना २०:१-१०)
ङासोप ङ्‍यिमा सिन्‍सिमा ती गोमु मरियम मग्‍दलिनी ताङ याकूबकी आमा मरियम ताङ सलोमीकी येशूकी फुङ्‍बुला कुतुपला टि जङ्‍बु खाप नुम ङ्‍योसुङ। तमा ती सला तीला दिन्‍जाकी ङ्‍यिमा थल्‍माला टोपला टेताङ ङ्‍यिमा शरुप पेला तिवा शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी चाला गाल्‍सुङ। डोप पेला तिवी “ती फुककी खला च्‍येतुप दो ति सी दोनी तेर्किवी?” सिनी च्‍यिककी च्‍यिकला सिक्‍यासुङ। यिने तिवा ते टककी फुकला लेप्‍नी येर ल्‍हासालेन्‍सिन ती दो ति गोमाला के रिल्‍नी तङ्‍गुप थोङ्‍सुङ। तिवा ती टककी फुककी नाङ्‍ला शुनी ल्‍हासालेन्‍सिन ते मज्‍या कर्मु कोन्‍दुप मी नाज्‍युङ यी ति यावी थाकाला देन वोतुप थोङ्‍नी तिवा छासे ज्‍यिवा क्‍यासुङ। तमा ती मी नाज्‍युङ तीकी तिवाला सिक्‍यासुङ, “ज्‍यिवा माकी। ख्‍यिराङ ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी टुङ्‍गुप नासरतकी येशूला छोलिन नोक। खो ङोसु लासुङ, खो दे मे। खोकी फुङ्‍बु ज्‍यकुप दासाला ल्हो। त ख्‍यिराङ गल्‍नी खोकी लोमातिवा ताङ पत्रुसला ‘खो ख्‍यिराङ सिनाङ गोमाला गालीलला फेप्‍किवी। खोकी गोमाला ख्‍यिराङला सुङ्‍गुप दोके ते ख्‍यिरा खोला थोङ्‍गिवी।’ सिनी लोप।” तमा तिवा छासे ज्‍यिवा क्‍यानी र्‍हुकिन सिरा ती टककी फुक नेसुर थेन्‍नी टोन गाल। तिवा छासे ज्‍यिवा लावु तप्‍की ती ताम्‍ङे ति सुला साङ मालाप।
येशू लोमातिवी चिप्‍ला छ्‍यरुप
(मत्ती २८:९-२०; लूका २४:१३-५३; यूहन्‍ना २०:११-२३; लोमा छ्‍येतिवी लाका १:४-११)
येशू दिन्‍जाकी ङ्‍यिमा थल्‍माला टेताङ टुङ्‍गुप ने ङोसु लासिमा तेरी सिनाङ गोमाला मरियम मग्‍दलिनीला छ्‍यार्सुङ। ती मरियम नेमा गोमाला येशूकी र्‍हेन्‍डी दिन तेन्‍नोक। 10 तमा ती ति येशूकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुप मीतिवी चाला गल्‍नी ती ताम्‍ङे ति लाप्‍सुङ। ती पेला तिवा सेम्‍दुक क्‍यानी ङुयी नोक। 11 तिवी येशू ङोसु लावु ताङ मरियमकी खोला थोङ्‍गुप ताम्‍ङे थोसिनाङ ती ताम्ङेला तेपा माक्‍या।
12 ती ज्‍युक्‍ला लोमा मिरा ङ्‍यी युल नेवा डोसालेन्‍सिन येशू मिच्‍यिक्‍पा क्‍यानी तिवी चिप्‍ला छ्‍यार्सुङ। 13 तेसुर तिवा यम्‍बा लोमातिवी चाला लोक्‍नी गल्‍नी ती ताम्‍ङे ति लाप्‍सुङ। यिन्‍सिनाङ लोमातिवी ती ताम्‍ङे साङ तेपा माक्‍या।
14 ती ज्‍युक्‍ला लोमा च्‍युच्‍यिकतिवा समा सयी वोतुप पेला येशू तिवी चिप्‍ला छ्‍यार्सुङ, तमा तिवी सेम क्‍योङ्‍बु क्‍यानी खो ङोसु लासिमा खोला थोङ्‍गुपतिवी ताम्‍ङेला तेपा माक्‍यावु तप्‍की तिवाला वोरु तेन्‍सुङ। 15 येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ जम्‍बुलिङ तेरीला गल्‍नी मी तेरीला लेन ल्‍यामु ति ख्‍याप्‍टाक की। 16 सी तेपा क्‍यानी बप्‍तिस्‍मा लङ्‍गिवे, तिवा दिक्‍पा ने थर्वा ङ्‍येकिवी। यिने सी तेपा मिकिवे, तीला पर्च्या फोकिवी। 17 तमा तेपा कितुपतिवी मुला दी ततिवा वुङ्‍गिवी। ती ततिवा ति दिवा यिन। तिवी ङे मिङला र्‍हेन्‍डीतिवा शोर्किवी, ग्‍येताम कुतुक लप्‍किवी, 18 रुलतिवा जिम्‍गिवी, तुक सोसिनाङ काङ साङ मेलोवा मोडोवी, नेर्पुतिवाला लाक्‍पा ज्‍याक्‍सिन तिवा टेकिवी।”
येशू देवाच्‍येनला फेपुप
19 चोवो येशूकी तिवाला तोजोयी सुङ्‍सिमा खो देवाच्‍येन ने तेक्‍नी फेप्सुङ, तमा कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला ज्‍युसुङ। 20 ती ज्‍युक्‍ला लोमातिवा तेरी दासाला गल्‍नी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। चोवो तिवी मुला ज्‍युनी लाका क्‍या नाङ्‍सुङ, तमा तिवी क्‍यावु हलेवु ततिवा नेसुर खोकी सुङ्‍गुप सुङ ति टेङ्‍बु वे सिरुप ति हाक्‍को च्‍यिसुङ। आमिन।