2
Iꞌi yungngo eede ka tiki aꞌda nafa töꞌdö kada kanna ïïꞌdï aꞌa tanangnga aaga ka tümmü nanggeedi aꞌa a tagorooꞌbo. Kudumma eede kara tanangnga aaga ka tümmü nanggeedi ꞌdee, a mada iꞌi yungngo ara tanangnga aꞌa ka tadhodho afa taalo kadu neede ka anangnga eege ka tümmü nanggeedi ka korooꞌbo no? Aꞌa narigiri waraga ya kudumma tanno kede kara töꞌdö kada nafa tanangnga kadu na amana aꞌa ka tadhodho tafa tanangnga aꞌa ka korooꞌbo. Nussu tumma aaga nyeꞌdꞌde dhorro aꞌda ara aaga tosso ka dhodho nja aꞌa aaga ïnꞌdïlï. Narigiri ada aꞌa waraga ya co aaga ana eedi ka tigine a tatoroko nja tadinigöögö ma eedi a fara tasuuru kede ka ïïye, tumma neede no ꞌdo ya aꞌa taalo nasaasa tanangnga aaga ka korooꞌbo, lakiini aꞌa nagala ka asaasa aꞌda aaga tussu aꞌda nasaasa aꞌa aaga dhorro.
Taadha ka tatoroko tanno kadu
Lakiini ömöꞌdï ya öꞌdö a tagorooꞌbo ya, taalo anangnga aꞌa ka korooꞌbo unggodho aꞌa, lakiini anangnga aaga ka korooꞌbo nyeꞌdꞌde kungngo, lakiini taalo tagorooꞌbo ïnꞌdïlï, ïïꞌdï tumma tadhabbu ka ïndhï kini. Andaꞌdimo ka takapusu adene tanno ömöꞌdï tiya ada kada kalinggo ana iꞌi aaga ïnꞌdïlï kungngo. A ꞌbïtïngngö aꞌdiila ada kara tafünügü iꞌi koꞌdo aaga tafa kini ïïꞌdï tagorooꞌbo dhindho. Ara aꞌa tiki aaga aꞌda aaga takogoona ma tasaasa iꞌi dhindho. Aꞌa narigiri ada aaga tumma no co aaga amang kede tussu aꞌda kaföönyö aaga tumma neede nyeꞌdꞌde. 10 Kada kara taꞌdiila nja ömöꞌdï ka tatoroko tanno iini ya, na aꞌa taadha ka ömöꞌdï ka tatoroko tanno iini, ara aꞌa taadha kini kide kidha ma Almasiihi kudumma aaga. 11 Kudumma Ebliisi kara tanggaaga tiiꞌbi angnga, taalo angnga küürü ma tumma niini.
Kadu ma linggo ma timiꞌdi tumma ma ꞌbïtïngngö
12 Kede ka ööꞌdö ka Tarwas ma teema tumma ma sorne tanno Almasiihi a fïïnï ma linggo ma Uugaara tafaꞌda nja aꞌa. 13 Lakiini aꞌa naga tinigöögö kudumma eede taalo naduna örre ma aꞌa ya Tito ya kanna, kïkïrï ka tattogo aꞌa nunggeene naco Makadoniya.
14 Tanangnga taꞌdiila a Masala tammo unggeene ana angnga ka fïïnï ma tiiꞌbaana ꞌbucca ana Almasiihi. Masanna kondho ma tussu Almasiihi ka naꞌbuugu ïnꞌdïlï. 15 Kadu na efe ka ꞌdï no taalo kara tefe ka ꞌdï ma nanggeyi tanno eene, lakiini ma ömöꞌdï tiya eyi ka üüdü meene afïkïꞌdö afeꞌde. 16 Kondho mo ka kadu tanno aama no ma feene nja kondho ma inde a kadu na oolonadene no tunya ma tefe ka ꞌdï ma tamana kadu keefe ka ꞌdï. Mada iꞌi yungngo ara tambaanya eema ya? 17 Taalo ungngo kanadene a tumma ma Masala dhabbu afa kadu öccö, lakiini keema ungngo tumma ma Almasiihi dhorro kidha ma Masala kada kadu tanno oono.