Waraga ya Bölis ma tunggu co
Timosaws ya Eera ya
Tafaꞌda tumma
Ka Bölis ka tarigiri waraga ya, iꞌi ya aganna ka pabuusu ussu aꞌda kete kungngo ara tiididene. Ïkïrï ka asaasa aꞌda Timosaws ööꞌdö kini areere. Timosaws akakinyi linggo a Bölis dhabbu kadhadha, yungngo a Bölis ka asaasa iꞌi afa ꞌbiiꞌbala yiini.
Ka waraga tiya Bölis ala tasaasa niini a kadu ma kaniisa na ussu dhügürü no. Iꞌi uuꞌbu Timosaws ka eedi aꞌda ütü ka tamma ka tumma tanno Almasiihi, eema eema iini ꞌbïïnï kungngo salla ka naguuru ma linggo iꞌi agirnaana ka katalaana tanno oroko no.
1
Tööjülü
Aꞌa na Bölis tafïïnï ya Yasu Almasiihi narigiri aꞌa tumma ma eedi tiya Masala ma co teema tumma ma tefe ka ꞌdï na ka Yasu Almasiihi no.
Nunggu co Timosaws, ꞌbiiꞌbala yeede ya dhorro ya, türü nja ꞌbangnga nja taꞌdiila ndama Masala tammo Pupa mo nja Yasu Almasiihi Uugaara yaaja.
Tafünügü koꞌdo
Namana aꞌa taꞌdiila a Masala tammo eede ka talinggo ada oono mo afa ma kafaafa ma aꞌa ka tagüünï ana eedi ka tinsili, nagïïgï aꞌa tumma ma oꞌo turi ooso ana uuru ka fara tiya eede. Kede ka tagïïgï fara yüüdü ya, nasaasa tassa küdü amang kede tadigine a dhodho. Nagïïgï aꞌa tamma nüüdü na dhorro no, na aganna ka ndaada ma oꞌo Lööyïs ka eedi no, nja eedi tiya nïïmö tammo üüdü Afanïïkï, aꞌa ꞌbïtïngngö nussu aꞌa aꞌda kungngo üüdü afeꞌde. Nggeege nïkïrï aꞌa ka tiki oꞌo aꞌda nümmü nïïmö ya Masala ka anangnga oꞌo ka finne ya, eede ka tagümmünü iisine üdü ka üüdü. Kudumma Masala taalo manangnga Koronggore ma riꞌba angnga, lakiini Koronggore ma türü ma tasaasa nja tafa ka oona.
Fa tana modolo ma teema tumma ma Uugaara tiya aja, alla nana modolo ma aꞌa ömöꞌdï ma pabuusu yiini. Lakiini oꞌo nümmü ajeene nja aꞌa ka dhügürü ma Ïnjïïlï a türü ma Masala, Oogo moolona angnga mümmünü angnga ka tefe ka ꞌdï tanno insili no, taalo aꞌda angnga kagüünï nïïmö, lakiini kudumma eedi tiya oono nja türü, türü kagananja angnga ana Yasu Almasiihi aꞌda üfürü uuru miini tagööꞌdö, 10 Lakiini ꞌbïtïngngö alanja angnga a tabbü ꞌdala tanno Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi ya asïraana ka inde ya ööꞌdö a tefe ka ꞌdï taꞌbilli a töyeene ana Ïnjïïlï.
11 Aꞌa nagümmünüdene kada tatalaana nja tafïïnï neema tumma ma Ïnjïïlï. 12 Yungngo eede ka dhügürü ꞌbïtïngngö nitaalo nana modolo, kudumma eede ka tussu aꞌda mada yungngo eede ka tamma kini namma aꞌda iꞌi ara tambaanya tafa ka nïïmö tiya iini ka tümmü aꞌa ya kadara ka uuru tanno miini no.
13 Alinggo a nïïmö yüüdü ka taföönyö kede ya ma oono ka talaana tanno aꞌdiila no a tamma nja tasaasa tanno ka Yasu Almasiihi no. 14 Afa ka eema tiya aꞌdiila ya agümmününja oꞌo ya afa kide a türü tanno Koronggore tiya Insili ya anna kaja ka oona ya.
15 Nussu oꞌo aꞌda kadu na ka anya ma Asiya no ïnꞌdïlï kungngo ka anya kinyi aꞌa kuꞌbu, nja Ficiloos nja Hirmaanös afeꞌde.
16 Fa ka Uugaara ala ꞌbangnga a kadu ma ꞌdï tiya Önisiforos, kudumma iini ka tafünügü aꞌa turi kungngo itaalo ana modolo ma nakilli tammo imiꞌdi aꞌa no. 17 Afeꞌde kini ka taganna ka Rööma ya agawwa ꞌbuugu ma aꞌa ꞌdo idhi aduna aꞌa. 18 Uugaara tafaꞌda fïïnï iini aduna ꞌbangnga ka Uugaara ka uuru tanno miini no, nussu dhorro aꞌda agalinggo ada ököje nya ka Afosus ya.