12
Bütrüs öꞌdö kürö ndama pabuusu
Afïkïꞌdö Uugaara Hirüdüs ka uuru tanno miini no ma talinggo kadu ma kaniisa ꞌdo. Adagiidi Yaguub ya örre tiya Yühanna ya anangnga kadu ka teedhe iꞌi ka eyi a kuluꞌba. 12.2 Lüüka 5.10 A kini ka tassa ka oona kaꞌdiila ka Yahüüdü, iini ka tagiidi Yaguub ya, ümmü Bütrüs ka uuru ma Taanyara ma Dheedhifi. Kini ka tümmü iꞌi anangnga iꞌi ka pabuusu anangnga nasigira kafa kini kanggïïsö, asaasa tapusu iꞌi kidha ma kadu ka Taanyara ma Tadaꞌda ka Erïïdö kara co kürö.
Kini ka tanangnga iꞌi ka pabuusu ya, a kadu ma kaniisa tafara ka Masala turi kudumma iini.
Ka ooso tanno Hirüdüs ka asaasa tala iꞌi a kadu no, a Bütrüs tagarigide ka söödö ma nasigira keera adimiꞌdidene ana killi keera aꞌda nasigira könö kanangnga ka ïnye ma pabuusu kafa kide. Amussu kungngo a tadhangga ma Masala tadhe, a ꞌbuugu taꞌdara öyeene ka pabuusu ka teene. Ïkïrï tadhangga ka abbü Bütrüs ka oona iji iꞌi iki iini, “Fïkïꞌdö areere!” A nakilli tasuli kini ka iisine.
A tadhangga tiki iini, “Miꞌdi jönnö yüüdü nimiꞌdi egïïde yüüdü.” A Bütrüs tagalinggo nggeege, assa ka tiki iini, “Kïrnï tenꞌdi yüüdü ma kürö mo küdü ka oona nuurna aꞌa keere.” Ïkïrï ka tuurna iꞌi keere kaco kürö, itaalo ussu aꞌda tumma dhorro eege kungngo a tadhangga ka tagüünï, iki kide aꞌda kümböödö. 10 Ataꞌda ka nasigira tanno dhidha no a tanno asigi kide no köꞌdö ka ïnye ma ndaliili tanno afaga co anya no katanfaꞌda unggodho eege kööꞌdö kürö kada kunggeene ka fïïnï a tadhangga tarooro kadheene nja Bütrüs.
11 A Bütrüs tajeene ïïye taꞌdara kini iki, “Sa aꞌa tussu aꞌda Masala magürünü tadhangga, ööꞌdö taꞌduga ka Hirüdüs ka iisine nja tatoroko tanno Yahüüdü ka asaasa tüünï ana aꞌa.”
12 Adakïkï ïïye kuꞌbu, amussu kungngo unggeene aaco kita Mariyom nïïmö ma Yühanna ya kadu ka tümmünü iꞌi aꞌda Murkus ya, aꞌda kadu kungngo ka ꞌbügöörï kadhabbu ka kafara ka Masala. 13 Ïkïrï Bütrüs ka tadhogo ka ïnye na eera no, a ꞌbadaada ma linggo nja eene mo, mana eere aꞌda Rawda ma ööꞌdö tassa kide. 14 Kono ka tussu aꞌda ꞌbugeyi ya Bütrüs iꞌi ya miini, mafanna üüdü areere maco a ꞌbügöörï taalo mafaꞌda ïnye oona kaꞌdiila kono miki eene aꞌda, “Bütrüs ungngo ka ïnye.”
15 Kiki oono, “Taꞌbala ünꞌdügüngngö.” Mütü ka teema tumma noono kiki oono aꞌda, “Tadhangga yiini iꞌi ya miini.”
16 A Bütrüs tütü ka abbü ïnye kidhi kaafaꞌda iini, kene ka taasala iꞌi kadhere. 17 Alaga nïïsö cooꞌdo iki eene aꞌda ka kïꞌdöönö adagadünügü tumma na Masala ka tunggu iꞌi kürö ndama pabuusu no iki eene, “Aaga tirina tumma no a Yaguub 12.17 Kadafïïnï 15.13; Galatiya 1.19 nja kadu tanno aja,” ïkïrï ka ööꞌdö kürö aaco a ꞌbuugu töccö.
18 Ka taka ka ndaadha a riꞌba tümmü nasigira kindini ajeene aꞌda, minna agüünï adene ana Bütrüs? 19 Ïkïrï Hirüdüs ka kürünïïgï aꞌda kööꞌdö ana iꞌi kitaalo kaluna iꞌi, adakindini nasigira anangnga kadu kagirina eege.
Ïkïrï Hirüdüs ka tunggeene ndama Yahüüdiya aco tanna ka Kaiysariya.
Inde na Hirüdüs
20 A Hirüdüs tagorooꞌbo nja kadu ma Suur nja kadu ma Saiyda. Eege ꞌbïtïngngö kimiꞌdi tumma ka unggodho, köꞌdö ka Hirüdüs. Kadhadha kadakilli Bilastos ya alinggo ada Hirüdüs ya, kasaasa taꞌdiila kudumma kuri tiya eene ka ticci töꞌdö ndama anya tammo Uugaara Hirüdüs.
21 Ka uuru tanno iini ka teema nja eene no, ïkïrï ka kïrnï tenꞌdi ma tauugaara iini ka oona emmi ka kööyö ma tauugaara eema nja kadu. 22 A kadu tafiiri kiki, “Tumma na Masala eege kungngo taalo tumma ma ömöꞌdï eege kamiini.” 23 Ïkïrï tadhangga ma Masala ka abbü iꞌi kudumma iini taalo anangnga taꞌdiila a Masala, ïkïrï aꞌdiino ka tatamü iꞌi eyi.
24 A tumma ma Masala tadhala kuꞌbu kadhabbu. 25 Ka Barnaba nja Sawl ka ndatïïmö linggo kafada ndama Örsaliim ya, a Yühanna ya ana eere aꞌda Murkus ya turna eege keere.

12:2 12.2 Lüüka 5.10

12:17 12.17 Kadafïïnï 15.13; Galatiya 1.19