20
Uuru ma tafïkïꞌdö na Yasu
Ka uuru ma Lahada mïkïrï Mariyom Almajdaliya ka tunggeene ligitaka soꞌdꞌdo aꞌda aleefe ꞌbuugu tirifirifi maco la ma oofo maluna dhembeliili ka aꞌdugadene ka ïnye. Mïkïrï ka tareere maco ka Samaan Bütrüs nja tatalaadene tiya Yasu ka asaasa iꞌi ya, miki eene, “Kaꞌduga Uugaara ka la ma oofo ungngo taalo kussu kanangnga iꞌi kiga.”
Ïkïrï Bütrüs nja tatalaadene töccö kaco la ma oofo. Kada kïïsö ateera meene ka dhidha illi tatalaadene aküpü Bütrüs aaco la ma oofo ka dhidha. Iti kuꞌbu asala co teene miini asala enꞌdi yeene ka taꞌbürü iꞌi ka oona iini ya, illi iꞌi taalo inynyo la ma oofo ka teene. A Samaan Bütrüs töꞌdö kini keere arooro kico la ma oofo asala enꞌdi ka ꞌbüdhülü. A mandiili ma aganna ka Yasu ka üüdü mo taꞌdukunjaana koꞌdo, unggodho oogo, taalo makete ka enꞌdi ma tatüꞌböönö. Keere kungngo, ïkïrï tatalaadene ya adhe a Bütrüs ya, kico la ma oofo asala amma kide. Kudumma eene ka tüfürü tagussu tumma na ka Sorne ma Masala no, iki aꞌda Yasu ara tafïkïꞌdö ndama inde. 10 Ïkïrï kadalaadene ka tafada kaco ꞌdï tiya eene.
Yasu atele oona a Mariyom Almajdaliya
(Matta 28.9–10; Murkus 16.9–11)
11 A Mariyom taꞌdïngnge ana koꞌdo ka la ma oofo kürö mafara, miti kuꞌbu ka la ma oofo mafara, 12 maasala kadhangga keera ana enꞌdi ka oona kada kaꞌbassa katemmi ka ꞌbuugu tiya Yasu ka taganna kide ya, ökönö emmi ndama üüdü, aya ndama uune.
13 A kadhangga na eera no tiki oono, “Ka aka mo, minna agu oꞌo nafara?”
Miki eene, “Kaꞌduga Uugaara yeede, taalo aꞌa nussu kanangnga iꞌi kiga?” 14 Kono ka tiki nggeege ya, maasala keere maasala Yasu ka ꞌdïngnge ana koꞌdo mitaalo mussu aꞌda Yasu iꞌi ya miini.
15 Ïkïrï Yasu ka tiki oono, “Ka aka mo, minna agu oꞌo nafara? Oꞌo nasaasa mada?”
Miki kide aꞌda ömöꞌdï ma ꞌbooro iꞌi ya miini, miki iini, “Ka ömöꞌdï eede, üürü oꞌo naꞌduga iꞌi ꞌdee, la aꞌa kita üdü ka anangnga iꞌi kide ya amang kede co taꞌduga iꞌi.”
16 Ïkïrï Yasu ka tiki oono, “Ka Mariyom.”
Mïkïrï ka tassa kini mussu iꞌi, miki iini, “Rabbuni,” Tatalaana a tangga Yahüüdü.
17 Ïkïrï Yasu ka tiki oono, “Fa tümmü aꞌa ka oona a nïïsö, kudumma eede ka tüfürü tasïrïgö cooꞌdo ka Pupa, lakiini unggeene naco ka nagöre tanno eede no niki eene aꞌda, ‘Ara aꞌa co ka Pupa tiya eede aꞌda a Pupa tiya ada, Masala meede aꞌda ma tammo ada afeꞌde.’ ”
18 Mïkïrï Mariyom Almajdaliya ka tafada maco madirina eema a kadalaadene aꞌda oogo madïnö ka Uugaara, oogo madirina eene aꞌda iꞌi ya tirina tumma no oono.
Yasu atele oona a kadalaadene tanno iini
(Matta 28.16–20; Murkus 16.14–18; Lüüka 24.36–49)
19 Ka uuru ma Lahada siiya kungngo ka kanna kadalaadene ka la, keere ka nagïnyeene eene kariꞌba a Yahüüdü. Ïkïrï ka ööꞌdö aꞌdïngnge kene ka söödö, iki eene, “Aꞌa nööjülü aaga.” 20 Ïkïrï ka ala iisine eene nja tügüle, kïkïrï kadalaadene ka tadhodho kene ka tasala Uugaara. 21 Ïkïrï Yasu ka tiki eene afeꞌde, “Nööjülü aaga, afa ma Pupa ka kürünü aꞌa kungngo, ara aꞌa tagürünü aaga.” 22 Kini ka tiraana nggeege ya, ïkïrï ka fülle ada kene ka oona iki eene, “Aaga ꞌduga Koronggore ya Insili ya. 23 Üürü aaga kaadha ka tatoroko tanno ömöꞌdï kara taadha, üürü aaga taalo kaadha kene, taalo kara taadha.”
Yasu atele oona a Tööma
24 A tatalaadene ökönö ana kene no öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no ana eere aꞌda Tööma (aꞌda Miiso) akitaalo, ya Yasu ka tagööꞌdö kene. 25 Ïkïrï kadalaadene ka tiki iini, “Kadïnö ungngo ka Uugaara.”
Ïkïrï ka tiki eene, “Taalo aꞌa nara tamma illi eede ka tasala kijeene ma namusmara kini ka iisine nanangnga ꞌbanïïsö yeede ka ꞌbuugu ma namusmara, nanangnga iisine neede kini ka tügüle.”
26 Ka füngngö ka ndöꞌdö ïïdümmü afünü iidoona ya, a kadalaadene kungngo ka la afeꞌde aꞌda Tööma inggide nja eene aꞌda kateere nagïnyeene, ïkïrï Yasu ka ööꞌdö aꞌdïngnge kene ka söödö iki eene, “Aꞌa nööjülü aaga.”
27 Ïkïrï ka tiki a Tööma, “Aayu a ꞌbanïïsö tiya üüdü kita nassa kede ka nïïsö nööꞌdö, aayu a nïïsö nanangnga kede ka tügüle nafa taꞌdoore ka eedi, lakiini namma.”
28 Ïkïrï Tööma ka tiki, “Uugaara yeede nja Masala tammo eede.”
29 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Ka Tööma, namma oꞌo kudumma üüdü ka tadïnö kede! Aꞌdiila ada a kadu tanno amma aꞌda taalo kijöögö no.”
30 Eema inggide adhabbu keefe, a Yasu ka tagalinggo ka kadalaadene kidha, illi iꞌi taalo ikirinja ka sorne tiya. 31 Illi eema ya ikirinja kita, amang kada tamma aꞌda Yasu iꞌi ya Almasiihi ꞌBiiꞌbala ma Masala, amang kada taluna tefe ka ꞌdï ana eere tiya iini ada kara tamma kini.