6
Tindineene ma uuru ma Saꞌbidi
(Matta 12.1–8; Murkus 2.23–28)
A Yasu tagunggeene ka nasigeene nja kadalaadene tanno iini ka uuru ma Saꞌbidi, a kadalaadene niini tïkïrï ka tuuꞌbu migile kuuyu kaguri. Ïkïrï naFariisi öccö ka tindini eege iki eene, “Minna agu aaga, aaga tüünï eema ya taalo ya üünïdene ka uuru ma Saꞌbidi ya?”
Yungngo a Yasu ka tiki eene, “Taalo aaga ka kïïrï tumma ka sorne ma Dawud ka tagüünï ka ïïre ka tümmü iꞌi nja kadu tanno iini? Aꞌda inynyo la ma Masala aꞌduga Miteene ma Masala, adaguri inya a kadu tanno iini, aꞌda taalo kadu nyeꞌdꞌde kaguri illi kaꞌboge unggodho eege.” A Yasu tiki eene, “ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü iꞌi ya uugaara ma Saꞌbidi.”
Ömöꞌdï ya eyi ka nïïsö ya
(Matta 12.9–14; Murkus 3.1–6)
Ka uuru ma Saꞌbidi tökönö a Yasu kico la ma talaana alaana kadu aꞌda ömöꞌdï inggide eyi ka nïïsö ma kuri. A katalaana ma serïye ma Masala nja naFariisi tadinaana iꞌi koꞌdo ma tassa kini ara toolona kadu ka uuru ma Saꞌbidi amang kene taluna nïïmö ya toroko kini ma tümmünü iꞌi a naguugaara. Lakiini Yasu ussu tumma neene ka nanggeedi no, ïkïrï ka tiki a ömöꞌdï tiya eyi ka nïïsö ya, “Fïkïꞌdö naꞌdïngnge ka kadu kidha.” Ïkïrï ömöꞌdï ka fïkïꞌdö aꞌdïngnge kene ka söödö. Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Ara aꞌa tindini aaga, ataꞌdiila kaja kara tüünï eema ya aꞌdiila ya ka uuru ma Saꞌbidi alla linggo ma eema tiya toroko ya? Toolona ömöꞌdï eefe ka ꞌdï alla taama iꞌi?” 10 Ïkïrï Yasu ka ꞌdünügü ïïye eene koꞌdo assa ka tiki a ömöꞌdï tiya eyi ka nïïsö ya, “Kilina nïïsö nüüdü.” Ïkïrï ka kilina nïïsö niini karooro kaꞌdiila. 11 A naFariisi tadiginigo a tagorooꞌbo kindini ajeene ma nïïmö tiya eene kara talinggo ana Yasu ya.
Yasu esse kadafïïnï na adaꞌbaaga kafünü eera no
(Matta 10.1–4; Murkus 3.13–19)
12 Ka naguuru tanno miini no, asïrïgö Yasu co anya koꞌdo ma co tafara ka Masala, üpü ooso co ïnꞌdïlï miini kafara ka Masala. 13 Ka taka ka ndaadha ya, ïkïrï ka tagümmünü kadalaadene niini, agese kene kadaꞌbaaga kafünü eera, anangnga eere eene aꞌda kadafïïnï, 14 Samaan yiini ka anangnga eere iini afeꞌde aꞌda Bütrüs ya nja Andraws örre yiini, nja Yaguub nja Yühanna nja Fïlïbüs nja Bartülmaws, 15 nja Matta nja Tööma nja Yaguub ꞌbiiꞌbala ya Halfa nja Samaan tiya eene katümmünü iꞌi aꞌda tataguꞌdaana ka eedi ya, 16 nja Yahüüsa ꞌbiiꞌbala ya Yaguub nja Yahüüsa Askaryüütï ya kümmünü Yasu a nadiidi miini.
Yasu alaana afada oloona
(Matta 4.23–25)
17 Ïkïrï Yasu ka taꞌbardaga caaꞌbu ndama ꞌdikinya nja kadafïïnï tanno iini aco ꞌdolodho, a kadalaadene niini nja kadu kadhabbu tarügü kini ka oona, köꞌdö ndama naanya ma Yahüüdiya nja Örsaliim nja naanya ma Suur nja Saiyda ka tinggini ma to. 18 Köꞌdö taföönyö tumma kini nja iini ka toolona eege ka maara, a kadu na ana naganaꞌbu ka oona no toolonadene. 19 A kadu nyeꞌdꞌde tasaasa tümmü iꞌi ka oona ana iisine kudumma a türü ka takicci a kürö ndama iini ka oona koolona kadu nyeꞌdꞌde kungngo.
Dhodhdho nja müürü
(Matta 5.1–12)
20 Assa ka kadalaadene tanno iini koꞌdo iki,
“Aꞌdiila oona kada aaga na eema ka titaalo ada no,
kudumma ada kaluna tauugaara ma Masala.
21 Aꞌdiila nja aaga aaga no ïïre kagu aaga ꞌbïtïngngö no,
kudumma ada kara saga tüüsü.
Aꞌdiila nja aaga aaga na afara ꞌbïtïngngö no,
kudumma ada kara saga takijeene.
22 Aꞌdiila nja aaga a kadu kara takïrïmï aaga,
kasoro aaga keela aaga,
kanu ka eere tiya eede afa nïïmö ya toroko ya kudumma ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü.
23 “Aaga adhodho aaga tasiili ka uuru tanno miini no, kudumma eema ungngo ada ka ꞌdotomboꞌdo adhabbu kudumma kafaafa meene ka kalinggo ana naganeꞌbi nggeege.
24 Lakiini amꞌba kada aaga na ma eema dhabbu no
asa aaga tagaꞌduga talïngnge naada.
25 Amꞌba kada aaga na üüsü ꞌbïtïngngö no,
ara ïïre sa kagu aaga.
Amꞌba kada aaga na kijeene ꞌbïtïngngö no,
ara aaga sa katamüürü, aaga tafara.
26 Amꞌba kada aaga na kadu ka tïndhïgï aaga koꞌdo nyeꞌdꞌde no,
kagüünï kafaafa ma aaga a naganeꞌbi tanna korokoro no nggeege.
Tasaasa nadiidi
(Matta 5.38–48; 7.12)
27 “Lakiini ara aꞌa tadirina tumma aaga, aaga na toodo ka tumma tanno, aaga asaasa nadiidi naada, aaga taꞌdiila nja kadu tanno akïrïmï aaga no. 28 Aaga amana baraka a kadu tanno linggo aaga no, aaga afara ka Masala ma kadu tanno akïrïmï aaga no. 29 Ka ömöꞌdï kabbü oꞌo ka tanggarama ya, nafele no iini. Üürü ömöꞌdï aꞌduga tenꞌdi müüdü ma ꞌdoogo mo nafa taꞌdükü tenꞌdi müüdü ma teene mo. 30 A ömöꞌdï kara tasaasa nïïmö küdü nanangnga iini, a ömöꞌdï kara taꞌduga nïïmö küdü ya fa taꞌduga kini afeꞌde. 31 Eema yaada ka asaasa kadu kadüünï ana aaga ya, agüünï ana eege nggeege.
32 “Kada kara tasaasa kadu na asaasa aaga no ꞌdee, taꞌdiila naada eege kïïye? Kadu na oroko no ka asaasa kadu na asaasa eege no afeꞌde. 33 A kada kara talinggo taꞌdiila nja tanno alinggo taꞌdiila nja aaga no, ara aaga töꞌdö keere aminna? Münda kadu na oroko no küünï nggeege. 34 A kada kara tamana eema a kadu a kömüsü aꞌda kassa ka tapadaga aaga ꞌdee, ara aaga tümmü minna kide? Münda kadu na oroko no kamana eema a kadu a kömüsü, amang kene tapadaga eene. 35 Lakiini aaga asaasa kadu na diidi aaga no, aaga taꞌdiila nja eene, aaga amana eema eene aaga tafa tamꞌbirina kene. Nggeege ya, ara aaga taluna talïngnge naada na dhabbu no, amang kada ta laala tiya Masala ma koꞌdo mo, kudumma oono mamana eema a kadu tanno taalo kamana taꞌdiila oono no nja tanno oroko no. 36 Aaga ana ꞌbangnga ma kadu, afa ma Pupa tiya ada ya ka ꞌdotomboꞌdo ya kaana ꞌbangnga kungngo.
Fa taꞌbunu tumma ka kadu könö ka oona
(Matta 7.1–5)
37 “Aaga fa taꞌbunu tumma ka kadu könö ka oona, amang ka Masala tafa taꞌbunu kada ka oona, aaga fa tümmü kadu amang ka Masala tafa tümmü aaga tekere, aaga eefi ada kadu amang ka Masala ta eefi kada. 38 Aaga amana eema a kadu amang ka Masala tamana aaga, almiti madigine koꞌdꞌdo mo, ara aaga taꞌduga ana iisine, almiti maada ka talaala eema a kadu kide mo, oogo mungngo a Masala kara talaala eema ada kide.”
39 A Yasu tadirina tumma eene iki, “Ara soro tümmünü soro ka tino? Taalo kara taꞌdïnggö co ööye ateera meene? 40 Taalo tatalaadene agiiꞌbi tatalaana yiini, kini ka ndussu eema ꞌdo ya assa ka taköje nja iini.
41 “Minna agu oꞌo nadïnö ndeꞌde no ka örre tiya üüdü ka ööye no, ara oꞌo ka titaalo nadïnö ndageeꞌdi nüüdü ka ööye no amana? 42 Ara oꞌo tiki a örre yüüdü aꞌda, aayu naꞌduga ꞌbandïïsï üdü ka ööye nya, ara oꞌo kafa ka ꞌbandïïsï üdü ka ööye taalo nindineene. Ka ꞌbaga, unggu ndageeꞌdi kürö üdü ka ööye tikinggi, amang küdü tiji ꞌbuugu taꞌdiila nassa ka tunggu ꞌbandïïsï kürö ndama örre tiya üüdü ka ööye.
Fa nja ïïye miini
(Matta 7.16–20; 12.33–35)
43 “Kudumma fa tiya aꞌdiila ya taalo ateene ïïye na oroko no, fa ya toroko ya taalo ateene ïïye na aꞌdiila no. 44 Kussu kadu fa ana ïïye miini, taalo kadu karumu ïndïïye ka fa ma kira, kitaalo karumu kiꞌbimꞌbi ka ndhaaru. 45 Ömöꞌdï ya aꞌdiila ya amanaga eema ya aꞌdiila ya kürö ndama eedi tiya iini ya aꞌdiila ya, a ömöꞌdï ya toroko ya, eema ya toroko ticci a kürö ndama eedi tiya iini ya toroko ya, nïïmö ya ka eedi ya iꞌi yungngo onggoꞌdo ka teema iini.”
Katarüꞌböönö keera
(Matta 7.24–27)
46 “Kümmünü aaga aꞌa aꞌda, ‘Uugaara, Uugaara,’ amana aaga sa kitaalo kalinggo a tumma tanno eede? 47 Ömöꞌdï ya ara töꞌdö kede aföönyö tumma neede alinggo iini ya, ara aꞌa tiki aaga aꞌda afeene nja mada? 48 Afeene nja ömöꞌdï tiya arüꞌbü ꞌdï aꞌdüküꞌdü atagïïꞌdö atageese kadese ka ꞌdokonꞌda assa ka tarüꞌbünü kide, ka faaya kööꞌdö akilaana ka ꞌdï, taalo akara tagïꞌdï iꞌi ka oona, kudumma iini ka tarüꞌbünja ka ꞌdokonꞌda. 49 Lakiini ömöꞌdï ya föönyö tumma neede assa ka titaalo alinggo iini ya, afeene nja ömöꞌdï tiya arüꞌbü ꞌdï ka ꞌbüdhülü ünꞌdügüngngö aꞌda taalo ageese kadese. Ïkïrï faaya kööꞌdö agürü ꞌdï arooro ka ꞌdïnggö areere türrüdü miini ka toroko ꞌdo.”