8
Tumma ma tadïnïïgï
(Matta 13.1–9; Murkus 4.1–9)
A Yasu tagunggeene ka naanya nja kadafïïnï tanno iini na adaꞌbaaga kafünü eera no, adünnü tumma ma tauugaara na Masala, nja iiya tökönö na unggeene nja iini no niini ka toolona eege ka nagoronggore tanno oroko no nja maara tökömö, Mariyom meene katümmünü oogo aꞌda Almajdaliya mo, ma Yasu ka tagasoro naganaꞌbu ka ïïdümmü kafünü eera kono ka oona, nja Hanna, aka ma Küsï ya afa ka eema tiya Hirüdüs ya, nja Sawsana nja tökönö kadhabbu, kamanaga eema ma eyi tiya eene a Yasu no.
A kadu tütü ka tawaana oona ka Yasu ka oona kööꞌdö ndama naanya kadhabbu ïkïrï ka tirina tafeene ma tumma eene, “Afïkïꞌdö taleele ma tara co tadïnïigï, kini ka ndadïnïïgï ya, ïkïrï migile kömö ka tasuli ka fïïnï, a kadu tïsïraana kide ana uune uyi teeraga. Ammo tasuli ka ꞌdokonꞌda mafüꞌdöönö mafada maaya kudumma oono taalo maduna töꞌdöögö. A migile kömö tasuli ka ïmmï ka teene mafüꞌdöönö masere nja ïmmï, ïmmï tamiriꞌdi oogo. A migile kömö tasuli ka ꞌbüdhülü tiya aꞌdiila ya mafüꞌdöönö, mana ïïye dhabbu kukumu kadu ka ïïdümmü (100).”
Ka Yasu ka ndatïïmö tumma ya ïkïrï ka tiki eene, “Ömöꞌdï ya ana iisine ma taföönyö ya fa kini aföönyö.”
Teema tafeene ma tumma
(Matta 13.10–17; Murkus 4.10–12)
A kadalaadene na Yasu tïkïrï katindini iꞌi kiki iini, “Kiki tumma no nya?”
10 A Yasu tiki eene, “Masala manangnga tussu eema na küdhü no ma tauugaara ma Masala tanno aaga, lakiini kadu könö nadünügü aꞌa eene a tafeene ma tumma,
‘Kassa ka tasala taalo kara tijöögö,
Kassa föönyö taalo kara tussu.’* 8.10 Asaiya 6.9
Yasu adünügü tumma ma tadïnïïgï co a kadu
(Matta 13.18–23; Murkus 4.13–20)
11 A Yasu tiki eene, “Tumma no kiki kungngo, migile tumma na Masala eege kamiini.
12 “Migile ma asuli ka fïïnï mo, mafeene nja kadu tanno aföönyö tumma na Masala a Ebliisi töꞌdö aꞌduga kene ka nanggeedi, amang kene tafa tamma kide koolonadene. 13 A migile ma asuli ka ꞌdokonꞌda mo, kadu na föönyö tumma na Masala kadhodho areere assa ka titaalo kene, kamma ka Masala amussu kungngo. Ka ꞌbuugu ka tatoroko ya kaadha kide. 14 A migile ma asuli ka ïmmï ka teene mo, mafeene nja kadu tanno aföönyö tumma na Masala lakiini tadinigöögö nja tasaasa ma eema dhabbu, ïkïrï ka anangnga eege ka mirꞌdidene kitaalo köꞌdö keere ana ïïye. 15 Ammo aꞌdïnggö ka ꞌbüdhülü tiya aꞌdiila ya, mafeene nja kadu tanno aföönyö tumma na Masala kafa kide ana eedi dhorro kana ïïye a tidhi oona kuꞌbu.
Lamba mungngo ka koyo
(Murkus 4.21–25)
16 “Taalo ömöꞌdï ara tata ïssï ka lamba assa ka taküdhü dho kide nja iini ka tunggu co tenggere ka tümꞌbü, lakiini ara taꞌdala koꞌdo amang kono töyeene a kadu na töꞌdö ka ꞌbügöörï no tiji ꞌbuugu. 17 Nïïmö ya aküdhü ya ara tatele oona, a nïïmö ya kume ya ara tussu adene. 18 Aaga adïnö koꞌdo, kaföönyö aaga tumma ma Masala nya? Ömöꞌdï ya ana nïïmö ya ara tagonanja iini adhabbu, a ömöꞌdï ya nïïmö ka titaalo kini ya aꞌdugadene kini salla assa ka tiki aꞌda ungngo iini idhilli.”
Nïïmö ma Yasu nja nagöre tanno iini
(Matta 12.46–50; Murkus 3.31–35)
19 A nïïmö ma Yasu nja nagöre töꞌdö tassa kini kitaalo kaduna fïïnï ma co kini ka ꞌbügöörï kudumma kadu katiti ajeene. 20 Ïkïrï kadu könö ka tiki iini, “Nïïmö müüdü nja nagöre tanno üüdü kungngo kürö kaꞌdïngnge ana koꞌdo ka asaasa tassa küdü.”
21 Ïkïrï ka tiki eene, “Nïïmö meede nja nagöre tanno eede eege kungngo kaföönyö tumma na Masala ka linggo iini.”
Yasu arïgï tanya
(Matta 8.23–27; Murkus 4.35–41)
22 Uuru öccö ka inggide ka Yasu ka taka ka mürkabü nja kadalaadene tanno iini, iki eene, “Kada kataꞌdaga co a tinggini ma to ndama ꞌdakeyi tinni.” Kïkïrï ka tunggunu co. 23 A kene ka ndïïsö ya, ïkïrï Yasu ka tïïyü arigide, ïkïrï tanya ka ꞌdüsöönö dhindho a ꞌbïïdï tadigi ka mürkabü moono kara tööꞌdï atoroko nja eene.
24 Kïkïrï kadalaadene kaco ka Yasu ka ici iꞌi ka füngngö kiki iini, “Ka Tatalaana, ka tatalaana! Ara angnga takaaya!”
Ïkïrï Yasu ka fïkïꞌdö agirnaana ka tanya, a tanya töödhï a ꞌbuugu tamusuli kuꞌbu amudhudhuli. 25 Yungngo a Yasu ka tiki eene, “Tamma ka Masala naada kïïye?”
Kadhere a riꞌba tümmü eege kindini ajeene kiki, “Ömöꞌdï öjö iꞌi yungngo adha sii? A tanya nja ꞌbïïdï taföönyö tumma niini.”
Yasu oolona ömöꞌdï ma naganaꞌbu
(Matta 8.28–34; Murkus 5.1–20)
26 Kagïïsö a mürkabü kööꞌdö ka anya ma Jarasiin mungngo ka ndaꞌda ma to ndama tafaga co Jaliil. 27 Ka Yasu ka nda taꞌdaga co ꞌdukundaala ndama mürkabü ya, oreene nja ömöꞌdï ma anya tammo iini mo indima, taalo enꞌdi iini ka oona ma ꞌbilli iꞌi taalo anna ka ꞌdï illi anna ka naala ma oofo. 28 Kini ka ndasala Yasu ya, ïkïrï ka tadhiya üürü kini kidha ana küüge aꞌdili koꞌdꞌdo iki, “Yasu ꞌBiiꞌbala ma Masala tammo koꞌdo mo nasaasa oꞌo minna eede ka oona, nasaasa oꞌo nafa tapusu aꞌa.” 29 Atiraana nggeege kudumma Yasu ka tiki a koronggore tiya atoroko ya aꞌda ööꞌdö kürö iini ka oona, kudumma iini kaꞌdïngïgï kini ka oona turi, a kadu tafa kini kimiꞌdi iꞌi ana jansiiri nja ködhöle armuna, a koronggore ya toroko ya tasanaga iꞌi co lodho.
30 A Yasu tindini iꞌi iki iini, “Oꞌo na mada?”
Yungngo iini ka tiki a Yasu, “Aꞌa nana eere aꞌda, ‘Nasigira,’ ” kudumma naganaꞌbu kuurunco kini ka oona kadhabbu. 31 Kïkïrï ka tiki a Yasu aꞌda afa tuurugu eege co ööye tiya adhonggoro ya.
32 A nagüdürü kungngo kaguri ka nsorondho ma anya kadhabbu, a naganaꞌbu tïkïrï ka tiki a Yasu aꞌda, uurugu eege ka nagüdürü tanno miini no ka oona. Yungngo a Yasu katamma kene kide. 33 A naganaꞌbu tafiri akürö ka ömöꞌdï ka oona kafiri ka nagüdürü ka oona, a nagüdürü tarünö ndama nsorondho kafiri co ꞌbïïdï kaꞌduuru ꞌbïïdï.
34 Yungngo a katasaana katassa ka tumma tanno agüünï adene a nagüdürü no, kïkïrï ka rünö kaco nööꞌdï nja nasigeene, kanyala tumma kuꞌbu ꞌdo. 35 A kadu töꞌdö ma tassa ka eema tiya iini ka tagüünï ana ömöꞌdï tiya akindima ya, kaduna ömöꞌdï ya miini ya ka temmi ka Yasu ka uune ana enꞌdi ka oona kaꞌdiila, a riꞌba tümmü eege. 36 A kadu na adïnö ka Yasu ka toolona ka ömöꞌdï tiya akindima ya tagadünügü co a kadu töccö. 37 Ïkïrï kadu ma anya ma Jarasiin ka tiki a Yasu aꞌda unggeene ka anya tammo eene kudumma a riꞌba ka tümmü eege ka eema tiya Yasu ka tagalinggo ya. Ïkïrï ka taka ka mürkabü afada. 38 Ömöꞌdï ya Yasu ka tagasoro naganaꞌbu kini ka oona ya tiki aꞌda iꞌi asaasa taneene nja iini, lakiini Yasu ka tuuru iꞌi ka tino iki iini, 39 “Aafada naco ꞌdï kita üüdü naco nadirina eema ya Masala ka tagalinggo ana oꞌo ya co eene.” Ïkïrï ka tunggeene atagadünügü eema ya Yasu ka tagüünï ana iꞌi ya ka anya ka oona nyeꞌdꞌde kungngo.
ꞌBadaada ma Yayros nja aka tammo aaꞌba Yasu ka tenꞌdi mo
(Matta 9.18–26; Murkus 5.21–43)
40 Ka Yasu ka ndafada, a kadu tadaꞌda iꞌi kadhabbu kudumma eene katïndhïgï iꞌi eege ïnꞌdïlï kungngo. 41 A ömöꞌdï inggide ana eere aꞌda Yayiros uugaara ma la ma talaana, öꞌdö ka Yasu üürü kini kidha ana küüge olomo iꞌi aꞌda aco ꞌdï nja iini, 42 kudumma ꞌbadaada ma ungngo iini ma unggodho a nagürüünü noono köꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera, a maara tümmü oogo makete ka teyi.
A kini ka ndunggeene ma taco, a kadu türrügü kini ka oona kitaana iꞌi ka oona. 43 Aka minggide erïïdö ka tïïsö kono mandaguꞌdu nagürüünü kadaꞌbaaga kafünü eera madagaꞌda eema yoono kuꞌbu a nadigtöörö, mitaalo moolonadene. 44 Mïkïrï ka ööꞌdö ndama iini keere mümmü tinggini ma tenꞌdi tammo iini, erïïdö tarooro ka arumeene kono.
45 A Yasu tindineene iki aꞌda, “Mada iꞌi yungngo aaꞌba aꞌa ka oona ungngo?”
A kadu taꞌdüsünïïgï ïkïrï Bütrüs ka tiki a Yasu, “Ka Tatalaana, kitaana kadu oꞌo ka oona kadhabbu, na oꞌo saga tiki aꞌda mada iꞌi yungngo aaꞌba aꞌa ka oona?”
46 A Yasu tiki, “Ömöꞌdï inggide aaꞌba aꞌa ka oona, nussu aꞌa kudumma a türü köꞌdö kürö kede ka oona.”
47 Aka miini mo tussu aꞌda taalo tumma noono kaküdhüdene ya, a riꞌba tümmü oogo möꞌdö müürü kini kidha ana küüge ka kadu kidha madirina nïïmö ya anangnga oogo ka taaꞌba iꞌi ka oona marooro ka toolonadene ka erïïdö. 48 Ïkïrï Yasu ka tiki oono, “ꞌBadaada eede, tamma ka Masala nüüdü ka oolona oꞌo, unggeene a taꞌdiila ma Masala.”
49 Ka Yasu kaleefe ateema ya, aꞌda ööꞌdö ömöꞌdï ndama ꞌdï kita Yayiros ya uugaara ma la ma talaana ya iki iini, “Ma eyi ꞌbadaada müüdü fa taꞌdïgïꞌdï tatalaana ka oona.”
50 Ïkïrï Yasu ka föönyö iki a Yayiros, “Fa tariꞌba, amma ka tumma tanno eede ana eedi mara tefe ka ꞌdï.”
51 Kene ka ndala ꞌdï ya, ïkïrï Yasu ka faga kadu keere kaco ꞌbügöörï, illi Bütrüs nja Yühanna nja Yaguub nja pupa tiya ꞌbadaada nja nïïmö. 52 A kadu tafara ꞌbadaada, ïkïrï Yasu ka tiki eene aꞌda, “Aaga fa tafara taalo meyi, oogo marigide.”
53 A kadu takiji Yasu, kudumma eene ka tussu aꞌda meyi ꞌbadaada. 54 Yungngo a Yasu ka taꞌdiniga oogo koꞌdo a nïïsö iki oono, “ꞌBadaada, fïkïꞌdö.” 55 A koronggore tapadaga kono ka oona marooro ka fïkïꞌdö, a Yasu tïkïrï ka tiki eene aꞌda kanangnga eema oono ma kuri. 56 A pupa yoono nja nïïmö tadhere, ïkïrï Yasu ka tiki eene aꞌda kafa tadirina tumma na ömöꞌdï töccö.

*8:10 8.10 Asaiya 6.9