10
Yasu agürünü kadalaadene kadhabbu
Ndama kita miini kita ïkïrï Uugaara Yasu ka tagesse kadu könö kukumu kadu kiidoona kaco iisine kafünü eera, agürünü eege kerra, kooso kini kidha ka naanya nja naꞌbuugu tanno iini ka asaasa co no. Iki eene, “Kadhabbu linggo ka siga illi kadu ma linggo taalo kadhabbu, aaga eema nja Uugaara ma alinggo amang kini tagürünü kadu ma töꞌdö talinggo linggo niini. Aaga agolo, ara aꞌa tagürünü aaga afa kidheefele na aneene nja needi no. Aaga fa tagufu njoko, aaga tafa taꞌduga ꞌbelde nja egïïde, aaga tafa tööjülü ömöꞌdï ka fïïnï.
“ꞌDï yaada kara co ya, aaga tööjülü kadu miini ka dhidha. Üürü ömöꞌdï ma tasaasa tööjülü inggide ya, ara tööjülü naada taneene nja iini, üürü anu ka tööjülü tanno ada ya, a tööjülü naada tütü kada. Aaga anna ka ꞌdï tiya eene ya, aaga taguri aaga tooye eema yeene kamana aaga ya, kudumma ömöꞌdï tiya alinggo ya, aguri talïngnge ma linggo tanno iini, aaga tafa tunggunaana ka nööꞌdï ünꞌdügüngngö. Anya maada kaco mo, a kadu miini tamma kada no aaga agu kuri yeene kara tinyi aaga ya. Aaga oolona kadu na maara no, aaga tiki eene aꞌda, ‘Asa tauugaara ma Masala takete kada.’ 10 Anya maada kara co a kadu miini tanu kada mo aaga unggeene aaga co a nafïïnï miini aaga tiki, 11 ‘Münda ndhünggürü ma anya tammo ada na ammaꞌda kïdï ka uune no, kafidhi ungngo eege kuꞌbu, lakiini aaga tussu aꞌda tauugaara na Masala ka ndakete’ 12 Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, ara uuru ma tahükümü ma kadu ma Sadöma ara tapalpala adagiiꞌbi kadu ma anya tammo.”
Naanya no taalo kamma ka Masala no
(Matta 11.20–24)
13 A Yasu tütü ka tiki, “Amꞌba ka kadu ma anya ma Korosiin no, amꞌba küdü Beet Sayida, kudumma eema ma türü tanno agalinggo adene kada no kara tagalinggo adene ka Suur nja Saiyda ara kadu takaadha ka tatoroko ma ꞌbilli kadu kemmi ka nataliisi nja füꞌdö. 14 Lakiini Suur nja Saiyda ka uuru ma Masala ka ndaümmü kadu kada misaana ka oona kiiꞌbi aaga. 15 Oꞌo na Kafarnahööm no, naꞌdiniga oꞌo oona nüüdü cooꞌdo ara oꞌo saga tapügünja ka ꞌbuugu ma inde.” 16 Iki a kadalaadene tanno iini, “Ömöꞌdï ya aföönyö tumma naada ya, iꞌi aföönyö tumma neede, a ömöꞌdï ya anu kada ya, iꞌi anu kede, a ömöꞌdï ya anu kede ya iꞌi anu ka ömöꞌdï tiya agürünü aꞌa ya.”
Tafada na kadalaadene
17 A kadalaadene na kukumu kadu kiidoona kaco iisine kafünü eera no, tafada kadhodho kiki a Yasu, “Ka Tatalaana, münda naganaꞌbu kaföönyö tumma nïïdï ana eere tiya yüüdü.”
18 Apadaga tumma eene iki, “Nasala aꞌa Ebliisi kaꞌdïnggö kuꞌbu ndama ooꞌdo afa talimi ma tomboꞌdo kungngo. 19 Nanangnga aꞌa türü aaga aꞌda aaga tïsïrï ka nöönï nja naꞌbaja, aaga tiiꞌbi türü na diidi, a nïïmö ma tara tïlï aaga ka oona titaalo. 20 Aaga fa tadhodho aꞌda naganaꞌbu kaföönyö tumma naada, lakiini aaga adha aaga dhodho kudumma a nagereene tanno ada karigirinja ka sorne ka ꞌdotomboꞌdo.”
Yasu adhodho
(Matta 11.25–27; 13.16–17)
21 Ka uuru tanno miini no agadhodho Yasu a Koronggore tiya Insili ya iki, “Pupa yeede, nanangnga aꞌa taꞌdiila oꞌo no Uugaara ma ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü kudumma oꞌo ka taküdhü eema ya nitaalo nala a kadu tanno aꞌdara nja tanno ussu eema no, ara oꞌo kaala a laala tiya idhiidhi ya. Ïï Pupa, oꞌo nasaasa nggeege.
22 “Pupa yeede anangnga eema aꞌa nyeꞌdꞌde. Taalo ömöꞌdï ma tussu ꞌBiiꞌbala illi Pupa. Kitaalo kussu Pupa, illi ꞌBiiꞌbala nja kadu tanno a ꞌBiiꞌbala ka tagesse eege ma tatele oona iini.” 23 Afele kadalaadene iki eene ka unggondho, “Aꞌdiila nja ömöꞌdï tiya adïnö ka eema tiya ada kadïnö kide ya. 24 Aꞌa tiki aaga, naganeꞌbi kadhabbu nja naguugaara kasaasa tadïnö ka eema tiya ada kijöögö ya kitaalo kijöögö, kasaasa taföönyö eema yaada kaföönyö ya kitaalo kaföönyö.”
Taga Samira ya aꞌdiila ya
25 A tatalaana ma serïye tafïkïꞌdö ma taꞌbꞌba Yasu iki iini, “Ka Tatalaana, ara aꞌa tönynyö amang kede taluna tefe ka ꞌdï taꞌbilli?”
26 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Serïye ya Müüsa iki nya? Nasaana iꞌi kuꞌbu nya?”
27 Ïkïrï ka tiki a Yasu, “ ‘Asaasa Uugaara Masala müüdü ana eedi dhorro ana oona tanno üüdü a türü tanno üüdü ana üüdü tiya üüdü nyeꞌdꞌde,’* 10.27 Serïye ya eera ya 6.5 no ‘Asaasa ömöꞌdï ya kete küdü ya afa müüdü ka asaasa eyi yüüdü kungngo.’ 10.27 Lawi 19.18
28 A Yasu tiki iini, “Nussu oꞌo ka tiraana timinꞌda, alinggo nggeege amang küdü taluna tefe ka ꞌdï.”
29 Ïkïrï tatalaana ma serïye ka asaasa tagildhe eyi yiini, ïkïrï ka tiki a Yasu, “Mada iꞌi yungngo akete kede ungngo?”
30 Yungngo a Yasu ka tiki iini, “Ömöꞌdï inggide akunggunu akuꞌbu ndama Örsaliim unggunu co Ariiha ïkïrï kanyooro ka takoꞌdo kini ka tabbü iꞌi kakïrnö enꞌdi iini ka oona kassa kafa kini kada inde. 31 Aꞌda adhe taꞌboge adigaala ka fïïnï tiya miini ya, ïkïrï ka tasala iꞌi ka ꞌbüdhülü adheedhe koꞌdo. 32 A taga Lawi töꞌdö adigaala ka fïïnï tiya miini ya asala iꞌi adheedhe kini koꞌdo unggeene. 10.32 Kadu ma Lawi no linggo ka la ma Masala 33 A taga Samira tagunggeene ka fïïnï tiya miini ya ïkïrï ka tasala iꞌi ka ꞌbüdhülü a muuyu miini tagu iꞌi. 34 Ïkïrï ka co kini, asiri uuꞌba nja kembelö kini ka nagööla amiꞌdaana aꞌdiniga iꞌi ka kisine aco lokonda iini atakindinaana iꞌi kuꞌbu kaꞌdiila. 35 A taka ka ndaadha ya, ïkïrï taga Samira ka ꞌduga nakajine keera anangnga ömöꞌdï ma lokonda iki, ‘Afa kini namana eema iini salla adhabbu kede kara tafada na aꞌa saga nanangnga faana miini oꞌo.’§ 10.35 Jine ya miini ya iꞌi ya ma linggo ma uuru unggodho. 36 Ana ka kadu tanno iidoona no ꞌdee mada iꞌi yungngo üüdü ka ijöögö akete ka ömöꞌdï tiya kanyooro ka tabbü iꞌi ya?”
37 Ïkïrï ka tiki iini, “Ömöꞌdï ya ana ꞌbangnga miini ya.”
Yungngo a Yasu ka tiki iini, “Kolo naco tüünï nggeege.”
Yasu inynyo tassa ka Marsa nja Mariyom
38 Ka Yasu ka tunggeene nja kadalaadene tanno iini ya, kïkïrï ka co daara. Aka minggide mana eere aꞌda Marsa madaꞌda iꞌi aco ꞌdï kita oono. 39 Ïnye moono mana eere aꞌda Mariyom magemmi ka ꞌbüdhülü ka Yasu kete matoodo kini ka teema. 40 A Marsa takïïrada kuꞌbu anno kadüünï ada eema a kafala mïkïrï ka ööꞌdö ka Yasu miki iini, “Ka Tatalaana, taalo aguꞌdu oꞌo ka oona ka ïnye tammo eede kafa kede nalinggo unggodho aꞌa? Iki oono mööꞌdö takinyi linggo aꞌa.”
41 A Yasu tatümmünü oogo, “Marsa, Marsa, naꞌdeedene oꞌo ka oona nadinigöögö ma eema dhabbu, 42 lakiini nïïmö inggide unggodho asaasadene, yungngo a Mariyom ka tümmü nïïmö ya aꞌdiila ya, ömöꞌdï ka titaalo ara taꞌduga kono ya.”

*10:27 10.27 Serïye ya eera ya 6.5

10:27 10.27 Lawi 19.18

10:32 10.32 Kadu ma Lawi no linggo ka la ma Masala

§10:35 10.35 Jine ya miini ya iꞌi ya ma linggo ma uuru unggodho.