16
Ömöꞌdï ya alinggo a taꞌdara ya
A Yasu tadirina tumma a kadalaadene tanno iini afeꞌde, “Ömöꞌdï inggide ana eema dhabbu, ömöꞌdï öccö inggide alinggo nja iini, ömöꞌdï könö tïkïrï ka tafünaana eema ömöꞌdï tiya ma eema ya iki aꞌda, ‘Ömöꞌdï yüüdü ka anangnga iꞌi ka afa ka eema tiya üüdü ya agaꞌda ꞌdo.’ Ïkïrï ka tagümmünü iꞌi iki iini, ‘Eema minna iꞌi yungngo eede ka föönyö ma oꞌo ungngo? Tirina nïïmö yüüdü ka tagüünï ana almaala tiya eede ya aꞌa, taalo oꞌo nara tafa ka eema tiya eede afeꞌde ndama uuru tanno.’
“A ömöꞌdï ya linggo teema ka eyi tiya iini, ‘Ömöꞌdï yeede ya ara tafada aꞌduga linggo no kede, ara aꞌa tönynyö ꞌbïtïngngö? Taalo aꞌa nara tambaanya leele, a modolo ma tarangnga tagu aꞌa.’ Ïkïrï ka tiki, ‘Nussu aꞌa nïïmö yeede kara tüünï ya, amang ka ömöꞌdï ma linggo kara tasoro aꞌa ya, a kadu tamma kede ka nööꞌdï tanno eene.’
“Ïkïrï ka tagümmünü kadu ma kömüsü tanno ömöꞌdï ma linggo tanno iini iki ada könö, ‘Ömöꞌdï yeede ya ꞌdee asaasa küdü ka oona aanya?’
“Iki iini, ‘Nadhafala ma uuꞌba kukumu kadu kïïdümmü.’
“Iki iini, ‘ꞌDuga waraga nemmi areere nakiri kide eema a kadu keera kaco iisine.’
“Iki ada öccö, ‘Ömöꞌdï yeede asaasa küdü ka oona aanya?’
“Iki iini, ‘Taliisi ma migile köꞌdö alif.’
“Ïkïrï ka tiki iini, ‘ꞌDuga waraga nakiri kide aꞌda eema ukumu kadu kadaꞌbaaga ta egïïsö (800).’
“Ïkïrï ömöꞌdï ya ma eema ka tïndhïgï ömöꞌdï ya alinggo nja iini ya koꞌdo ya taalo adho ka fïïnï ya, kudumma iini ka tagüünï a taꞌdara. Kudumma laala ma ꞌbüdhülü tiya kaꞌdara kadagiiꞌbi laala ma töyeene kadalinggo nja kadu tanno eene. Nïkïrï aꞌa ka tiki aaga, aaga ümmü kateefe ma aaga ana eema ma ꞌbüdhülü, kini kara titaalo ya, kara tamma kada ka ꞌbuugu ma tefe ka ꞌdï taꞌbilli.
10 “Ömöꞌdï kara tafa ka nïïmö tiya idhilli ya ara tafa ka tiya adhabbu ya, a ömöꞌdï ya üünï ada kadu kuꞌbu a nïïmö idhilli ya ara tüünï ada kadu kuꞌbu ana eema tiya dhabbu ya. 11 Üürü taalo aaga kafa ka almaala ma ꞌbüdhülü ꞌdee, mada yungngo ara tamma kada ana eema tiya dhorro ya? 12 Üürü taalo aaga kafa ka eema tiya kadu tökönö a mada iꞌi yungngo ara tamana eema yaada aaga?
13 “Taalo ömöꞌdï ara tambaanya talinggo ada kadu keera, kudumma iini kara tanu ka tiya ara ka asaasa öccö, nja iini ka föönyö tumma no ada öccö amidhi öccö, aaga taalo kara tambaanya talinggo ada a Masala nja almaala.”
14 A naFariisi tagatoodo kini kamidhi iꞌi kudumma eene kasaasa almaala dhindho. 15 Ïkïrï ka tiki eene, “Kümmü aaga nanggeyi naada kaꞌdiila ka kadu kidha, lakiini Masala mussu nanggeedi naada ka teene, kudumma eema tiya kadu katümmü iꞌi ka kuꞌdaana ya atoroko ka Masala kidha.
16 “Aga kanna serïye kide nja talaana ma naganeꞌbi idhi a Yühanna ya Tatambeese ya töꞌdö. Ndama uuru tanno miini no, a kadu tagalaanadene a tumma ma tauugaara ma Masala, a kadu könö takardha kuꞌbu ma tasaasa co a rüsü kungngo. 17 Lakiini tamanyaga ma ꞌbüdhülü nja ꞌdotomboꞌdo taalo aguꞌdaana afa titaalo ma ꞌbaꞌdakeyi ma serïye unggodho kungngo.
18 “Ömöꞌdï ya adheene nja aka tammo iini atarna kömö ya, iꞌi ya atemelö, a ömöꞌdï ya arna aka ma nyuri ka dheene nja oono mo iꞌi ya atemelö.
Liyasiri nja ömöꞌdï ma almaala
19 “A ömöꞌdï inggide ana almaala dhabbu, ümmü enꞌdi ya aguꞌdaana ya nja tiya ïdhïndhï ya ka oona, ümmünaana kadu ka ꞌdï kita iini a naguuru kagu eema. 20 A ömöꞌdï inggide ana eere aꞌda Liyasiri taalo eema kini, eema ya inꞌdi yungngo iini ka oona nyeꞌdꞌde kungngo, emiimi kini ka ïnye ma ꞌbügöörï. 21 Asaasa tera türeene ma kuri tiya ömöꞌdï ma eema ka aguri ya, a tiini ticci atöꞌdö kanyegeꞌde eema yiini ya inꞌdi ya.
22 “A ömöꞌdï ya eema ka titaalo kini ya teyi, a kadhangga taꞌduga iꞌi kanangnga iꞌi ka Abrahiim kete, ömöꞌdï ya ana almaala ya, teyi afeꞌde adatüꞌbüdene. 23 Ömöꞌdï ya ana almaala ya, andanna ka ꞌbuugu ma inde üünï muuyu assa cooꞌdo asala Abrahiim kuꞌbꞌba nja Liyasiri ka temmi kini kete. 24 Ïkïrï ka tümmünü eene iki, ‘Ka Pupa yeede Abrahiim, oolona kede, kürünü Liyasiri allo üüdü ma ꞌbanïïsö tiya iini ka ꞌbïïdï ööꞌdö iini aꞌa natala kede ka onggoꞌdo, kudumma eede nungngo ka ïssï nüünï muuyu.’
25 “Ïkïrï Abrahiim ka tiki iini, ‘ꞌBiiꞌbala eede, nagïïgï oꞌo yüüdü ka ndagaꞌduga eema ya aꞌdiila yüüdü ka takaleefe ka ꞌdï, ara Liyasiri ka taꞌduga dhügürü, iꞌi ꞌbïtïngngö andaꞌduga talïngnge niini ara oꞌo ka tüünï muuyu kanna. 26 Eema ya ïnꞌdïlï kungngo koolo ungngo ïïdï ka söödö nja aaga adhonggoro, taalo ömöꞌdï ma tassumunaana ka tadaꞌda kide aco ada kanna, ömöꞌdï yaada taalo tassumunaana ka tadaꞌda kide ööꞌdö kïdï kita.’
27 “Ïkïrï ömöꞌdï ya ma almaala ya ka tiki, ‘Pupa yeede Abrahiim, nasaasa aꞌa oꞌo nagürünü Liyasiri ka ꞌdï tiya pupa tiya eede, 28 aco tadirina eema a nagöre tanno eede no ïïdümmü no amang kene tafa töꞌdö ka ꞌbuugu ma dhügürü tiya.’
29 “Yungngo Abrahiim ka tiki iini, ‘Müüsa ungngo eene nja naganeꞌbi, fa kene katoodo kene.’
30 “Ïkïrï ömöꞌdï ka tapadaga tumma iini, ‘Taalo nggeege Pupa yeede Abrahiim, lakiini ka ömöꞌdï unggodho kara tafïkïꞌdö ndama inde aco kene kara taadha ka tatoroko.’
31 “Ïkïrï Abrahiim ka tiki iini, ‘Kene ka titaalo kaföönyö tumma na Müüsa nja naganeꞌbi, ömöꞌdï saga fïkïꞌdö ndama inde taalo kara tamma.’ ”