24
Tafïkïꞌdö na Yasu ka inde
(Matta 28.1–10; Murkus 16.1–8; Yühanna 20.1–10)
Iiya killi kafïkïꞌdö ligitaka soꞌdꞌdo ka uuru ma Lahada kööꞌdö ka la ma oofo a kondho tammo eene ka takindinaana kuꞌbu mo. Kaduna dhembeliili ka ꞌdugadene ka ïnye ma la ma oofo. Kaco teene miini taalo kaluna oofo ya Uugaara Yasu kide. Kene ka ndadhere ya, kadhïmï ka kadu ka tatele oona eene keera ana enꞌdi ka oona kalimaana. Ariꞌba tümmü eege küssülü ïïye ka ꞌbüdhülü a kadu na miini no tiki, “Kawwa aaga ömöꞌdï ya adïnö ya ka kadu tanno aaya no ka teene amana? Itaalo kita lakiini iꞌi afïkïꞌdö, aaga kïïgï tumma niini ka tadirina aaga ka Jaliil no, kini ka takiki aꞌda, ‘ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ara tümmününja ka kadu tanno oroko no ka iisine kabünnü iꞌi ka saliiꞌbi assa ka fïkïꞌdö a füngngö iidoona.’ ” Yungngo eene ka tagïïgï tumma niini.
Kafada ndama la ma oofo kadirina eema a kadafïïnï no öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü unggodho no nja türeene ma kadu nyeꞌdꞌde kungngo ma eema tiya nyeꞌdꞌde. 10 Na Mariyom Almajdaliya nja Hanna nja Mariyom nïïmö ma Yaguub nja iiya tökönö kunggeene nja eene no kadirina eema ya a kadafïïnï. 11 A kadafïïnï taalo kamma ka tumma tanno iiya, kiki kide aꞌda tumma ünꞌdügüngngö. 12 Lakiini Bütrüs afïkïꞌdö aꞌdiga co la ma oofo, itigili kuꞌbu asala enꞌdi unggodho iꞌi afada adhere ka eyi tiya iini ka eema tiya agüünï adene ya.
Tino ma tra co Imwas
(Murkus 16.12–13)
13 Ka uuru tanno miini no Kadu kinggide keera ka kadalaadene kunggeene ma tra co anya tammo ana eere aꞌda Imwas ma kuꞌbꞌba ka Örsaliim ana nameele ka ïïdümmü kafünü eera. 14 Kada keemaana ka oona unggodho eege ma eema tiya agüünï adene ya nyeꞌdꞌde kungngo. 15 A kene ka ndeemaana ka oona kamꞌbana koꞌdo a tumma ya, ïkïrï Yasu ka eyi tiya iini ka ööꞌdö kene kete unggeene nja eene. 16 Lakiini ïïye neene kaküdhü taalo kussu iꞌi ꞌdo.
17 Ïkïrï ka tindini eege, “Tumma minna eege kungngo ada kadeema iini aꞌda kunggeene aaga no?”
Köödhï kamüürü. 18 A könö ya ana eere aꞌda Kaliyubas tiki iini, “Oꞌo nungngo nefe ka Örsaliim unggodho oꞌo nitaalo nussu eema ya agalinggo adene kide ka naguuru tanno ya?”
19 Ïkïrï Yasu ka tiki, “Minna agüünï adene?”
Kiki iini, “Eema ya agalinggo adene ana Yasu ya ma Nasira ya iꞌi ya aga neꞌbi ana türü ma tumma nja linggo kidha ma Masala nja kadu nyeꞌdꞌde kungngo. 20 Naguugaara ma kaꞌboge nja kadïïfï tanno aja kümmü iꞌi ma tiidaana kabünnü iꞌi ka saliiꞌbi. 21 Kagümmü ungngo iꞌi aꞌda iꞌi yungngo ara toolona Israyil adha ya a füngngö ma eema tiya agalinggo adene ya anda iidoona ꞌbïtïngngö. 22 Lakiini iiya nïïdï tökönö kinggide kanangnga ungngo katadhere. Kunggeene ligitaka soꞌdꞌdo kaco la ma oofo. 23 Kitaalo kaluna oofo yiini, kafada kööꞌdö kiki ungngo aꞌda kaduna eege kadhangga kiki eene aꞌda iꞌi adïnö. 24 A kadu öccö tunggeene ana ka kadu tanno ïïdï ka co la ma oofo, kaduna afa ma tiya iiya ka tiraana ya kungngo, lakiini eege taalo kasala iꞌi.”
25 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Ka nagaaga aaga kadoono aaga kuꞌbu a tümmü Masala, ma tumma tanno naganeꞌbi katatiraana no nyeꞌdꞌde. 26 Taalo Almasiihi ara tadhügürü üünï muuyu assa ka co ka tïdhïndhï tanno iini?” 27 Ada kadünügü tumma ma eyi tiya iini na ikirinja ka nakasorne ndama serïye tiya Müüsa nja naganeꞌbi nyeꞌdꞌde kungngo.
28 Kene ka ndakete ka anya tammo eene ka tunggunugu co mo, a Yasu tüünï eyi yiini aꞌda iꞌi unggunugu co a ꞌbuugu tiya aguꞌbꞌba ya. 29 Kammaꞌda kini kiki iini aꞌda, “Aneene nja ungngo kudumma ꞌbuugu kanda siiya ooso ka ndöꞌdö.” Ïkïrï ka co ma co taneene nja eene.
30 A kene ka ndemmi ma tara tagu eema ya, a Yasu taꞌduga miteene anangnga taꞌdiila a Masala, aꞌdüsünü anangnga eene. 31 Ïïye tatanfaꞌda kene kussu iꞌi, ïkïrï ka tamanyaga eene ka oona. 32 Aya tiki a tööje, “Taalo tunugu abaana kaja ka naaro, kini ka tageema nja angnga ka fïïnï adagadünügü eema ya ka kasorne ma Masala ya angnga?”
33 Karooro ka tafada kaco Örsaliim, kaduna kadafïïnï na adaꞌbaaga kafünü unggodho no katemmi nja kadu töccö na aneene nja eene no. 34 Kadageema kiki, “Afïkïꞌdö Uugaara aala oona a Samaan timinꞌda.” 35 Ïkïrï kadalaadene na eera no ka tirina eema ya agalinggo adene ka fïïnï ya, kene ka tussu Uugaara kini ka ꞌdüsünü miteene.
Yasu adele oona a kadalaadene tanno iini
(Matta 28.16–20; Murkus 16.14–18; Yühanna 20.19–23; Kadafïïnï 1.6–8)
36 Aga kadalaadene na eera no ka ndeema ya, ïkïrï Yasu ka ꞌdïngnge kene ka söödö iki, “Aꞌa nööjülü aaga.” 37 A riꞌba tümmü eege kaꞌdeedene ka oona kiki kide aꞌda eege kaasala koronggore. 38 Yungngo iini ka tiki eene, “Minna agu aaga, aaga taꞌdeedene, aaga tasanaana nanggeedi kuꞌbu? 39 Aaga assa kede ka iisine nja uune, aꞌa namiini, aaga aaꞌba aꞌa ka oona aaga tïïröönö, taalo tuuꞌda ka koronggore nja kuꞌbuuni afa maada ka tïnö kede kungngo.”
40 Atiraana nggeege aala iisine niini eene nja uune tanno iini. 41 Lakiini eege kütü taalo kamma, eene katadhere a dhodho tagu eege ka oona dhindho ïkïrï ka tiki eene, “Nïïmö ma taguri ungngo ada kita?” 42 Kagona ꞌbamïdïgïlöögö ma kuꞌdudene mo iini. 43 Aꞌduga adaguri kene kidha.
44 Ïkïrï ka tiki eene, “Tumma neede ka tadirina aaga aꞌda nagaleefe aꞌa nja aaga no aꞌda tumma nakasorne ma serïye tiya Müüsa nja kasorne ma naganeꞌbi nja sorne ma Tüüsü ma nakaaru na keema tumma ma aꞌa no kara talinggo adene ana aꞌa nyeꞌdꞌde kungngo.”
45 Yungngo iini ka tafaꞌda eege ka nanggüüdü amang kene tussu ka sorne. 46 Ïkïrï ka tiki eene, “Tumma na kakirinja ka sorne kiki aꞌda Almasiihi ara tadhügürü afïkïꞌdö ndama inde a naguuru kiidoona. 47 Ara kadu tadünnü tumma ana eere tiya iini ma kadu kataadha ka tatoroko, ma toolona tamꞌbaga, kata tümꞌbü miini ndama Örsaliim kadhala ka kadu nyeꞌdꞌde kungngo. 48 Aaga kungngo kadïnö ka eema tiya. 49 Ara aꞌa tunggu nïïmö ya Pupa tiya eede ka tatiraana aaga ya, aga aganna ka anya ma Örsaliim ara türü kööꞌdö kada ka oona ndama fïïnï ma ndanaaya.”
Yasu asïrïgö co ꞌdotomboꞌdo
(Murkus 16.19–20; Kadafïïnï 1.9–11)
50 Ïkïrï ka ööꞌdö kürö ana eege kaco Beet Aniya aꞌdiniga iisine cooꞌdo anangnga baraka eene. 51 A kini ka ndamana baraka eene ya, asigi keere eene ka oona assa ka taꞌdiniginja co ꞌdotomboꞌdo. 52 Küürü kuꞌbu kamma kini, kafada kaco Örsaliim kadhodho dhorro. 53 Kanꞌdanaga co la ma Masala turi kungngo, kamana taꞌdiila a Masala.