3
Toolonadene ka uuru ma Saꞌbidi
(Matta 12.9–14; Lüüka 6.6–11)
A Yasu tapadaga co la ma talaana, aduna ömöꞌdï kide eyi ka nïïsö. A kadu könö tadinaana iꞌi koꞌdo miini ka tanangnga iꞌi ka aꞌdiila ka nïïsö ka uuru ma Saꞌbidi, amang kene tümmü iꞌi. Ïkïrï ka tiki ömöꞌdï tiya eyi ka nïïsö ya, “Fïkïꞌdö ka kadu kidha.”
Ïkïrï ka tiki a kadu tanno emmi no, “Ataꞌdiila aja kadalinggo nïïmö ya aꞌdiila ya ka uuru ma Saꞌbidi? Nalinggo nïïmö ya aꞌdiila ya alla nïïmö ya toroko ya, noolona ömöꞌdï alla niidi iꞌi?” Kakïꞌdöönö.
Ïkïrï Yasu ka tassa kene koꞌdo, agorooꞌbo ümmü eedi kini kiji nanggeedi neene ka takïdhö, ïkïrï ka tiki ömöꞌdï, “Kilinana nïïsö.” Ïkïrï ka tapadaga co ööye miini kaꞌdiila afa tööje. Kïkïrï naFariisi ka ööꞌdö kürö nja kadu tanno Hirüdüs kimiꞌdi tumma ma tiidi Yasu.
Kadu kadhabbu kataꞌda ka Yasu keere
Yasu unggeene aco to nja kadalaadene tanno iini, a kadu ma Yahüüdiya tataꞌda kini keere kadhabbu. Anno töꞌdö ndama Yahüüdiya nja Örsaliim nja Adümiya nja kadu tanno afaga co ꞌdakeyi ma Ürdün no, nja kadu ma Suur nja Saiyda. Eege no nyeꞌdꞌde kungngo kaföönyö tumma ma eema tiya iini ka tagalinggo ya kïkïrï kööꞌdö. Ïkïrï ka tiki a kadalaadene tanno iini aꞌda kindinaana ꞌbamürkabü kini kuꞌbu, kudumma kadu ka tadigi kini ka oona. 10 Kudumma iini ka toolona kadu kadhabbu, idhi a kadu na maara no tagürünügü kadu keere ma tawwa nafïïnï ma taaꞌba iꞌi ka oona. 11 Ka nagoronggore tanno oroko no kadasala iꞌi ya, kaꞌdïnggö kini kidha kiidhe, “Oꞌo na ꞌBiiꞌbala ma Masala.” 12 Lakiini iꞌi ageema nja eene dhorro aꞌda kafa teema tumma no iini.
Tessedene na kadafïïnï no adaꞌbaaga kafünü eera no
(Matta 10.1–4; Lüüka 6.12–16)
13 A Yasu tasïrïgö co ꞌdikinya, adagümmünü kadu niini ka asaasa eege no. Kïkïrï ka ööꞌdö kini. 14 Agesse kadafïïnï ana kene kadaꞌbaaga kafünü eera ma tunggeene nja iini agürünü eege ka talaana kadu, 15 anangnga türü eene meene ka tasoro nagoronggore na oroko no ka kadu ka oona.
16 Kadu na adaꞌbaaga kafünü eera no niini ka tagümmünü eege no, Samaan (anangnga eere a Samaan aꞌda Bütrüs), 17 Yaguub ꞌbiiꞌbala ya Zaꞌbedi, nja örre tiya iini Yühanna anangnga eere eene aꞌda Bwanerjis (Laala ma tomboꞌdo tanno abaana no), 18 nja Andraws nja Fïlïbüs nja Bartülmaws, nja Matta nja Tööma, nja Yaguub ꞌbiiꞌbala ya Halfa, nja Tatawus nja Samaan ya tataguꞌdaana ka eedi ya. 19 Nja Yahüüsa Askaryüütï ya agümmünü Yasu a kadu ya.
Yasu nja Balsabül
(Matta 12.22–32; Lüüka 11.14–23; 12.10)
20 A Yasu töꞌdö ka ꞌdï, a kadu tafada ka tagawagaana oona dhabbu, a Yasu nja kadalaadene tanno iini taalo kaduna fïïnï ma tagu eema. 21 Ïkïrï kadu niini ka föönyö kööꞌdö taꞌduga iꞌi kudumma a kadu töccö kadeema aꞌda, “Iꞌi taalo aꞌdiila ka üüdü.”
22 Illi katalaana ma serïye na ööꞌdö kuꞌbu ndama Örsaliim no kiki aꞌda, “Balsabül ungngo iini ka oona uugaara ma naEbliisi iꞌi yungngo iini ka tasoro naEbliisi ka kadu ka oona iini.”
23 Ïkïrï Yasu ka tagümmünü eege adünügü a tafeene ma tumma eene iki, “Ara Ebliisi tasoro Ebliisi nya? 24 Üürü tauugaara ka tasümününjaana kuꞌbu keera, taalo ka tana türü afeꞌde. 25 Üürü ꞌdï ka tasümününjaana kuꞌbu taalo a taꞌdïngnge ana türü. 26 Üürü Ebliisi ka tüünï tatoroko ana eyi tiya iini unggodho iꞌi, taalo atefe ka ꞌdï ara taama. 27 Taalo ömöꞌdï aco a ꞌbügöörï tiya ömöꞌdï tiya ana türü ya anyooro eema yiini, illi kini kimiꞌdina ömöꞌdï ya ana türü ya kuꞌbu tikinggi assa ka tanyooro ꞌdï yiini.
28 “Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, kadu na linggo eema ya toroko ya, keela Masala ara Masala taꞌduga tumma na miini no kene ka oona. 29 Illi ömöꞌdï ya eela Koronggore ya Insili ya, taalo Masala ma tagala tatoroko kini ka oona taꞌbilli, ara tütü kini ka oona taꞌbilli.” 30 Iꞌi iki nggeege kudumma eene katiki aꞌda “Koronggore ya toroko ya ungngo iini ka oona.”
Nïïmö ma Yasu nja nagöre tanno iini
(Matta 12.46–50; Lüüka 8.19–21)
31 A nïïmö miini töꞌdö nja nagöre tanno iini köödhï kürö, kassa ka kürünü kini aꞌda öꞌdö tamma eene. 32 Aꞌda kadu kemmi kadhabbu kïkïrï ka tiki iini, “Nïïmö müüdü nja nagöre tanno üüdü kungngo kürö kasaasa oꞌo.”
33 Ïkïrï ka tiki eene, “Mada yungngo a nïïmö tammo eede a kamada eege kungngo ka nagöre tanno eede?” 34 Ïkïrï ka tassa ka kadu tanno rügü kini ka oona no iki, “Nïïmö meede oogo mungngo nja nagöre tanno eede. 35 Kudumma ömöꞌdï tiya linggo tumma na Masala ya iꞌi ya örre tiya eede nja ïnye tammo eede nja nïïmö tammo eede.”