11
Yasu inynyo Örsaliim
(Matta 21.1–11; Lüüka 19.28–40; Yühanna 12.12–19)
Kene ka ndakete ka Örsaliim, kassa ndala Beet Faji nja Beet Aniya ka Anya ma ꞌDïkïdïyö, a Yasu tagürünü kadalaadene niini keera. Iki eene, “Aaga agolo daara tiya ada kidha ya, kada kara co ya, ara aaga taluna a ꞌbing kisine aminꞌdinja kuꞌbu, üfürü ömöꞌdï takaka kide, aaga kildhe iꞌi, aaga töꞌdö iini kita. Üürü ömöꞌdï ka tindini aaga aꞌda, ‘Minna ada kadalinggo?’ aaga tiki iini aꞌda, ‘Uugaara asaasa, assa ka tafada iini areere.’ ”
A kadalaadene co kaduna a ꞌbing kisine kimiꞌdinja kuꞌbu ka fïïnï ka ïnye kete kakildhe iꞌi, a kadu na ꞌdïngnge kene kete no tindini eege kiki, “Kinggli aaga a ꞌbing kisine amana?”
Kadirina eene afa ma tiya Yasu ka tünügü co eene ya kungngo, a kadu tïkïrï kafa kene ka unggeene. A kadalaadene na eera no töꞌdö a ꞌbing kisine a Yasu, kakese enꞌdi yeene kide aka kide. A kadu kadhabbu takese enꞌdi yeene ka fïïnï, anno takese dhaaru neene ka takuꞌbaana ka lodho no kuꞌbu. A kadu na unggeene ka Yasu kidha no nja tanno unggunu kini keere no teema,
“Kafünügü Masala koꞌdo,
Tanangnga taꞌdiila ömöꞌdï tiya töꞌdö ana eere ma Uugaara ya. 11.9 Tüüsü ma Nakaaru 118.25–26
10 Aaga nangnga taꞌdiila a tauugaara tanno ara töꞌdö no
tauugaara na pupa tiya aja Dawud.
Kïdhïndhï ka fïïnï ma ndanaaya.”
11 A Yasu co Örsaliim aaco la ma Masala adagïïrï eema ïnꞌdïlï, ka ꞌbuugu kanda siiya ya, ïkïrï ka ööꞌdö kürö aaco Beet Aniya nja kadalaadene tanno iini nöꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no.
Yasu agaꞌda ïndïïye
(Matta 21.18–19)
12 Ka taka ka taadha ya kïkïrï ka tunggeene ka Beet Aniya, ïïre tümmü Yasu. 13 Ïkïrï ka tasala fa ma ndïïye ka kirikiri ïkïrï ka tunggunu co iki kide aꞌda laala inggide, kini ka ndalaana ya, taalo aduna laala kide illi dhaaro, kudumma uuru ma teene tanno ndïïye ka aleefe. 14 Ïkïrï ka tiki iini, “Taalo ömöꞌdï ma tagu tööyö müüdü afeꞌde taꞌbilli.” A kadalaadene taföönyö eema yiini ka teema ya.
Yasu asoro kadu ka la ma Masala
(Matta 21.12–17; Lüüka 19.45–48; Yühanna 2.13–22)
15 Kööꞌdö ka Örsaliim, ïkïrï Yasu ka co la ma Masala adagasoro kadu na anadene ana eema kide nja tanno ana eema no apudu eema ma temmiimi nja kadu tanno aregere gürüüsï kide no, adhifi eema ya kadu tanno anadene ana alambo no co, 16 afaga kadu keere ka co la ma Masala ana eema ma ana. 17 Ïkïrï ka talaana eege iki eene, “Taalo sorne ma Masala iki aꞌda,
‘ꞌDï yeede ꞌdï ma tafara ka Masala
ma kadu ka ajeene nyeꞌdꞌde?’ 11.17 Asaiya 56.7
Aaga taꞌduga, aaga tanangnga iꞌi kada tumba ma kanyooro.” 11.17 Armiya 7.11
18 A naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye taföönyö tumma no, kïkïrï ka tawwa fïïnï ma tiidi Yasu, Kudumma eene ka riꞌba iini, kudumma kadu ïnꞌdïlï kadhere ka talaana tanno iini. 19 Kööꞌdö kürö ndama anya a ꞌbuugu kada siiya kunggeene.
Fa ma ïndïïye arume
(Matta 21.20–22)
20 A kene ka ndafada ligitaka kungngo ya, kaduna fa ma ndïïye ka teyi arume kadara ka ereere miini. 21 A Bütrüs tagïïgï tumma na Yasu iki iini, “Ka Tatalaana, assa ka fa ma ïndïïye nüüdü ka tagaꞌda eege no, kaꞌbayaga koꞌdo.”
22 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Aaga amma ka Masala. 23 Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, üürü ömöꞌdï iki anya tammo, ‘Fïkïꞌdö naꞌdïnggö co to,’ aꞌda taalo asanaana eedi kuꞌbu ya, lakiini amma ana eedi, aꞌda nïïmö yiini ka tiki ya a tüünïnja iini. 24 Nïkïrï aꞌa ka tiki aaga aꞌda nïïmö yaada ka tasaasa ada kara tafara ka Masala ya, aaga amma ana eedi aꞌda ara aaga taluna, mïkïrï Masala ka anangnga aaga. 25 Kada kara tafïkïꞌdö aaga tafara ka Masala ya, üürü nïïmö ya toroko ya ungngo üüdü kuꞌbu nja ömöꞌdï naadha kide, amang ka Pupa tiya ada ya ka ꞌdotomboꞌdo ya, taꞌduga tatoroko kada ka oona.” 26 [Kada ka titaalo kaadha ka eema tiya kadu kadalinggo ana aaga ya toroko ya, taalo Pupa yaada ya ka ꞌdotomboꞌdo ya, taꞌduga tatoroko naada.]
Tindineene ma tauugaara na Yasu
(Matta 21.23–27; Lüüka 20.1–8)
27 Kapadaga co Örsaliim, a kini ka tunggunaana kuꞌbu ka la ma Masala ya, a naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye nja kadïïfï ma anya, töꞌdö kini. 28 Kïkïrï ka tindini iꞌi, “Türü nüüdü ka talinggo eema ya iini no ꞌdee na mada? Mada iꞌi yungngo anangnga türü oꞌo nalinggo iini ungngo?”
29 A Yasu tiki eene, “Ara aꞌa tindini aaga ma nïïmö unggodho, aaga tirina aꞌa, na aꞌa sa tirina türü öjö eege kungngo eede ka talinggo iini. 30 Aaga tirina aꞌa, tambeese na Yühanna ꞌdee, köꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo alla ndama kadu?”
31 Keema unggodho eege, “Kaja ka tiki aꞌda, ‘Ndama ꞌdotomboꞌdo ya,’ ara tiki aꞌda, ‘Aminna agu aaga, aaga taalo kamma kini?’ 32 Ara angnga tiki aꞌda, ‘Ndama kadu?’ ” Lakiini eege kariꞌba a kadu, kudumma kadu ꞌdo kümmü Yühanna kada neꞌbi. 33 Kïkïrï ka tiki a Yasu, “Taalo ungngo kussu!”
A Yasu tiki eene, “Aꞌa tekere taalo na tadirina aaga aꞌda mada anangnga türü neede ka talinggo iini no aꞌa.”

11:9 11.9 Tüüsü ma Nakaaru 118.25–26

11:17 11.17 Asaiya 56.7

11:17 11.17 Armiya 7.11