14
Tawwa fïïnï ma tiidi Yasu
(Matta 26.1–5; Lüüka 22.1–2; Yühanna 11.45–53)
ꞌBïtïngngö Taanyara ma Tadaꞌda ka Erïïdö nja Taanyara ma Dheedhifi füngngö miini anda öreene eera, a naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye tagawwa fïïnï meene ka tümmü Yasu kiidi iꞌi. Lakiini eege kiki aꞌda, “Taalo angnga ka tüünï nggeege ka taanyara ma tïrrï ïïꞌdï kadu tagaꞌda ꞌbuugu.”
Aka muuru kondho ka Yasu ka oona
(Matta 26.6–13; Yühanna 12.1–8)
Ka Yasu ka taganna ka ꞌdï kita Samaan ya akaana kutukunya ya, ka Beet Aniya kemmi, aka tadhe a sügüꞌde ka nïïsö a kondho ma nardiin ma dhorro mo kide maguꞌdaana mo, maꞌböyö sügüꞌde muuru kondho iini ka üüdü.
A kadu könö tagorooꞌbo, keemaana ka oona kiki aꞌda, “Minna agu kondho magaꞌdadene kungngo? Taalo maaja ka tadenege iini ana gürüüsï ma ürüünü unggodho (gürüüsï 300), angnga tüsümünaana nakajine miini ka kadu tanno eema ka titaalo kene no,” kïkïrï kamana hetti aka ꞌdo.
Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Minna agu aaga, aaga talinggo oogo? Aaga aadha oono ka oona, magalinggo ada nïïmö ya aꞌdiila ya aꞌa. Kadu no eema ka titaalo kene no kinggide ꞌdo aaga amana eema eene üürü aaga kasaasa. Illi aꞌa ya, taalo aꞌa na taneene nja aaga turi. Oogo magüünï a türü tanno oono muuru kondho eede ka oona ka dhidha matindinaana kuꞌbu ma tatüꞌbü aꞌa. Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, kita Ïnjïïlï ka teemadene kide ka ꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde kungngo ya, keema tumma ma eema tiya oono ka tagüünï ya a kadu tagïïgï oogo iini.”
Yahüüsa amma ma Yasu ka tümmü adene
(Matta 26.14–16; Lüüka 22.3–6)
10 Ïkïrï tatalaadene na Yasu könö ana ka tanno adaꞌbaaga kafünü eera no ana eere aꞌda Yahüüsa Askaryüütï tunggeene aco ka naguugaara ma kaꞌboge ma tümmünü Yasu eene. 11 Oona taꞌdiila kene eene kadaföönyö tumma no, kiki iini aꞌda, ara eege tanangnga gürüüsï iini. Ïkïrï ka adinaana iꞌi koꞌdo ma taluna fïïnï ma tümmünü iꞌi eene.
Yasu agu kuri ma tadaꞌda nja kadalaadene tanno iini
(Matta 26.17–25; Lüüka 22.7–14, 21–23; Yühanna 13.21–30)
12 Ka uuru tanno dhidha no ma Taanyara ma Dheedhifi ka ndöꞌdö yeene kaara kidheefele ma Taanyara ma Tadaꞌda ka Erïïdö kide ya, a kadalaadene na Yasu tindini iꞌi kiki iini aꞌda, “Nasaasa oꞌo ungngo kico tindinaana kuri ma Tadaꞌda küdü kuꞌbu kiga?”
13 Agürünü kadalaadene niini keera iki eene, “Agolo anya aaga taduna ömöꞌdï unggeene aꞌbandhafala ma ꞌbïïdï aaga turna iꞌi keere. 14 Kini ka co a ꞌbügöörï ya, aaga tiki ömöꞌdï ma ꞌdï aꞌda, ‘Tatalaana iki aꞌda la yeede ka tagu kuri ma Taanyara ma Tadaꞌda ka erïïdö nja kadalaadene tanno eede iꞌi ïïye?’ 15 Ara talaala aaga ka la koꞌdo, la koꞌdo adhabbu akesenja kuꞌbu kaꞌdiila, aaga tindinaana kuri kaja kuꞌbu kide.”
16 Ïkïrï kadalaadene na eera no ka co, kaluna tumma na Yasu afa ma tiya iini ka tageema kungngo, ka takindinaana kuri ma tadaꞌda kuꞌbu.
17 A ꞌbuugu kanda siiya kungngo ya, a Yasu töꞌdö nja kadalaadene tanno iini na öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no. 18 A kene ka ndemmi ma tagu eema ya, a Yasu tiki, “Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, ömöꞌdï öccö ungngo aja aguri nja aꞌa ara tümmünü aꞌa a kadu.”
19 Oona tatoroko ka kadalaadene kindini iꞌi ka unggodho, ka unggodho, “Tumma dhorro taalo aꞌa namiini?”
20 Ïkïrï ka tiki eene, “A könö ana ka tanno na ööꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no, ara tïrrï nïïsö ka dho nja aꞌa. 21 A ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ara teyi afa ma tiya ka kasorne ma Masala na insili no katiraana ya kungngo, lakiini amꞌba ka ömöꞌdï tiya ara tümmünü ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü a kadu ya, aꞌdiila kini kara tafa tageenedene.”
Kuri ma taamu ya Uugaara
(Matta 26.26–30; Lüüka 22.15–20; 1 Kürünsüs 11.23–25)
22 Kene kagu eema ya, ïkïrï Yasu ka ꞌduga miteene anangnga taꞌdiila a Masala aꞌdüsünü anangnga eene iki, “Aaga la tuuꞌda neede eege kungngo.”
23 Ïkïrï ka aꞌduga kerꞌde anangnga taꞌdiila a Masala, anangnga eene, kadakooye kide eege ïnꞌdïlï. 24 Ïkïrï ka tiki eene, “Erïïdö yeede iꞌi yungngo, ma timiꞌdi tumma ya uurunja co ka üüdü ma kadu kadhabbu. 25 Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro ndama uuru tanno, taalo aꞌa na tooye ꞌbïïdï ma kiꞌbimꞌbi, ara uuru neede ka saga tooye iꞌi kada issi ka tauugaara tanno Masala.”
26 Kïkïrï ka ndaküüwe tüüsü kööꞌdö kürö kaco Anya ma ꞌDïkïdïyö.
Yasu eema taꞌdüsünü iꞌi na Bütrüs
(Matta 26.31–35; Lüüka 22.31–34; Yühanna 13.36–38)
27 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Ara aaga sa karünö aaga nyeꞌdꞌde kungngo aaga tinya aꞌa kuꞌbu, kudumma sorne ma Masala ka tiki,
‘Ara aꞌa tabbü tadasaana,
kidheefele tanyalagaago.’ 14.27 Sakariya 13.7
28 Lakiini kede ka tafïkïꞌdö ka inde ya, ara aꞌa co Jaliil kada kidha.”
29 Ïkïrï Bütrüs ka tiki, “Kassa ka tinyi oꞌo kuꞌbu eege nyeꞌdꞌde, taalo aꞌa nara tinyi oꞌo kuꞌbu.”
30 A Yasu tiki iini, “Ara aꞌa tadirina tumma oꞌo dhorro ka ooso tanno ꞌbïtïngngö no, aꞌda üfürü dhïmꞌbï taafara teera ya, ara oꞌo taꞌdüsünü tumma ma üüdü ka tussu aꞌa tiidoona.”
31 A Bütrüs takogoona ma teema tumma niini iki, “Taalo aꞌa na taꞌdüsünü oꞌo assa kata inde, ara aꞌa teyi nja oꞌo.” A kadalaadene nyeꞌdꞌde tatiraana nggeege.
Yasu afara ka Masala ka Jetsemaani
(Matta 26.36–46; Lüüka 22.39–46)
32 Kööꞌdö ka ꞌbuugu tiya ana eere aꞌda, Jetsemaani ya, ïkïrï Yasu ka tiki a kadalaadene tanno iini, “Aaga emmi kita ara aꞌa kaafara ka Masala.” 33 Ïkïrï ka ꞌduga Bütrüs nja Yaguub nja Yühanna arooro ka taꞌdeedene ka oona, ariꞌba tümmü iꞌi. 34 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Ka toroko oona eede dhindho kada inde, aaga anna kita aaga tadïnï koꞌdo.”
35 Isigi co eene ka oona idhilli kungngo, üürü kuꞌbu eema nja Masala, amang ka uuru tanno tadhe koꞌdo iini ka oona, üürü Masala masaasa. 36 Ïkïrï ka tiki, “Abba, Pupa yeede, eema nyeꞌdꞌde nana oꞌo türü miini, ꞌduga tatoroko no kede ka oona, lakiini taalo tumma ma eedi tiya eede ka asaasa, lakiini afa ma tiya üüdü ka asaasa ya kungngo.”
37 A Yasu tafada aluna eege ka tarigide, ïkïrï ka tiki a Bütrüs, “Samaan narigide oꞌo sa? Taalo oꞌo nambaanya tadïnö ana ndanaaya ka unggodho? 38 Aaga eema nja Masala eege tadïnö koꞌdo ïïꞌdï aaga taꞌdïnggö ka taꞌbꞌbadene. Koronggore asaasa, illi tuuꞌda kagiꞌdi.”
39 Isigi keere kene ka oona afeꞌde, eema nja Masala indiri tumma na unggodho no. 40 Afada afeꞌde aduna eege ka tarigide, a tarigide talinggo eege ka ïïye, taalo kussu nïïmö meene kadirina iini.
41 Afada tiidoona iki eene, “Kaleefe aaga tarigide, aaga tagünü? Anda ꞌdimo! Asa uuru töꞌdö. Aaga assa kide, ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü tümmününja ka iisine ma kadu tanno oroko no. 42 Aaga fïkïkꞌdö angnga tagunggeene, a ömöꞌdï ya tümmünü aꞌa a kadu ungngo kede kita.”
Tümmü adene na Yasu
(Matta 26.47–56; Lüüka 22.47–53; Yühanna 18.3–12)
43 Kini ka aleefe ateema kungngo ya, aꞌda adhe Yahüüsa ya kadalaadene ya ndama tanno öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no, nja kadu kungngo iini a maguufi a nakuluꞌba, a naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye nja kadïïfï ma anya kagürünü eege. 44 Ömöꞌdï ya ümmünü iꞌi a kadu ya, ala eege ka nïïmö ma tussu iini iki eene, “Ömöꞌdï yeede ka tööjülü iꞌi ya, iꞌi ya miini, aaga ümmü iꞌi aaga co kuꞌbꞌba iini aaga tafa kini dhorro.”
45 Ka Yahüüsa ka ndöꞌdö ya ïkïrï ka ööꞌdö ka Yasu kete iki iini, “Ka Tatalaana!” ïkïrï ka tööjülü iꞌi. 46 Kïkïrï ka ꞌdïnggö kini ana iisine karefe iꞌi. 47 Ömöꞌdï öccö ana kene aꞌdïngnge ana koꞌdo kene kete tafanna kuluꞌba ma dhonggoro mo, eedhe tasigira ya alinggo nja uugaara ma kaꞌboge ya ka neeso armuna.
48 A Yasu tiki eene, “Köꞌdö aaga kürö a maguufi nja naguluꞌba afa aꞌa ka kaꞌda ꞌbuugu? 49 Naganeene aꞌa nja aaga, a naguuru, nalaanaga kadu ka ꞌbooro ma la ma Masala aaga taalo kümmü aꞌa lakiini tumma no ka Kasorne ma Masala no eege kungngo ada kadalinggo iini ungngo.”
50 A kadu nyeꞌdꞌde kungngo tarünö ka inyi iꞌi kuꞌbu.
51 A ꞌbiiꞌbala inggide öꞌdö kini keere ana oona kuꞌbu illi iꞌi aramba oona a ꞌbandenꞌdi, kïkïrï ka tümmü iꞌi. 52 Ïkïrï ka tapa eene ka tenꞌdi, ara ka arünö ana oona kuꞌbu.
Yasu ka kidha ma naguugaara ma Yahüüdü
(Matta 26.57–68; Lüüka 22.54–55, 63–71; Yühanna 18.13–14, 19–24)
53 Kümmü Yasu kateefe tunggu co uugaara ma kaꞌboge, kïkïrï naguugaara ma kaꞌboge nja naguugaara ma anya, nja katalaana ma serïye ka temmi eege ïnꞌdïlï kungngo. 54 A Bütrüs takoꞌdꞌdo kini keere ndama kuꞌbꞌba kalla kaco ꞌbooro ma ꞌdï tiya uugaara ma kaꞌboge, ïkïrï ka co aduna kadu katïlle ïssï, ïlle nja eene.
55 A naguugaara ma kaꞌboge nja na ataya ma ꞌbuugu ma temmi ma Yahüüdü tanno kagïïrï nïïmö matra tümmü Yasu ma tiidi iꞌi iini, lakiini eege kitaalo kaduna. 56 Kudumma kadu kadhabbu kafünü korokoro iini ka oona illi tumma neene kambananjaana kuꞌbu, kitaalo ka unggodho.
57 A kadu könö tafïkïꞌdö ana kene kafünü eema iini ka oona kiki aꞌda, 58 “Kaföönyö ungngo iini ka tiki aꞌda, ‘Ara aꞌa tarüdü la ma Masala ya kadu ka tarüꞌböönö ana iisine ya, na aꞌa sa karüꞌbü könö a füngngö iidoona taalo ömöꞌdï arüꞌböönö ana iisine.’ ” 59 Nggeege a tumma neene tafada kambananjaana kuꞌbu.
60 Ïkïrï uugaara ma kaꞌboge ka fïkïꞌdö koꞌdo kene kidha indini Yasu, “Taalo tumma müüdü ka tatiraana? Ka eema tiya kadu kadeema küdü koꞌdo ya?”
61 Akïꞌdöönö dhore kungngo, taalo adiri nïïmö, uugaara ma kaꞌboge tindini iꞌi afeꞌde, “Oꞌo ꞌdee na Almasiihi ꞌBiiꞌbala ma Masala mana baraka mo?”
62 A Yasu tiki iini, “Aꞌa namiini ara aaga sa kadïnö ka ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ka temmi ka Masala ka ꞌdakeyi ma nïïsö ma kuri, ka tadhe ka tülüügü ka ꞌdotomboꞌdo.”
63 Uugaara ma kaꞌboge tarisina tenꞌdi iini ka oona iki, “Ara angnga tasaasa ömöꞌdï ma tadïnï ka tumma tanno afeꞌde? 64 Kaföönyö aaga teela Masala niini, aaga kiki aaga nya ꞌbïtïngngö?” Kïkïrï ka tiki eege nyeꞌdꞌde kungngo, eege nyeꞌdꞌde kasaasa iꞌi aꞌda eyi.
65 A kadu öccö taꞌbinynyi alaaga iini ka oona, kaküdhü iꞌi ka ïïye, kabbü iꞌi ana iisine, kiki iini, “Eema.” A nasigira taꞌduga iꞌi katabbü iꞌi.
Bütrüs aꞌdüsünü Yasu
(Matta 26.69–75; Lüüka 22.56–62; Yühanna 18.15–28)
66 Ka Bütrüs ka taleefe ka ïnye ma ꞌbügöörï ka taꞌbuugu ya aꞌda möꞌdö ꞌbadaada ma alinggo nja uugaara ma kaꞌboge mo. 67 Mïkïrï ka tasala Bütrüs ka tïlle ïssï masa kini koꞌdo miki iini, “Oꞌo ka eyi tiya üüdü naganeene oꞌo nja Yasu ya ma Nasira ya!”
68 Aꞌdüsünïïgï iki, “Taalo aꞌa nussu nïïmö yüüdü ka teema ya,” ïkïrï kico akürö ndama a ꞌbügöörï.* 14.68 A nakasorne könö kiki aꞌda, afara dhïmꞌbï.
69 Mïkïrï ꞌbadaada ka tassa kini koꞌdo madirina eema a kadu tanno kete no miki, “Ömöꞌdï ya nja eene.” 70 Aꞌdüsünïïgï afeꞌde. Amussu kungngo, a kadu na ꞌdïngnge kete no kiki a Bütrüs, “Tumma dhorro oꞌo nja eene, kudumma üüdü oꞌo na taga Jaliil.”
71 Ïkïrï ka teela eyi yiini aküdünü eene iki aꞌda, “Taalo aꞌa nussu ömöꞌdï yaada ka teema tumma miini ya.” 72 Amussu kungngo a dhïmbï tafara afeꞌde ïkïrï Bütrüs ka tagïïgï tumma na Yasu aꞌda, “A dhïmbï ka tüfürü tafara teera ya, ara oꞌo taꞌdüsünü aꞌa tiidoona,” ïkïrï ka ndafara.

14:27 14.27 Sakariya 13.7

*14:68 14.68 A nakasorne könö kiki aꞌda, afara dhïmꞌbï.