16
Tafïkïꞌdö na Yasu Almasiihi
(Matta 28.1–8; Lüüka 24.1–12; Yühanna 20.1–10)
Ka uuru ma Saꞌbidi kanco kürö ya, mïkïrï Mariyom Almajdaliya nja Mariyom nïïmö ma Yaguub nja Salooma kadaana kondho meene kaco tasanna ka Yasu ka oona. Ka taka ka ndaadha ka uuru ma Lahada ya, a ndanaaya ka ndöꞌdö koꞌdo, kïkïrï ka co la ma oofo. Keema kindini ajeene kiki aꞌda, “Mada iꞌi yungngo atagürü dhembeliili kaja ka ïnye ma la ma oofo ꞌbïtïngngö?” Kene kadasala co ya, kaasala dhembeliili ka kürüdene aꞌda ma dhabbu. Kïkïrï ka co la ma oofo, kasala ömöꞌdï ka temmi ndama nïïsö ma kuri, a tenꞌdi tiya ꞌbassa ya ka oona, a riꞌba tümmü eege.
Ïkïrï ka tiki eene, “Aaga fa tariꞌba! Ka asaasa aaga Yasu ya ma Nasira ya bünnünja ka saliiꞌbi ya, itaalo kita, afïkïꞌdö, kita iini kada kanna kide ya iꞌi yungngo. Lakiini aaga unggeene aaga co tadirina eema a kadalaadene nja Bütrüs, ‘Iꞌi a tadhe aaga aco Jaliil, aaga sa kico tassa kini kanna, afa ma tiya iini kada tirina aaga ya kungngo.’ ” Kafiri a kürö ndama la ma oofo kadhere a riꞌba tümmü eege, ka arünö, kitaalo kadirina ömöꞌdï ꞌdo a riꞌba katümmü eege.
Yasu atele oona a Mariyom Almajdaliya
(Matta 28.9–10; Yühanna 20.11–18)
[Ka Yasu ka fïkïꞌdö ka inde ligitaka soꞌdꞌdo ka uuru ma Lahada ya, ala oona a Mariyom Almajdaliya ka dhidha mo iini ka tagasoro nagoronggore na oroko no ka oona ka ïïdümmü kafünü eera no. 10 Mïkïrï Mariyom ka tunggeene maco tadirina eema a kadalaadene tanno iini, maco maduna eege ka tamüürü kafara ꞌdo. 11 Kitaalo kamma ka tumma tanno oono, kono ka tiki eene aꞌda iꞌi afïkïꞌdö ka inde madadïnö kini.
Yasu adele oona a kadalaadene keera
(Lüüka 24.13–35)
12 A Yasu tatele oona, ana oona töccö ala oona a kadalaadene töccö keera, aꞌda kunggunu co a nya. 13 Kïkïrï ka tafada kadirina eema a türeene ma kadalaadene, kitaalo kamma ka tumma tanno eene.
Yasu adele oona a kadalaadene na adaꞌbaaga kafünü unggodho no
(Matta 28.16–20; Lüüka 24.36–49; Yühanna 20.19–23; Kadafïïnï 1.6–8)
14 Keere kungngo a Yasu tatele oona a kadalaadene tanno iini no öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü unggodho no, aꞌda kagu eema amana hetti eene kudumma eene taalo kamma nja takïdhö ka nanggeedi tanno eene kanu ka tamma ka kadu tanno adïnö kini iini ka fïkïꞌdö no.
15 Ïkïrï ka tiki eene, “Aaga unggeene aaga co ka ꞌbüdhülü nyeꞌdꞌde, aaga co tadünnü tumma ma Ïnjïïlï co a kadu nyeꞌdꞌde kungngo.
16 “Ömöꞌdï ya amma ya, ambeesedene oolonadene, ömöꞌdï ya taalo amma ya aama. 17 Eema ya ara töꞌdö ya kadu na tamma ana eere tiya eede kara tasoro naganaꞌbu, keema tumma öccö keefe. 18 Kümmü nöönï ana iisine, kara tooye tümmü taalo nïïmö a tagu eege ꞌdo, kamana iisine ka kadu tanno amaara no ka nanggüüdü kaꞌdiila.”
Yasu aꞌdiniginja co ꞌdotomboꞌdo
(Lüüka 24.50–53; Kadafïïnï 1.9–11)
19 Ka Uugaara Yasu ka ndageema nja kadalaadene tanno iini ya, inynyo ꞌdotomboꞌdo emmi ka Masala ka nïïsö ma kuri. 20 Ïkïrï kadalaadene ka tunggunaana kuꞌbu kadünnü tumma ma Masala ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde. A Uugaara tagalinggo nja eene, anangnga türü niini eene ka oona a linggo tanno eene eefe no.]