2
Tumma ma co kaniisa ma Afosus
“Arigiri ada tumma co tadhangga ma kaniisa ma Afosus,
Tumma no öꞌdö ndama ömöꞌdï tiya ümmü midigi mïïdümmü mafünü eera mo a nïïsö ma kuri, unggeene ka söödö ma nakoyo ma nagalamba ma dahaba ma ïïdümmü kafünü eera no. Nussu aꞌa linggo nüüdü a dhügürü tiya üüdü nja tidhi oona kuꞌbu tanno üüdü. Nussu aꞌa aꞌda taalo oꞌo nasaasa tumma na kadu tanno oroko no, nussu aꞌda nagïïrï oꞌo taneene ma kadu tanno iki aꞌda eege kada kadafïïnï aꞌda eege taalo kada kadafïïnï naduna eege kada korokoro. Oꞌo nidhi oona kuꞌbu nadagalinggo dhorro kudumma eere tiya eede nitaalo nagiꞌdi.
Lakiini nïïmö yeede ka korooꞌbo nja oꞌo miini ya, kudumma üüdü ka taadha ka tasaasa nüüdü na dhidha no. Agïïgï kiga yungngo üüdü ka ꞌdïnggö ndama iini, naadha ka tatoroko napadaga ka linggo tanno üüdü ka dhidha no, üürü taalo oꞌo naadha ka tatoroko ya, ara aꞌa töꞌdö küdü naꞌduga nakoyo ma lamba yüüdü ka ꞌbuugu tiya oono. Lakiini tumma no kanangnga aꞌa ka ꞌdiila nja oꞌo kudumma üüdü ka anu ka tumma na naNikola afa meede ka anu kide kungngo.
Ömöꞌdï ya ana iisine ya fa kini atoodo ka tumma tanno Koronggore ka teemaga co nakaniisa no. Ara aꞌa tanangnga ömöꞌdï ya iiꞌbaana kagu fa ma tefe ka ꞌdï ya ka ꞌdï ma singgi ma Masala ya.”
Tumma ma co kaniisa ma Samirna
“Arigiri ada tumma co tadhangga ma kaniisa ma Samirna,
Tumma no köꞌdö ndama ömöꞌdï tiya dhidha ya nja tiya eere ya, ömöꞌdï ya aga eyi efe ka ꞌdï afeꞌde. Nussu aꞌa dhügürü yüüdü, nussu aꞌa aꞌda naꞌdöngngönyö oꞌo, lakiini tumma dhorro nana oꞌo eema dhabbu, nussu aꞌa tumma ma midhi ma kadu tanno iki aꞌda eege ka Yahüüdü no, lakiini eege taalo ka Yahüüdü, lakiini eege ka la ma talaana kadu tanno Ebliisi. 10 Fa tariꞌba a dhügürü tiya ara töꞌdö küdü ya, ara Ebliisi tanangnga kadu könö ana kada ka pabuusu ma taꞌbꞌba aaga, aaga tüünï muuyu kide a füngngö adaꞌbaaga. Aaga ümmü tumma neede dhorro salla aaga taaya, ara aꞌa tanangnga ndalembö ma tefe ka ꞌdï aaga.
11 Ömöꞌdï ya ana iisine ya fa kini atoodo ka eema tiya Koronggore ka teemaga co a nakaniisa ya, ömöꞌdï ya iiꞌbaana ya taalo inde kara tïlï iꞌi ka oona teera ara.”
Tumma ma co kaniisa ma Pregamus
12 “Arigiri ada tumma co tadhangga ma kaniisa ma Pregamus,
Tumma na ömöꞌdï ya ana kuluꞌba mo dhonggoro mana kuri ka naꞌdugugini a teera meene mo. 13 Nussu aꞌa aꞌda nanna oꞌo kiga, ꞌbuugu ma kööyö tiya Ebliisi ya kiga. Nümmü oꞌo tumma ma aꞌa dhorro taalo oꞌo nanu ka tamma tanno eede, münda ka uuru tanno Antibas ömöꞌdï ya amma kede ya, eema tumma neede dhorro ya, agiididene kada kanna ka ꞌbuugu tiya Ebliisi ka tanna kide ya.
14 Lakiini nïïmö inggide idhilli anangnga aꞌa ka korooꞌbo nja oꞌo, kudumma kadu könö kungngo üüdü kümmü talaana na Balam, ya kalaana Blak ma tanangnga kadu ma Israyil aꞌda kaꞌdïnggö ka kodhi ma tatoroko kagu uuꞌda ma tïrrï ma namasala, küünï eema ma weerö ma temelö. 15 Afeꞌde kadu könö kungngo üüdü kümmü talaana na naNikola. 16 Nggeege aadha ka tatoroko, üürü nanu oꞌo ya, ara aꞌa töꞌdö küdü kanna areere nöꞌdö teema koroꞌbo nja eene a kuluꞌba tammo dhonggoro mo meede ka nïïnö mo.
17 Ömöꞌdï ya ana iisine ya fa kini atoodo ka tumma tanno Koronggore ka teemaga co nakaniisa no. Ömöꞌdï ya iiꞌbaana ya, ara aꞌa tanangnga alman ya kaküdhü ya, nanangnga mïsï ma ꞌbassa mo iini ma eere tiya issi ya, ka takirinja kide, taalo ömöꞌdï ma tussu illi ömöꞌdï ya ananja iini ya.”
Tumma ma co kaniisa ma Tiyatira
18 “Arigiri ada tumma co tadhangga ma kaniisa ma Tiyatira,
Tumma no köꞌdö ndama ꞌBiiꞌbala ma Masala ya afinne ka ïïye afa ïssï ya, uune niini ka afeene nja tanyaanya tanno alukulukadene no. 19 Nussu aꞌa linggo nüüdü, nussu tasaasa nüüdü nja tamma nja linggo nja tidhi oona kuꞌbu, nussu aꞌa aꞌda nalinggo oꞌo dhabbu nadagiiꞌbi linggo na dhidha no.
20 Lakiini aꞌa nagorooꞌbo nja oꞌo kudumma üüdü ka toolomana aka mana eere aꞌda Isabeel mo koꞌdo, mümmü eyi yoono aꞌda oogo ma neꞌbi, malaana kadu neede aꞌda küünï eema ma temelö kagu uuꞌda ma tïrrï eema ma namasala. 21 Nanangnga aꞌa naguuru oono aꞌda maadha ka tatoroko illi oogo manu ka taadha ka temelö tanno oono. 22 Yungngo eede kara tapügü oogo ka tenggere ma dhügürü, nadhifi kadu na füngngö ana oogo no kadhügürü, üürü kene ka titaalo kaadha kalinggo ma tatoroko tanno oono. 23 Ara aꞌa tagirina laala yoono afeꞌde, amang ka nakaniisa tussu aꞌda nawwa aꞌa nanggeedi nja nanggüüdü, ara aꞌa tamana eema aaga kada köje nja türü tanno üüdü.
24 A ꞌbïtïngngö niki aaga, aaga na türeene ka Tiyatira no, aaga no taalo kataꞌda ka talaana tanno oono, taalo kussu tumma neene ka teema aꞌda tumma na Ebliisi na küdhü no, ara aꞌa tiki aaga aꞌda, taalo aꞌa nara tadho aaga ka oona a nïïmö tiya ïndhï ya afeꞌde. 25 Lakiini aaga fa ka tiya kada ya, ara aꞌa ka ööꞌdö.
26 Ömöꞌdï ya iiꞌbaana ya, ütü ka tumma tanno eede turi ya, ara aꞌa tanangnga tauugaara iini ma kadu nyeꞌdꞌde kungngo.
27 ‘Ara iꞌi tauugaara meene a kuufi ma ndaliili,
aꞌböyö ana eege kuꞌbu afa nadhafala ma tamꞌbala kungngo,’ 2.27 Tüüsü ma Nakaaru 2.9
afa meede ka ꞌduga tauugaara ka Pupa tiya eede. 28 Ara aꞌa tanangnga ndalfoore ma taka iini afeꞌde. 29 Ömöꞌdï ya ana iisine ya fa kini atoodo ka eema tiya Koronggore ka teemaga co a nakaniisa ya.”

2:27 2.27 Tüüsü ma Nakaaru 2.9