16
Bölis ööjülü kateefe miini
Aꞌa nageema tumma ma ïnye ma angnga tammo Feebi mo, aka ma linggo ma kaniisa ma Kankariya. Aaga tamma kono ana eere ma Uugaara Yasu afa ma nagöre tanno aja no ma kaniisa no kungngo, aaga anangnga eema yoono ka tasaasa kada ya oono, kudumma oono ka takinyi kadu kadhabbu nja aꞌa afeꞌde.
Aaga ööjülü Akilla nja Berskilla eege na linggo linggo ma Yasu Almasiihi nja aꞌa no. Kadu no ümmünü nanggeyi neene ka inde kudumma aꞌa, taalo aꞌa unggodho aꞌa nanangnga taꞌdiila eene, lakiini nakaniisa ma kajeene na amma ka Masala no nyeꞌdꞌde afeꞌde kungngo. Aaga ööjülü kaniisa meene ka ꞌdï mo.
Aaga ööjülü tataꞌdiila yeede Abintus, iꞌi ya ömöꞌdï ya amma ka Almasiihi ka Asiya ka dhidha.
Aaga ööjülü Maryom magadhügürü dhabbu kudumma angnga mo.
Aaga ööjülü Antrunikos nja Yunias ya siliga ma aꞌa ya anna ka pabuusu nja aꞌa ya, na ussudene ka kadafïïnï ka söödö no, na illi ka tööꞌdö ka Almasiihi kede kidha no.
Aaga ööjülü Amblyatos teefe ma aꞌa ka linggo ma Masala ya.
Aaga ööjülü Orbanus ya linggo nja angnga ka Almasiihi ya.
Aaga ööjülü Istakis ya teefe ma aꞌa ya.
10 Aaga ööjülü Ablus ya kardha kuꞌbu ka linggo ma Almasiihi ya.
Aaga ööjülü kadu ma ꞌdï tiya Artibolis.
11 Aaga ööjülü Herotion ya siliga ma aꞌa ya.
Aaga ööjülü kadu ma ꞌdï tiya Narikisios na amma ka Masala no.
12 Aaga ööjülü Trifina nja Trifosa na dhügürü ka linggo ma Masala no.
Aaga ööjülü Bersis ma ꞌdiila mo, madhügürü dhabbu ka linggo ma Masala.
13 Aaga ööjülü Rüfas ya Masala ka tagesse iꞌi ma linggo tanno ya nja nïïmö tammo iini aꞌda ma nïïmö kede afeꞌde.
14 Aaga ööjülü Asinkeritos nja Fligon nja Hürmüs nja Bitrubas nja Hermas nja nagöre tanno aja na aneene nja eene no.
15 Aaga ööjülü Filolokos nja Juliya nja Nerios nja ïnye, nja Olimbas nja kadu ma kaniisa tanno eene.
16 Aaga tööjülü tööjülü na ꞌdiila no, nakaniisa na Almasiihi kööjülü aaga nyeꞌdꞌde kungngo.
17 Nagöre eede, ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, aaga adïnö koꞌdo ma kadu tanno agaꞌda taneene kaparsaana kadu kuꞌbu no, a tumma kambananjaana kuꞌbu a talaana tanno ada ka taföönyö kede no, aaga aadha eene ka oona. 18 Kadu afa ma tanno miini no taalo kalinggo ada Almasiihi Uugaara yaaja, kuri yungngo eene kasaasa sugi a tumma tanno aꞌdiila katiꞌdꞌdi no, kïïsïnï kadu. 19 Taalo ömöꞌdï ma titaalo ussu tiicolo ka nanggeedi naada ka Masala, iꞌi yungngo eede ka tadhodho ana aaga, lakiini aꞌa nasaasa aꞌda aaga taꞌdara ma eema tiya aꞌdiila ya, aaga taguꞌbꞌba ka eema tiya toroko ya kuꞌbu. 20 A Masala maꞌdiila mara tanangnga aaga kasiraana ka Ebliisi ana uune, fa ka türü tanno Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi kaneene nja aaga, Amiin.
21 Timosaws ya alinggo nja aꞌa ya ööjülü aaga, agasiliga ma aꞌa no, Lokios nja Yason nja Sosibatros kööjülü aaga.
22 Aꞌa na Tertios narigiri waraga ya, aꞌa nööjülü aaga ana eere ma Masala.
23 A Kayos ööjülü aaga, ya üünï tatafala ana aꞌa nja kadu ma kaniisa ïnꞌdïlï ya.
Arastus ööjülü aaga ya ümmü gürüüsï ma anya afa kide ya, örre ma angnga Kawartis ööjülü aaga. 24 Türü na uugaara tiya aja Yasu Almasiihi kaneene nja aaga ïnꞌdïlï kungngo, Amiin.
25 Kada kafünügü Masala koꞌdo, mana türü ma tanangnga aaga katidhi oona kuꞌbu ka tumma tanno oono neede ka tadünnü nümmüneene ana eere ma Yasu Almasiihi ma tumma tanno nussudene ꞌbïtïngngö no kaküdhü jiddi ma ꞌbilli no. 26 Lakiini kadele oona ꞌbïtïngngö ya naganeꞌbi ka tarigiri a kadu nyeꞌdꞌde tussu iꞌi, afa Masala ka takiki ma ꞌbilli amang kene taföönyö kamma. 27 Angnga tafünügü Masala mo ussu eema ma unggodho oogo mo, ana Yasu Almasiihi taꞌbilli. Amiin.