Waraga ya Bölis ma tunggu co
Tito
Tafaꞌda tumma
Tito taalo aga taga Yahüüdü, iꞌi ya ömöꞌdï ma kaniisa adakakinyi linggo a Bölis ka tino tanno iini na dhabbu no, kini ka teema tumma ma Ïnjïïlï ma Yasu Almasiihi (2 Kürünsüs 7.6–7; Galatiya 2.3). Keere kungngo a Bölis tagürünü iꞌi aco tauugaara ma nakaniisa ka anya ma Kireet.
Bölis adirina eema a Tito ka waraga tiya, aꞌda agona kadu na ussudene no kada naguugaara ma kaniisa. Afeꞌde anangnga tumma iini ma talaana kadu kada tonggoonyo ka kaniisa, nagiide na kidhindharu no nja iiya tanno kidhindharu no, laala ya kadïmöögö ya nja tiya lamü ya nja kasaga. Keere kungngo iki Tito aꞌda, a kadu ma kaniisa ïnꞌdïlï kaꞌdiila kada kateefe kafa tanu oona ka oona nja taꞌdigineene nja tambananjaana kuꞌbu kanangnga eyi tanno eene.
1
Tööjülü
Waraga ya öꞌdö ndama aꞌa Bölis tasaga ya Masala nja tafïïnï tiya Yasu Almasiihi. Masala magesse aꞌa nalaana kadu noono ka tagesse eege no kudumma tamma ma timinꞌda ma fïïnï ma Masala, Tamma nja tussu eema kama tïndhïgï ma tefe ka ꞌdï taꞌbilli na Masala ka takiki angnga taalo ma korokoro, mimiꞌdi tumma aꞌda küfürü uuru miini töꞌdö. Ka uuru tanno miini no, öꞌdö a tumma tanno iini kada töyeene a teema tanno ananja aꞌa no, ndama tumma tanno Masala moolona angnga mo.
Nïkïrï aꞌa ka tunggu co Tito ꞌbiiꞌbala yeede ya dhorro ya, ka tamma tanno aja na unggodho no. Fa ka türü tanno Masala ka aneene nja oꞌo nja taꞌdiila tanno Masala Pupa nja Yasu Almasiihi tatoolona yaaja.
Tito alinggo ka Kireet
Yungngo eede ka tinyi oꞌo kuꞌbu ka Kireet amang küdü tindinaana eema ya aleefe ya kuꞌbu ya, ara oꞌo ka tümmünü kadïïfï ma kaniisa ka naanya afa meede ka takiki oꞌo kungngo. Tadïïfï ma kaniisa afa tana hetti, arna aka ma unggodho, a laala yiini tamma ka Masala kafa talinggo eema ya toroko ya nja tasilli eema. Kudumma tadïïfï ma kaniisa Masala mümmünü iꞌi ka linggo tanno oono, taalo hetti kini, taalo aꞌdiniga oona niini cooꞌdo, taalo agorooꞌbo, taalo ooye ngeeli ake kide, taalo üünï eema ma rüsü, taalo allogo ma gürüüsï. Lakiini ada ömöꞌdï ma kafala, asaasa eema ya aꞌdiila ya, aꞌdara, taalo üünï ada kadu kuꞌbu, ümmü tumma ma Masala ana eedi, ümmü eyi yiini ka eema tiya toroko ya koona. Ümmü tumma na dhorro no na unggeene nja talaana tanno aja no. Amang kini tambaanya teema tumma ma talaana tanno ma timinꞌda nja tapadaga tumma a kadu tanno amidhi tumma ma Masala no.
10 Kadu kinggide kadhabbu kanu ka tumma, kïïsïnï kadu a tumma na taalo kadho ka fïïnï no, münda Yahüüdü no kakogoona aꞌda ma tasaasa kadu ka tatendhe amang kene toolonadene. 11 Fa kene keere ka nanïïnö tanno eene, kudumma eene kagaꞌda nööꞌdï nyeꞌdꞌde kalaana kadu a tumma tanno itaalo kaꞌdiila no, meene kasaasa gürüüsï. 12 A könö ana kene a neꞌbi iki aꞌda, “Kadu ma Kireet kakorokoro ꞌdo, eema ma oroko nanggeedi neene ka nyoro kadhunu kasaasa kuri.” 13 A tumma ma timinꞌda eege kamiini. Fa tafa kene eela eege dhorro amang ka tamma tanno eene ta tatiminꞌda. 14 Kafa tümmü tumma ma eema ma elle ma Yahüüdü nja tumma ma kadu tanno anu ka tumma ma timinꞌda no. 15 Eema nyeꞌdꞌde insili ka kadu tanno insili no, lakiini taalo nïïmö ya insili ka kadu tanno nyoro no nja tanno taalo kamma ka Masala no, nanggeedi neene nja nanggüüdü tanno eene kanyoro afeꞌde. 16 Kiki aꞌda eege kussu Masala, lakiini eege kaꞌdüsünü oogo ana eema tiya eene ka tüünï ya. Eege kanyoro, kitaalo kaföönyö eema, kitaalo kama talinggo nïïmö ya aꞌdiila ya.