3
Üünï eema ya aꞌdiila ya
Adünügü eema a kadu ma kaniisa aꞌda kaföönyö eema ya naguugaara ma anya, kamma ka tumma tanno eene kindinaana oona kuꞌbu ma linggo tanno aꞌdiila no. Kafa teela kadu, lakiini kada kadu ma taꞌdiila tanno eene nja kadu nyeꞌdꞌde ana eedi ka tiicolo.
Angnga ïnꞌdïlï afeꞌde ka nagaaga angnga, angnga tasilli eema, kagaama angnga, angnga taga kasaga ma eema ka tatonggoonyo, angnga tagüünï eema ma tallogo, nja kïrïmï, angnga tasaasa eema ya kadu, angnga tanu aana ka oona. Lakiini ka ꞌbangnga nja tasaasa ma Masala tatoolona yaaja akabbü ꞌdala ya, moolona angnga taalo aꞌda angnga kagüünï nïïmö ya aꞌdiila ya, lakiini kudumma ꞌbangnga tammo oono. Oogo moolona angnga ma tagala angnga ka oona ma teenedene afeꞌde ma tefe ka ꞌdï na issi no a Koronggore tiya Insili ya. Masala muuru Koronggore yoono ya Insili ya kaja ka oona adhabbu ana eere ma Yasu Almasiihi tatoolona yaaja. Amang kaja tadho ka fïïnï a türü tanno oono angnga takarna ka tefe ka ꞌdï a tïndhïgï ma tefe ka ꞌdï taꞌbilli. Tumma dhorro eege kungngo. Nasaasa aꞌa oꞌo aꞌda nakïꞌdï ïïye ka eema tiya, amang ka kadu tanno amma ka Masala no tanaana ïïye ka linggo tanno aꞌdiila no. Tumma no eege kungngo kara taꞌdiila nja kadu nyeꞌdꞌde.
Lakiini taꞌdigineene na toroko no a tindiri kadaada nja tisi aana ka oona ma tumma ma serïye aadha kide, kudumma eene kitaalo kara töꞌdö keere a nïïmö a kadu. 10 Lakiini ömöꞌdï ya sümünaana kadu kuꞌbu ya, aadha iini ka oona küdü kara tanangnga tumma iini teera. 11 Nussu oꞌo aꞌda ömöꞌdï afa ma tiya, tatoroko kaama iꞌi, a tumma niini na toroko no kara tanangnga iꞌi ka tahükümüdene.
Tumma na eere no
12 A kede kara tagürünü Artimas küdü alla Tikikos, areere nööꞌdö kede keere ka Niköpölis, kudumma eede ka asaasa tiidi feele kanna. 13 Amünügü Zinas koꞌdo ya tatalaana ma serïye ya nja Apölös meene kindinaana oona kuꞌbu ma tunggeene amang ka nïïmö könö tafa titaalo kene. 14 Fa ka kadu tanno aja ma kaniisa no kalaadene ka linggo tanno aꞌdiila no, amang kene töꞌdö ana eema tiya asaasadene ya, kafa taneene kada dhunu ka oona.
15 Kadu na aneene nja aꞌa no, kööjülü oꞌo nyeꞌdꞌde kungngo. Ööjülü kadu ma kaniisa naaja na asaasa ungngo no.
Fa ka türü tanno Masala ka aneene nja aaga ïnꞌdïlï.