Carta kiꞌna nuu n‑kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu Corinto
1
Kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu ñuu Corinto
Mee‑da kuu Spalu. N‑kida Ianyuux xa n‑jaꞌan ñaꞌa Jesucristu mee‑da xa ku kuu‑da ɨɨn se n‑tundaꞌa‑ia. Carta yaꞌa kidavaꞌa‑da xiꞌin ñani‑ro Sóstenes. Kidavaꞌa‑da nuu mee‑n ka kuu ñayiu ka jandixa Ianyuux ñuu nani Corinto. Xaxeꞌe xa ka kunduu‑n xiꞌin Cristu Jesús, te n‑kida Ianyuux xa ka kuu‑n ñayiu dɨɨn nuu mee‑ia. Xá n‑jaꞌan ñaꞌa‑ia mee‑n xa ku kuu koio‑n ñayiu ka kida xa juini mee‑ia. Ntdaa ñuu ñuñayiu n‑jaꞌan‑ia ñayiu xa jandixa koio‑i Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Xtoꞌo mee‑i kuu‑ia, te Xtoꞌo mee‑ro kuu‑ia. Na taxi Taa‑ro Ianyuux xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu xamani‑ia nuu‑n, te na kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n.
Ntdaa kɨu xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux
Ntdaa kɨu xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux, xaxeꞌe mee‑n. Hora n‑ka jandixa‑n Cristu Jesús, te n‑taxi Ianyuux xamani‑ia nuu‑n, te xaxeꞌe xijan xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu mee‑ia. Xaxeꞌe Cristu Jesús, kuu ná kuu xa n‑ka nduu‑n ñayiu kuika. Xá n‑ka tnɨɨ‑n xakuika Ianyuux. Kida‑ia xa ka xian tnuꞌu‑n tnuꞌu‑ia nuu ɨnka ñayiu, te kida‑ia xa ka kutnuni ini‑n tnuꞌu‑ia. N‑jaꞌan ndaa‑da xaxeꞌe Cristu nuu mee‑n, te n‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu‑da. Ña ka ndoñuꞌu ka‑n ni ɨɨn, chi xa n‑ka tnɨɨ‑n ntdaa xa n‑taxi Ianyuux. Diko ni xndetu‑n nakɨu ndixi Xtoꞌo‑ro Jesucristu, xa dandeꞌa ñaꞌa‑ia mee‑ia nuu mee‑n. Kada‑ia xa kundee ini koio ka‑n, xa jandixa naꞌi ka‑n‑ia nde na ndixi‑ia, xa maxku dakuido datau‑n anu‑n kɨu ndadandaa Xtoꞌo‑ro Jesucristu ntdaa xa io. N‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux mee‑n, xa kunduu koio‑n xiꞌin Daꞌya Yɨɨ‑ia. Daꞌya Yɨɨ‑ia kuu Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Ka kuaꞌa‑n xa koo koio‑n confianza nuu Ianyuux, xa daxinokava‑ia ntdaa xa n‑kixeꞌe‑ia.
Maxku jantnaꞌa ka‑n
10 Ñani‑da kuꞌa‑da, ka jaꞌan mee‑n xa ka jandixa‑n Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Xijan kuu xa, xijan‑da nuu‑n xa ɨɨn nuu jaꞌan koio‑n, ntdaa‑n. Maxku jantnaꞌa tnuꞌu‑n, kutuu mani koio‑n, ɨɨn‑n xiꞌin ɨnka‑n. Na koo xa ɨɨn nuu kani ini koio‑n, ntdaa‑n. 11 Ñani‑da kuꞌa‑da, duꞌa jaꞌan‑da, xaxeꞌe xa n‑ka kachitnuñaꞌa ñayiu veꞌe Cloé xa ka jantnaꞌa tnuꞌu‑n. 12 Jaꞌan‑da xa ka jantnaꞌa tnuꞌu‑n chi jaꞌan ɨɨn‑n: “Kunduu mee‑r xiꞌin Spalu”, te jaꞌan ɨnka‑n: “Kunduu mee‑r xiꞌin Apolos.” Te ɨnka‑n jaꞌan: “Ko kunduu mee‑r xiꞌin Spedru”, te ɨnka‑n: “Kunduu mee‑r xiꞌin Cristu.” 13 Kuu ná kuu xa n‑ka dakexio nuu tnaꞌa‑n Cristu. ¿N‑xitakaa Spalu nuu curuxi xaxeꞌe‑n a? ¿N‑ka xendute‑n xa kunduu koio‑n xiꞌin Spalu a? Ñaꞌa. 14 Xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux xa mee‑da, ña n‑dajuendute ñaꞌa‑da ni ɨɨn‑n. Diko ni se nani Crispo xiꞌin se nani Gayo n‑dajuendute‑da. 15 Xijan kuu xa, ñayo‑n kuaꞌa xa jaꞌan‑n xa n‑ka xendute‑n xa kunduu‑n xiꞌin mee‑da. 16 Te dɨuni n‑dajuendute‑da ñayiu veꞌe Estéfanas. Ña najaꞌan‑da nux n‑dajuendute ka‑da ɨnka ñayiu. 17 Ña n‑tundaꞌa ñaꞌa Cristu mee‑da xa dajuendute‑da ñayiu, n‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia xa juña tnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa‑ia ñayiu. Ña n‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia, xa jaꞌan‑da tnuꞌu ɨɨn nuu xiꞌin tnuꞌu ka xani ini ñayiu. N‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia, xa juña tnuꞌu‑da ñayiu xa n‑xiꞌí Cristu nuu curuxi, xa ma kuú koio ñayiu xiꞌin kuechi‑i.
Vaꞌa naꞌa Ianyuux te vaꞌa taxnuni‑ia
18 Nuu ñayiu jɨꞌɨn koio andea, xa kakuneꞌe‑da curuxi Cristu, kuu ná kuu xa jaꞌan‑da tnuꞌu lilu. Ko mee‑ro, ñayiu dakaku ñaꞌa Ianyuux xa ma jɨꞌɨn‑ro andea, xa kakuneꞌe‑da curuxi Cristu, kuu xa jaꞌan‑da xa xá n‑kida Ianyuux xa ma kuú‑ro xiꞌin kuechi‑ro. 19 Nani jaꞌan tnuꞌu Ianyuux, dani kuu:
Danaa‑r tnuꞌu se ka jaꞌan xa ka tuꞌa vaꞌa‑s.
Daxio‑r tnuꞌu se ka xani ini xa vaꞌa ka kutnuni ini‑s.
20 ¿Nde io se xani ini xa kutnuni ini‑s? ¿Nde io se tuꞌa vaꞌa? ¿Nde io se vaꞌa jaꞌan tnuꞌu ka xani ini ñayiu ñuñayiu? Xá n‑kida Ianyuux xa tnuꞌu lilu kuu ntdaa xa ka jaꞌan‑s. 21 Vaꞌa naꞌa Ianyuux xa ñatu xiniñuꞌu xa ka xani ini ñayiu, xa jini koio ñayiu Ianyuux. N‑tna ini Ianyuux xa tundaꞌa ñaꞌa‑ia mee‑da, xa juña tnuꞌu koio‑da tnuꞌu mee‑ia nuu ñayiu. Juini tnuꞌu mee‑da kaa ná kaa tnuꞌu lilu nuu mee‑i, ko xiꞌin tnuꞌu jan, dakaku Ianyuux ñayiu ka jandixa mee‑ia, xa ma kuú koio‑i xiꞌin kuechi‑i.
22 Se Israel, ka juini‑s xa jini‑s milagru. Se ña ka kuu ñayiu Israel, se ka jaꞌan tnuꞌu griegu, xnduku‑s se vaꞌa jaꞌan xa ka xani ini ñayiu ñuñayiu. 23 Ko mee‑da, kachitnuꞌu koio‑da Cristu, Ia n‑xitakaa. Ñayiu Israel, ka kiti ini‑i xaxeꞌe tnuꞌu‑da. Ná kuu ɨɨn toto kaꞌnu katuu ichi, xa jɨn kɨꞌɨ‑i te ndua ndeyu‑i, kuu tnuꞌu mee‑da. Nuu ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel, tnuꞌu mee‑da kuu ná kuu tnuꞌu lilu. 24 Ko ñayiu n‑jaꞌan Ianyuux xa kunduu‑i xiꞌin mee‑ia, ka kutnuni ini‑i tnuꞌu jaꞌan‑da. Juini ka kuu‑i ñayiu Israel, a ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel, ko ka kutnuni ini‑i xa n‑xiꞌí Cristu xaxeꞌe mee‑i. Ka kutnuni ini‑i xa duꞌa n‑dakaku Ianyuux mee‑i, xa ma kuú‑i xiꞌin kuechi‑i. Ka kutnuni ini‑i xa vaꞌa naꞌa‑ia te vaꞌa taxnuni‑ia nuu‑i. 25 Xa n‑kida Ianyuux, kaa ná kaa xa lilu nuu ñayiu ñuñayiu, ko yo vaꞌa ka xa n‑kida mee‑ia dada ntdaa xa ka xani ini mee‑i. Nuu mee‑i, kaa Ianyuux ná kaa Ia ña ndaku, ko yo ndaku ka mee‑ia dada mee‑i. 26 Ñani‑da, najaꞌan koio jundu kuu‑n. Se tuꞌa vaꞌa xa xani ini ñayiu ñuñayiu ña ka kuu‑n. Ni se taxnuni nuu ñayiu ña ka kuu‑n, ni se kuika ña ka kuu‑n. Ko n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux mee‑n, xa kunduu koio mee‑n xiꞌin mee‑ia. 27 N‑kaxí‑ia se kaa ná kaa se lilu nuu ñayiu ñuñayiu, xa kada‑ia xa kujanuu koio se ñuñayiu nuu mee‑ia. Ka xani ini‑s xa se tuꞌa vaꞌa ka kuu‑s, ko kujanuu koio ka mee‑s nuu Ianyuux. N‑kaxí‑ia se kaa ná kaa se ña ndaku nuu ñayiu ñuñayiu, xa kada‑ia xa kujanuu koio se ñuñayiu nuu mee‑ia. Se taxnuni nuu ñayiu ñuñayiu ka kuu‑s, ko kujanuu koio‑s nuu Ianyuux. 28 N‑kaxí‑ia ñayiu kundaꞌu kukee, xiꞌin ñayiu ñatu xiniñuꞌu. Nde ñayiu ña tuu nax kuu, n‑kaxí‑ia. N‑kaxí‑ia mee‑i, xa kada‑ia xa se ka taxnuni nuu ñayiu ñuñayiu maxku yaꞌu ka ni ɨɨn. 29 Duꞌa n‑kida‑ia, xa ni ɨɨn ñayiu ma kuaꞌa xa najuen tnuꞌu‑i mee‑i nuu mee‑ia. 30 N‑kida‑ia xa kunduu koio mee‑n xiꞌin Cristu Jesús. N‑kida Jesucristu xa nduu‑ro ñayiu ka xini Ianyuux. Xaxeꞌe xa xini Jesucristu Ianyuux, kida‑ia xa xini mee‑ro Ianyuux. Xaxeꞌe Jesucristu, n‑taxkanu ini ñaꞌa Ianyuux mee‑ro. N‑kida Jesucristu xa kuu‑ro ñayiu dɨɨn nuu Ianyuux, te n‑kida‑ia xa juini‑ro xa kada‑ro xa juini Ianyuux. N‑chiyaꞌu Jesucristu kuechi‑ro, te n‑kida‑ia xa xtuu libre‑ro. 31 Xijan kuu xa, na koo ná jaꞌan tnuꞌu Ianyuux: “Ni ɨɨn ñayiu ma kuaꞌa xa jaꞌan vaꞌa‑i xaxeꞌe mee‑i. Na jaꞌan vaꞌa koio ñayiu xaxeꞌe Xtoꞌo‑ro Jesucristu.”