Carta kiꞌna nuu n‑kidavaꞌa Spedru
1
Kidavaꞌa Spedru nuu mee‑n ka kuu ñayiu toꞌo ñuñayiu yaꞌa
Mee‑da kuu Spedru, ɨɨn se n‑tundaꞌa Jesucristu kuu‑da. Kidavaꞌa‑da carta yaꞌa nuu mee‑n ka kuu ñayiu n‑kaxí ñaꞌa Ianyuux. Ná kuu setoꞌo, ñátoꞌo ka kuu‑n, xtuu dɨɨ‑n distrito Ponto, distrito Galacia, distrito Capadocia, distrito Asia, distrito Bitinia.
Nde kiꞌna nuu xá n‑xo naꞌa Taa‑ro Ianyuux xa jandixa koio‑n Jesucristu. N‑kaxí ñaꞌa‑ia xa kunduu koio‑n xiꞌin‑ia. N‑kidatniu Espíritu Ianyuux anu‑n, te vitna kida Espíritu Ianyuux xa ka kuu‑n ñayiu kida xa juini Ianyuux. N‑xiꞌí Jesucristu xaxeꞌe‑n, te xiꞌin nɨñɨ‑ia n‑ka ndundoo‑n. Na taxi ka Ianyuux xamani‑ia nuu‑n, na kada‑ia xa yo vaꞌa kutuu koio mee‑n xiꞌin mee‑ia.
Xndetu‑ro vitna, xa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin Ianyuux kuia ma jɨn ndɨꞌɨ
Na kutaꞌu‑ro Ianyuux. Xaxeꞌe ntdaa xa n‑kida‑ia xaxeꞌe‑ro, na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu‑ia. Taa Xtoꞌo‑ro Jesucristu kuu‑ia. Yo kueꞌe n‑kundau ini ñaꞌa‑ia mee‑ro. N‑kida‑ia xa n‑nduu‑ro daꞌya‑ia. Kuu ná kuu xa n‑nakaku‑ro vuelta kuu uu. Kada‑ia xa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Nani n‑nandoto Jesucristu nuu n‑kuu‑ia ndɨyɨ, dani kuu xa nandoto mee‑ro tuku. Vitna xndetu‑ro kɨu ijan. Ná kuu ɨɨn xaxii xiaꞌan seyɨɨ daꞌya‑s, da kuu xa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin Ianyuux andɨu. Nuncas ma jɨn ndɨꞌɨ xaxii‑ro, nuncas ma nadama, meni xavaꞌa kuu. Andɨu nevaꞌa Ianyuux xaxii‑n, te taxi‑ia, hora na xee‑n nde ijan.
Jandixa naꞌi koio ka‑n Ianyuux. Taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io, te vaꞌa nevaꞌa ñaꞌa‑ia mee‑n. Na ndixi Jesucristu, dandeꞌa ñaꞌa‑ia ntdaa xa n‑kida tuꞌa‑ia xaxeꞌe‑ro, te kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
Xijan kuu xa kueꞌe xa kueꞌe kuvete koio‑n. Vitna, nux ndoñuꞌu xa kueꞌe vida yaꞌa koio‑n, te duꞌa tnau ini koio‑n. Ko xaku nga kuia, te kɨu ijan ma tnau ini ka‑n. Ndoñuꞌu xa kototnuni ñaꞌa Ianyuux mee‑n. Io xa jini‑ia nuxa ndaa xa jandixa‑n‑ia, a ñaꞌa. Kuu ná kuu xa xitotnuni ñayiu oro nuu ñuꞌu koko. Ko vax ndɨꞌɨ oro. Yo yaꞌu ka xa jandixa ɨɨn ñayiu Ianyuux, dada xa yaꞌu oro. Nux jandixa naꞌi ka‑n Ianyuux, te jaꞌan‑ia: “¡Vaꞌa n‑ka kida‑n!” Na ndixi Jesucristu, vaꞌa jaꞌan‑ia xaxeꞌe‑n, te taxi‑ia ntdaa xa nevaꞌa‑ia xaxeꞌe‑n, te kada‑ia xa taxnuni koio‑n xiꞌin‑ia.
Juini nuncas ña n‑ka xini‑n Jesucristu, ko ka xemani‑n‑ia. Juini nde vitna ñatu xndeꞌa‑n‑ia, ko ka jandixa‑n‑ia. Te kueꞌe xa kueꞌe ka kuvete‑n xaxeꞌe‑ia. Diko ni xiaꞌan‑ro xa xiaꞌan‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu‑ia. Xaxeꞌe xa jandixa‑ro Jesucristu, naꞌa‑ro xa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
10 Xá n‑kuu kueꞌe kuia, n‑kida Ianyuux xa se xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu n‑ka jaꞌan‑s xa tnɨɨ koio mee‑n xamani Ianyuux. N‑ka jaꞌan‑sɨ xa kutuu vaꞌa koio mee‑n xiꞌin Ianyuux kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Te se ijan, n‑ka juini‑s xa kutnuni ini‑s nax n‑jaꞌan‑ia. Kueꞌe xa kueꞌe n‑ka kaꞌu‑s tnuꞌu Ianyuux, te kueꞌe xa kueꞌe n‑ka xani ini‑s xa kutnuni ini‑s. 11 N‑ka juini‑sɨ xa kutnuni ini‑s ntdaa xa n‑dandeꞌa Espíritu Cristu mee‑s. N‑ka juini‑sɨ xa kutnuni ini‑s jundu kixi te nakɨu da kuu. Kueꞌe kuia antecas xa kixee Cristu ñuñayiu, te xá daa n‑jaꞌan Espíritu Ianyuux xa kixi‑ia. N‑jaꞌan Espíritu Ianyuux xa kueꞌe vida yaꞌa Cristu te kuú‑ia, te dada jini koio ñayiu xa Cristu kuu Ia kunxaꞌnu ka, Ia taxnuni nuu ntdaa xa io andɨu xiꞌin ñuñayiu. 12 N‑dandeꞌa Espíritu Ianyuux se ijan xa ña n‑ka tnɨɨ‑s tnuꞌu Ianyuux xaxeꞌe mee‑s, n‑dandeꞌa‑ia‑s xa n‑ka tnɨɨ‑s tnuꞌu‑ia xaxeꞌe mee‑n. Xaxeꞌe mee‑ro, n‑ka jaꞌan se ijan tnuꞌu yaꞌa. Te vitna, se n‑tundaꞌa Cristu, xá n‑ka kachitnuꞌu‑s tnuꞌu vaꞌa Cristu nuu mee‑n. Duꞌa n‑kida Espíritu Ii n‑tundaꞌa Ianyuux n‑kixi nde andɨu. Te ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux, nde mee‑ia ka juini xa jini koio‑ia ntdaa xa koo.
Meni xavaꞌa kida Ianyuux. Juini‑ia xa kada‑ro ná kida mee‑ia
13 Xijan kuu xa vaꞌa kani ini koio‑n, te koo tuꞌa koio‑n, xa kada‑n xa juini Ianyuux. Te kundetu koio‑n, xa taxi Ianyuux xamani‑ia, hora na ndixi Jesucristu. Koo koio‑n confianza nuu‑ia xa duꞌa koo. 14 Daꞌya Ianyuux ka kuu‑n. Jandixa‑n‑ia, maxku kuxee ini koio‑n. Antecas xa jini koio‑n Ianyuux, n‑ka xo kida‑n davaꞌa nga xa n‑ka kukajan ini‑n. 15 Ko vitna, xa n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux, xa kunduu koio‑n xiꞌin mee‑ia. Meni xavaꞌa kida Ianyuux. Io xa kada koio mee‑n ná kida mee‑ia. Ntdaa xa kada koio‑n, io xa kada‑n xa juini Ianyuux. 16 Chi jaꞌan tnuꞌu Ianyuux: “Kada koio mee‑n xavaꞌa, chi kida mee‑r xavaꞌa.”
17 Ka jaꞌan‑n xa Ianyuux kuu Taa‑n, te vatuka xa duꞌa ka jaꞌan‑n. Ko dɨuni Juexi kuu‑ia. Naꞌa‑ia xa ɨɨn nuu ka kuu ntdaa ñayiu, naꞌa‑ia xa ñatu vaꞌa ka ɨɨn ñayiu dada ɨnka ñayiu. Ndadandaa‑ia tniu ɨɨn ɨɨn ñayiu, ndadandaa‑ia ntdaa xa kida‑ro. Xijan kuu xa na yuꞌu‑ro‑ia, na kada‑ro xa juini mee‑ia ntdaa kɨu kutuu ka‑ro ñuñayiu yaꞌa. 18 Xnaꞌa‑n xa n‑xeen ñaꞌa Ianyuux mee‑n, xa ma kada koio ka‑n ná n‑ka kida taxaꞌnu tnetnu‑n. Chi ñatu xiniñuꞌu xa n‑ka kida mee‑s. Ñatu n‑xeen ñaꞌa Ianyuux xiꞌin oro, xiꞌin plata, chi vax ndɨꞌɨ oro, plata. 19 Ko n‑xeen ñaꞌa‑ia xiꞌin nɨñɨ Cristu. Te yo yaꞌu ka nɨñɨ Cristu dada ntdaa xa io. Xá n‑kuu kueꞌe kuia, n‑taꞌu tniu Ianyuux nuu ñayiu Israel xa juñaꞌa koio‑i xa doko‑i nuu‑ia. Xa doko‑i kuu ɨɨn tkolelu vaꞌa kaa, ɨɨn tkolelu vili kaa. Ná kuu tkolelu jan kuu Cristu. 20 Antecas xa kadavaꞌa Ianyuux ñuñayiu, xá daa n‑xo naꞌa‑ia xa tundaꞌa‑ia Cristu xa kuú‑ia xaxeꞌe‑ro. Vitna, hora vax ndɨꞌɨ ntdaa xa io, xá n‑kixi Cristu xaxeꞌe‑n. 21 Xaxeꞌe mee‑ia, ka jandixa‑n Ianyuux. N‑kida Ianyuux xa n‑nandoto Cristu nuu n‑kuu‑ia ndɨyɨ, te n‑kida‑ia xa taxnuni Cristu nuu ntdaa xa io. Xaxeꞌe Cristu, jandixa‑n Ianyuux, te io‑n confianza nuu‑ia.
22 Xá n‑kida Espíritu Ii xa ka jandixa‑n xa kuu xandaa, te duꞌa n‑kida‑ia xa n‑ka ndundoo anu‑n. Vitna kuaꞌa‑n xa kutuu mani koio‑n ɨɨn‑n xiꞌin ɨnka‑n. Ntdaa ñayiu ka jandixa Cristu kuu ñani‑ro kuꞌa‑ro. Io xa juemani tnaꞌa‑n xa juemani tnaꞌa‑n xiꞌin ntdaa anu‑n. 23 Kuu ná kuu xa n‑ka nakaku‑n ɨnka vuelta. Vuelta kiꞌna nuu, n‑ka kaku‑n nuu tadɨꞌɨ‑n, ko vitna n‑ka nakaku‑n xaxeꞌe xa ka jandixa‑n tnuꞌu Ianyuux. Ná kuu ɨɨn xa ndito kuu tnuꞌu Ianyuux. Kuú koio tadɨꞌɨ‑ro, ko nuncas ma jɨn ndɨꞌɨ tnuꞌu Ianyuux. 24 Chi jaꞌan tnuꞌu Ianyuux:
Ná kuu tnutnuꞌu kuu ñayiu,
te ná kuu ita tnutnuꞌu,
da kuu ntdaa xa kida‑i.
Yichi tnutnuꞌu, te jungava ita‑tnu.
25 Ko nuncas ma jɨn ndɨꞌɨ tnuꞌu Ianyuux.
Te tnuꞌu Ianyuux kuu tnuꞌu n‑ka kachitnuꞌu‑s nuu‑n.