Carta kiꞌna nuu n‑kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu Tesalónica
1
Kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu ñuu nani Tesalónica
Mee‑da, Spalu, kidavaꞌa‑da carta yaꞌa xiꞌin Silvanu xiꞌin Timoteo. Ka kidavaꞌa‑da nuu mee‑n ka kuu ñayiu ka jandixa Jesucristu ñuu nani Tesalónica. Ka kunduu‑n xiꞌin Taa‑ro Ianyuux xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Na taxi‑ia xamani‑ia nuu‑n, na kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n.
Ka kuu mee‑n ɨɨn ichi kaneꞌe katnɨɨ ntdaa ñayiu
Ntdaa kɨu ka xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux xaxeꞌe ntdaa mee‑n. Ka najaꞌan ñaꞌa‑da, hora ka xijan taꞌu‑da nuu‑ia. Kɨu xiꞌin kɨu, ka najaꞌan ñaꞌa‑da nuu Ianyuux. Taa‑ro kuu‑ia. Ka najaꞌan ñaꞌa‑da, xa ka kida‑n xavaꞌa, xaxeꞌe xa ka jandixa‑n Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Ka najaꞌan ñaꞌa‑da, xa yo vaꞌa kidatniu‑n, xaxeꞌe xa ka xemani‑n Ianyuux xiꞌin ñayiu. Ka najaꞌan ñaꞌa‑da, xa ka kundee ini‑n, xaxeꞌe xa xndetu‑n xa ndixi Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Ñani‑da kuꞌa‑da, xemani ñaꞌa Ianyuux mee‑n. Ka xini‑da xa n‑kaxí ñaꞌa‑ia mee‑n. Na n‑ka kachitnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, ña n‑kachitnuꞌu‑da tnuꞌu duꞌa ni. N‑taxnuni Ianyuux nuu‑da, te duꞌa n‑ka kachitnuꞌu‑da. N‑kidatniu Espíritu Ii anu‑n, xa kutnuni ini koio‑n xa ka jaꞌan‑da xandaa. Vaꞌa ka xini‑n xa n‑xo tuu‑da xiꞌin‑n xaxeꞌe xa xemani ñaꞌa‑da.
N‑ka kida mee‑n, ná n‑ka kida mee‑da, te ná n‑kida Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Juini yo kueꞌe vida n‑ka yaꞌa‑n, xaxeꞌe xa n‑ka jandixa‑n tnuꞌu n‑kachitnuꞌu‑da, ko dani n‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu jan. Te n‑kida Espíritu Ii xa kuvete koio‑n xa kuvete koio‑n. Te duꞌa, n‑ka kuu mee‑n ɨɨn ichi kaneꞌe katnɨɨ ntdaa ñayiu ka jandixa Jesucristu, distrito Macedonia xiꞌin distrito Acaya. Xaxeꞌe mee‑n, xá n‑ka teku ñayiu Macedonia, xiꞌin ñayiu Acaya, xiꞌin ñayiu ntdaa ɨnka ñuu, tnuꞌu Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Ntdaa ñuu xá n‑ka teku ñayiu xa ka jandixa mee‑n Ianyuux. Xijan kuu xa, ña ndoñuꞌu ka xa jaꞌan koio mee‑da ni ɨɨn. Ka jaꞌan mee‑i xa n‑ka xitoniꞌni ñaꞌa‑da mee‑n te n‑ka xeka vaꞌa ñaꞌa‑n. Ka jaꞌan‑i xa n‑ka dandoo‑n santu, xa kunduu koio‑n xiꞌin Ianyuux Ndito. Ianyuux ndaa kuu‑ia. 10 Dɨuni ka jaꞌan‑i xa xndetu‑n xa ndixi Daꞌya Yɨɨ Ianyuux nde andɨu. N‑kida Ianyuux xa n‑nandoto Jesús nuu n‑kuu‑ia ndɨyɨ, te dakaku ñaꞌa Jesús mee‑ro, hora ndundeꞌe Ianyuux nuu ñayiu ñuñayiu.