Carta kiꞌna nuu n‑tundaꞌa Spalu nuu Timoteo
1
N‑ndajan tnuꞌu Spalu Timoteo
Ruꞌu, Spalu, kuu‑r se n‑tundaꞌa ñaꞌa Cristu Jesús xa juña tnuꞌu‑r ñayiu xa n‑jaꞌan‑ia ñuu xiꞌin ñuu chi daa n‑taꞌu tniu Taa‑ro Ianyuux, Ia dananitaꞌu ñaꞌa. Dɨuni daa n‑taꞌu tniu Cristu Jesús, Ia xndetu‑ro. Xandaa xakuiti ndixi‑ia. Tundaꞌa‑r carta yaꞌa juan xee nuu‑n, Timoteo. Xaxeꞌe xa n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑r, xijan kuu xa n‑kukanu ini‑n Cristu Jesús. Kuenda kɨu daꞌya yɨɨ‑r kuu ñaꞌa xaxeꞌe xijan.
Xijan taꞌu‑r nuu Ianyuux xiꞌin nuu Cristu Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro xa na chindee chituu ñaꞌa‑ia xiꞌin xa na kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia. Dɨuni xijan taꞌu‑r nuu‑ia xa na ku kundaa ku kuvatu anu‑n chi n‑natu ini‑n xa n‑kida‑n kuechi.
Maxku chinuu‑n xa ña ndaa
Xijan taꞌu ntuku‑r nuu‑n xa na kutuu naꞌi‑n Éfeso de na n‑xijan taꞌu‑r nuu‑n xa kiꞌna xa ndoo‑n dian na n‑kee‑r xa vaxi‑r Macedonia. Kutuu naꞌi xa na taꞌu tniu‑n nuu dava ñayiu dian xa maxku jaꞌan koio ka‑i nuu dava ka ñayiu ɨɨn xa ña ndaa. Ni maxku chinuu koio‑i cuentu n‑ka xo xani ini mee xixitna‑i, ni maxku nduku tnuꞌu koio‑i nuu jundu n‑ka xo kuu tadɨꞌɨ xixitna‑i chi ma kɨu xa jɨn ndɨꞌɨ xijan nux dani na kuu kada‑i. Diko ni dajantnaꞌa ñaꞌa cuentu jan, te ñatu kachitnuꞌu ñaꞌa tnuꞌu jaꞌan‑ro nuu ñayiu dakuaꞌa‑ro na kuaꞌa na kukanu ini koio‑i Cristu Jesús. Taꞌu tniu‑r nuu‑n xa jaꞌan‑n nuu ñayiu ka kukanu ini Cristu Jesús xndaxio dian xa na juemani‑i ɨnka ñayiu, te na ku kuvaꞌa anu‑i nuu‑i. Na ku kukanu ini naꞌi‑i Cristu Jesús, te na koo ndaa na koo kuiti anu‑i. Dava ñayiu ñatuka xemani‑i ɨnka ñayiu. Ka jantnaꞌa tnuꞌu‑i te diko ni daka niꞌno tnaꞌa‑i. Ka tna ini dava ñayiu xa dakuaꞌa‑i ñayiu ka kukanu ini Cristu Jesús xa n‑chidotnuni Moisés chi ka jaꞌan‑i xa vaꞌa ka tuꞌa‑i, ko ña ka kutnuni ini‑i xa n‑chidotnuni‑s juini ka dakuaꞌa‑i ñayiu xa n‑chidotnuni‑s.
Xá ka xini‑ro xa vaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés, te io xa jandixa‑ro. Ka xini‑ro xa ñadu xaxeꞌe xa vaꞌa ñayiu n‑xe koo ley n‑chidotnuni Moisés, chi n‑xe koo xaxeꞌe xa ka kida ñayiu davaꞌa nga xa ka juini mee‑i. N‑xe koo‑i xaxeꞌe xa ka kuxe ini ñayiu nuu Ianyuux. N‑xe koo‑i xaxeꞌe xa ñatu xndaxio‑i xañuꞌu nuu‑ia, xaxeꞌe xa kida‑i xaloko xaduꞌa. Dani n‑xe koo‑i xaxeꞌe xa xaꞌni‑i taa‑i, xaꞌni‑i dɨꞌɨ‑i, xaꞌni‑i ñayiu. Io xa kaꞌu ntdaa ñayiu yaꞌa ley n‑chidotnuni Moisés, te io xa jandixa koio‑i. 10 Dani n‑xe koo ley xaxeꞌe ñayiu n‑ka tnundaꞌa xndaa xiꞌin ɨnka ñayiu, xaxeꞌe se xndaa xiꞌin tnaꞌa seyɨɨ‑s, xaxeꞌe se ka diko ñayiu ka kidatniu duꞌa, xaxeꞌe ñayiu vete, xaxeꞌe ñayiu n‑ka kida ɨɨn kuechi, te ka jaꞌan‑i nuu juxtixia xa ña tuu nax n‑ka kida‑i te ka chinaa‑i Ianyuux du. Dɨuni n‑xe koo ley xaxeꞌe ñayiu dadaꞌan xa maxku jandixa dava ka ñayiu xa ka jaꞌan‑ro nuu‑i. Ɨɨn xandaa kuu. 11 Nakaxtnaꞌa xa kakuneꞌe‑r ya xiꞌin xa dakuaꞌa‑ro ñayiu vaxi. Na najuen tnuꞌu‑ro Ianyuux nuu ñayiu, te ndadakaꞌnu‑ro‑ia. N‑kukanu ini ñaꞌa‑ia xa jaꞌan‑r xaꞌa nuu ñayiu. Ɨɨn xavaꞌa kuu.
Na jaꞌan‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu Ianyuux chi kundau ini ñaꞌa‑ia
12 Na kutaꞌu‑r nuu Cristu Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro, xa kuaꞌa‑r kada‑r tniu‑ia. N‑taxtutniu ñaꞌa‑ia chi n‑kukanu ini ñaꞌa‑ia xa junukuechi‑r nuu‑ia. 13 N‑xo jan kuiꞌa‑r Jesús te n‑xo kida uꞌu‑r ñayiu n‑ka kukanu ini‑ia. Ɨɨn se loko n‑xo kuu‑r chi ma kachi ini‑r, ko n‑kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux chi ta kukanu ini ka‑r Cristu daa. Daxa ta jini ka‑r jundu kuu‑ia. 14 N‑chindee n‑chituu ñaꞌa Ianyuux. Yo chindee ñaꞌa‑ia. N‑kida‑ia xa n‑kukanu ini‑r Cristu Jesús, te dɨuni n‑kida‑ia xa nduu‑r se mani ini.
15 Io xa jandixa ntdaa ñayiu xa Jesús kuu Cristu te n‑kixi‑ia ñuñayiu xa nanitaꞌu‑ro xiꞌin ntaka dava ñayiu chi ntdaa‑ro xiꞌin‑i ka kida kuechi. Xandaa kuu xaꞌa. Ruꞌu kuu ɨɨn se kueꞌe ka kuechi n‑kida. 16 Xaxeꞌe xa ndaꞌu ini Cristu Jesús, n‑taxkanu ini‑ia xa n‑kida‑r juini kueꞌe xa n‑kida‑r. N‑taxkanu ini‑ia xa n‑kida‑r xa na jini ñayiu ta kukanu ini ka‑ia xa ndaꞌu ini‑ia, te dani taxkanu ini‑ia‑i, juini kueꞌe xa n‑ka kida‑i tuku. Kutuu koio‑ro xiꞌin‑ia nuu tuu‑ia nɨkava nɨkuita. 17 Ma kɨu ma ñuu kuú‑ia, te io xa taxnuni‑ia nɨkava nɨkuita. Ña kanda ndeꞌa‑ro‑ia. Idii ni‑ia io. Io xa najuen tnuꞌu‑ro ntdaa‑ro xiꞌin ñayiu ñuñayiu‑ia. Nɨkava nɨkuita na kada‑ro xijan. Amén.
18 Mani juini ñaꞌa‑r, Timoteo chi kuenda kɨu daꞌya yɨɨ‑r kuu ñaꞌa. Nakaxtnaꞌa xa taꞌu tniu‑r xa kada‑n ya xiꞌin xa xá n‑ka jaꞌan se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu‑n. Nux jandixa‑n xa jaꞌan‑r te jandixa‑n xa n‑ka jaꞌan se ijan, ndaku‑n xa kada naꞌi‑n tniu Ianyuux. 19 Kukanu ini naꞌi‑n Cristu Jesús. Maxku ñaꞌa kada‑n na kuaꞌa maxku kune ini‑n. Dava seyɨɨ, kueꞌe xa ka kida‑s, te ñatuka ka kukanu ini‑s Cristu Jesús. 20 Himeneo kuu ɨɨn‑s, Alejandro kuu ɨnka‑s. Dɨuni kuiꞌa n‑ka jaꞌan‑s Ianyuux, te n‑xejoon‑r xa n‑xeka ñaꞌa Kuiꞌna xa na dakuaꞌa koio‑s.