Carta kuu uu n‑kidavaꞌa Spedru
1
Kidavaꞌa Spedru nuu ñayiu ka jandixa Cristu
Mee‑da kuu Simón Spedru, ɨɨn se xinokuechi nuu Jesucristu, ɨɨn se n‑tundaꞌa‑ia kuu‑da. Kidavaꞌa‑da carta yaꞌa nuu mee‑n, chi ñayiu n‑ka xee ka jandixa Jesucristu ka kuu‑n. Ná jandixa mee‑da Jesucristu, da ka jandixa mee‑n tuku. ¡Te naka vaꞌa xa jandixa‑ro‑ia! Meni xavaꞌa kida Jesucristu. Xijan kuu xa n‑kida‑ia xa jandixa‑ro‑ia. Ianyuux kuu‑ia, Ia dakaku ñaꞌa mee‑ro kuu‑ia. Ka xini‑n Taa‑ro Ianyuux xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesús. Na kada‑ia xa vaꞌa ka xa vaꞌa ka jini koio‑n‑ia. Na taxi‑ia ntdaa xamani‑ia. Na kada‑ia xa vaꞌa xa vaꞌa kutuu koio‑n xiꞌin‑ia.
Xá n‑taxi Ianyuux ntdaa xa ndoñuꞌu‑ro xa kada‑ro xa juini mee‑ia
Xaxeꞌe xa taxnuni Ianyuux nuu ntdaa xa io, xá n‑taxi‑ia ntdaa xa ndoñuꞌu‑ro xa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin mee‑ia te kada‑ro xa juini mee‑ia. N‑kida‑ia xa jini‑ro Jesucristu. N‑jaꞌan ñaꞌa Jesucristu mee‑ro, xa kunduu‑ro xiꞌin Ianyuux. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia, te kida‑ia meni xavaꞌa. Duꞌa n‑taxi‑ia tnuꞌu mee‑ia. Vaꞌa xa vaꞌa tnuꞌu‑ia, te yo vaꞌa xiniñuꞌu tnuꞌu‑ia. Xiꞌin tnuꞌu mee‑ia, kida‑ia xa kunduu koio mee‑n xiꞌin mee‑ia, xa ku kuu koio mee‑n ná kuu mee‑ia. Xiꞌin tnuꞌu‑ia, kida‑ia xa dandoo koio‑n kuechi ñuñayiu, nuu ka kida ñayiu meni xa ka juini mee‑i xiꞌin ntdaa xa kukajan ini‑i. Xijan kuu xa kunduu naꞌi koio ka‑n xiꞌin Cristu. Ka jandixa‑n Jesucristu. Vitna io xa kada koio‑n xavaꞌa. Hora ka kida‑n xavaꞌa, te io xa kutnuni ini vaꞌa ka‑n xa juini Ianyuux. Hora kutnuni ini vaꞌa‑n, te io xa kada maxu koio‑n mee‑n, xa maxku kada koio ka‑n ntdaa xa kukajan ini‑n. Hora kida maxu‑n mee‑n, te io xa kundee ini koio ka‑n. Hora ka kundee ini‑n, te io xa kada koio ka‑n xa juini Ianyuux. Hora ka kida‑n xa juini Ianyuux, te io xa juemani koio‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro. Hora xemani‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro, te io xa juemani‑n ntdaa ñayiu.
Nux vaꞌa xa vaꞌa na kada koio‑n ntdaa xaꞌa, te ndaa xa xini koio‑n Xtoꞌo‑ro Jesucristu, te vaꞌa xiniñuꞌu xa ka kida‑n. Nux duꞌa ma kada ɨɨn ñayiu, kuu‑i ná kuu ɨɨn ñayiu kuaa, ɨɨn ñayiu nene xa ma kundeꞌa ka‑i. Xá n‑ndunaa‑i nax n‑kida Ianyuux xaxeꞌe‑i. Xá n‑ndunaa‑i xa n‑ndada ndoo Ianyuux mee‑i, xa maxku kada ka‑i kuechi n‑kida‑i antecas xa kunduu‑i xiꞌin Cristu. 10 Ñani‑da kuꞌa‑da, xá n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux mee‑n, xá n‑kaxí ñaꞌa‑ia, xa kunduu koio‑n xiꞌin mee‑ia. Xijan kuu xa kunduu koio naꞌi ka‑n xiꞌin Ianyuux. Kada‑n xa juini mee‑ia, te duꞌa nuncas ma kakunuu‑n nuu kuechi. 11 Te duꞌa, vaꞌa xa vaꞌa kueka ñaꞌa Jesucristu mee‑n, xa kɨu koio‑n nuu taxnuni mee‑ia. Xtoꞌo‑ro kuu‑ia, te kuu‑ia Ia dakaku ñaꞌa mee‑ro, xa ma kuú‑ro xiꞌin kuechi‑ro. Taxnuni mee‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
12 Xijan kuu xa dani ku nadajaꞌan ñaꞌa‑da xaꞌa. Juini ka xini‑n xa kuu xandaa, te xá n‑ka xeka vaꞌa‑n xa kuu xandaa, ko dani nadajaꞌan ñaꞌa‑da. 13 Te vatuka xa duꞌa kuu. Nɨni tuu naꞌi‑da, dani nadajaꞌan ñaꞌa‑da, xa koo tuꞌa koio‑n. 14 Xini‑da xa yachi kuú‑da. Ná n‑jaꞌan Xtoꞌo‑ro Jesucristu, duꞌa koo. 15 Kida‑da ntdaa xa kuaꞌa‑da xa najaꞌan koio mee‑n ntdaa xa kida Jesucristu xaxeꞌe‑n. Na yaꞌa xa kuú‑da, juini‑da xa kɨu xiꞌin kɨu najaꞌan naꞌi koio‑n xaꞌa.
Xiꞌin nuu mee‑da n‑ka xini‑da xa Ia kunxaꞌnu ka kuu Cristu
16 N‑ka kachitnuꞌu‑da xa taxnuni Xtoꞌo‑ro Jesucristu nuu ntdaa ñayiu. N‑ka kachitnuꞌu‑da xa ndixi‑ia. Ña n‑ka najani‑da cuentu xa dandaꞌu ñaꞌa‑da. N‑ka jaꞌan‑da nax n‑xini mee‑da. Xiꞌin nuu mee‑da, n‑ka xini‑da xa Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia. 17 Taa‑ro Ianyuux, Taa Jesucristu, n‑xio‑ia xañuꞌu nuu Jesucristu. N‑dandeꞌa ñaꞌa Ianyuux mee‑da xa taxnuni Jesucristu nuu ntdaa xa io. Nde andɨu, nuu taxnuni Ia kunxaꞌnu ka, n‑kixi ɨɨn tnuꞌu jaꞌan: “Se yaꞌa kuu Daꞌya mee‑r. Daꞌya Yɨɨ‑r kuu‑s. Yo kuvete‑r xaxeꞌe‑s.” 18 Te mee‑da, n‑ka teku‑da tnuꞌu yaꞌa vax juun nde andɨu, na xnii‑da xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu dɨkɨ yuku ii.
19 Xá n‑kuu kueꞌe kuia, se xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu, n‑ka jaꞌan‑s xa duꞌa koo. Te vitna xá n‑kuu. Vaꞌa xa chinuu koio mee‑n tnuꞌu n‑ka jaꞌan‑s. Ná kuu ɨɨn luz vaꞌa koko nuu ña kuaꞌa xa jini vaꞌa‑ro, da kuu tnuꞌu n‑ka jaꞌan se ijan. Kuu ná kuu xa ku koko luz jan, nde na tuu te kane chudini kaꞌnu dakutnuni anu‑n. 20 Ditna ka io xa kutnuni ini koio‑n nax n‑kuu, hora n‑ka jaꞌan se xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Ña n‑ka jaꞌan‑s meni xa ka xani ini mee‑s. 21 Nuncas ña n‑ka jaꞌan se ijan xa ka juini mee‑s. Chi n‑kida dɨɨn Ianyuux se ijan, xa kada koio‑s xa juini mee‑ia. N‑kidatniu Espíritu Ii anu‑s, te n‑kida mee‑ia xa jaꞌan koio‑s tnuꞌu Ianyuux.