Carta kuu uu n‑tundaꞌa Spalu nuu Timoteo
1
Ndajan tnuꞌu Spalu Timoteo
Ruꞌu, Spalu, kuu‑r se n‑tundaꞌa ñaꞌa Cristu Jesús xa jaꞌan‑r nuu ñayiu xa n‑jaꞌan‑ia. Daa n‑juini Taa‑ro Ianyuux. N‑jaꞌan‑ia xa kutuu‑ro xiꞌin‑ia nɨkava nɨkuita xaxeꞌe xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu Jesús. Tundaꞌa‑r carta yaꞌa juan xee nuu‑n, Timoteo. Xaxeꞌe xa n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑r, xijan kuu xa n‑kukanu ini‑n Cristu Jesús. Kuenda kɨu daꞌya yɨɨ‑r kuu ñaꞌa xaxeꞌe xijan, te xemani ñaꞌa‑r. Xijan taꞌu‑r nuu Taa‑ro Ianyuux xiꞌin nuu Cristu Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro xa na chindee chituu ñaꞌa‑ia xiꞌin xa na kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia. Dɨuni xijan taꞌu‑r nuu‑ia xa na ku kundaa ku kuvatu anu‑n chi n‑natu ini‑n xa n‑kida‑n kuechi.
Io xa jaꞌan Timoteo nuu ñayiu xa n‑kida Cristu Jesús
Ná n‑xo xinokuechi xixitna‑ro nuu Ianyuux daa xinokuechi‑r nuu‑ia, te ña kune ini‑r xa xinokuechi‑r nuu‑ia chi ña tuu nax kida‑r. Ntnaꞌa vuelta xko xijan taꞌu‑r nuu Ianyuux xiaꞌan‑r: “Na kutaꞌu‑da, Taa‑ro Ianyuux xa n‑kida‑n xa n‑kukanu ini ñaꞌa Timoteo.” Nduu xakuaa xijan taꞌu‑r, te najaꞌan‑r xa xko ndaꞌi‑n. Hora najaꞌan‑r xa xko ndaꞌi‑n, kuu anu‑r xa xe kotoniꞌni ñaꞌa‑r xa na kuvete‑r. Naꞌa‑r xa xandaa xakuiti kukanu ini‑n Cristu Jesús, te ñatu xe tnɨɨ ini‑r. Kukanu ini‑n Jesús ná kukanu ini Loida, ñá kuu dɨxaꞌnu‑n xiꞌin Eunice, ñá kuu dɨꞌɨ‑n Ianyuux. Xaxeꞌe xijan na jaꞌan‑r nuu‑n xa kada naꞌi‑n tniu n‑jaꞌan Ianyuux xa kada‑n. Koo ini‑n koo anu‑n kada‑n tniu‑ia. Na n‑xajan ndodo‑r ndaꞌa‑r dɨkɨ‑n, n‑jaꞌan‑ia xa kada‑n tniu‑ia, te kida‑ia xa kida‑n tniu xko kida‑n. Kada tniu‑ia chi n‑kida‑ia xa ñatu kuu‑ro ñayiu io. Chindee ñaꞌa‑ia xa ñatu yuꞌu‑ro xa jaꞌan‑ro nuu ñayiu xa n‑jaꞌan‑ia. Dɨuni kida‑ia xa xemani‑ro ñayiu, te ñatu kundee Kuiꞌna xa dajaꞌan ñaꞌa‑i xa kada‑ro xaloko xaduꞌa.
Xijan kuu xa maxku yuꞌu‑n xa kakuneꞌe‑n Cristu Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro nuu ñayiu, ni maxku kujanuu‑n xa kakuneꞌe‑n‑ia nuu‑i, ni maxku kujanuu‑n xa yɨndiꞌu‑r xaxeꞌe‑ia. Ndaꞌu yaꞌa ruꞌu xaxeꞌe xa kakuneꞌe‑r xa n‑jaꞌan Ianyuux. Nux ndaꞌu yaꞌa‑n ná yaꞌa‑r xaxeꞌe‑ia, maxku kundu ini‑n chi kada‑ia xa ndaku‑n xa kakuneꞌe naꞌi‑n‑ia. N‑dakaku ñaꞌa‑ia te n‑kaxi ñaꞌa‑ia xa ku kuu‑ro daꞌya‑ia. N‑kaxi ñaꞌa‑ia xaxeꞌe xa xemani ñaꞌa‑ia xiꞌin xaxeꞌe xa vaꞌa‑ia xiꞌin xaxeꞌe xa daa n‑juini‑ia; ñadu xaxeꞌe xa kida‑ro ɨɨn xavaꞌa. Ndena ta nkavatuu ka ñuñayiu n‑ñu ini Ianyuux xa kaxí ñaꞌa‑ia. Dɨuni n‑ñu ini‑ia xa kuú Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro xaxeꞌe‑ro. 10 Xaxeꞌe xa ndaꞌu ini Ianyuux xiꞌin xaxeꞌe xa vaꞌa‑ia n‑kida‑ia xa n‑ka xini‑ro Cristu Jesús na n‑kixi‑ia ñuñayiu, te mee‑ia kuu Ia n‑kida xa ñatu n‑teꞌyu yɨkɨ kuñu Jesús na n‑yɨnduxi‑ia. Dɨuni kada‑ia xa kɨu na nandoto koio roo, ñayiu ka kukanu ini‑ia xa kuú‑ro, ma kuu ka xa teꞌyu yɨkɨ kuñu‑ro chi ma kuú‑ro ɨnka vuelta te nɨkava nɨkuita kutuu‑ro xiꞌin‑ia. Ka xian tnuꞌu‑ro ñayiu nax kada‑i xa nanitaꞌu‑i xa na kuaꞌa kutuu koio‑i xiꞌin‑ia nɨkava nɨkuita. 11 N‑tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux xa jaꞌan‑r xaꞌa nuu ñayiu; n‑kaxi ñaꞌa‑ia xa ku kuu‑r se dakuaꞌa‑i. 12 Te xaxeꞌe xijan yɨndiꞌu‑r te ndaꞌu yaꞌa‑r, ko ñatu kujanuu‑r xa yɨndiꞌu‑r xaxeꞌe xa n‑kukanu ini‑r xa junuu‑ia xa n‑taxndee‑r‑ia. Xini‑r jundu kuu‑ia te n‑kukanu ini‑r‑ia.
13 Dakuaꞌa ñayiu xa n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑r; maxku kakuneꞌe‑n ɨɨn xa ña ndaa na kuaꞌa na jini‑i xa kukanu ini‑n Cristu Jesús xiꞌin xa xemani‑n‑yɨ. Ndaku‑n xa dani kukanu ini‑n‑ia xiꞌin xa dani juemani‑n ñayiu chi kunduu‑n xiꞌin‑ia. 14 Maxku tuku jaꞌan‑n nuu ñayiu hora dakuaꞌa‑n‑yɨ. N‑jaꞌan Ianyuux nuu‑n xa jaꞌan‑n tnuꞌu‑ia nuu‑i. Ɨɨn xavaꞌa kuu xijan. Na chindee ñaꞌa Espíritu Ianyuux ñuꞌu ñaꞌa hora na dakuaꞌa‑n‑yɨ.
15 Xa naꞌa‑n xa ntdaa ñayiu ka kukanu ini Cristu Jesús ñuu xndatuu Asia n‑ka dandoo ñaꞌa. Ɨɨn‑s nani Figelo te ɨnka‑s nani Hermógenes 16 Na kundaꞌu ini Ianyuux Onesíforo xiꞌin familia‑s. Na chindee ñaꞌa‑ia chi kueꞌe vuelta n‑taxi‑s xa n‑ndoñuꞌu‑r, te ña kujanuu‑s xa yɨndiꞌu‑r xaxeꞌe Cristu Jesús. 17 Na n‑kixi‑s Roma n‑nanduku ñaꞌa‑s xa nde na n‑naniꞌi ñaꞌa‑s. 18 Na kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux kɨu na ndixi Cristu Jesús. Vaꞌa ka naꞌa mee‑n xa yo n‑chindee ñaꞌa‑s na n‑xo tuu‑s Éfeso.