Xa n‑ka jaꞌan se n‑tundaꞌa Jesús xiꞌin xa n‑ka kida‑s
1
N‑jaꞌan Jesús xa keé Espíritu Ianyuux ñayiu
Dito Teófilo, libru n‑kidavaꞌa‑da kiꞌna nuu n‑kakuneꞌe‑da ntdandituꞌu xa n‑kixeꞌe Jesús xa n‑kida‑ia xiꞌin xa n‑dakuaꞌa‑ia ñayiu. N‑kixeꞌe‑ia xa kada‑ia tniu‑ia te dani n‑kidatniu‑ia xa nde kɨu juan ndaa‑ia andɨu. Antecas xa n‑ndaa‑ia andɨu n‑taꞌu tniu‑ia nuu se n‑kaxí‑ia xa kada koio‑s xa n‑jaꞌan Espíritu Ianyuux nuu‑ia xa kada‑s. Te dɨuni n‑jaꞌan‑ia nuu se n‑kaxí‑ia jan xa tundaꞌa‑ia‑s xa juña tnuꞌu koio‑s ñayiu xa n‑jaꞌan‑ia. Ndaꞌu n‑yaꞌa‑ia te n‑xiꞌí‑ia te n‑nandoto‑ia. Nu n‑yaꞌa xijan tɨtnɨ vuelta n‑xeꞌen‑ia nuu xtuu‑s te kueꞌe xa n‑kida‑ia xa na kutnuni ini koio‑s xa xandaa xakuiti ndito‑ia. Te n‑kakuneꞌe‑ia xa taxnuni Ianyuux nuu ñayiu ñuñayiu. Uu diko ka kɨu daa n‑yaꞌa.
Ɨɨn kɨu nu n‑nataka Jesús xiꞌin se n‑dakuaꞌa‑ia, n‑taꞌu tniu‑ia nuu‑s xa maxku kee koio ni‑s Jerusalén chi na kundetu koio‑s. Xiaꞌan‑ia:
—N‑jaꞌan‑r xa n‑jaꞌan Taa‑ro Ianyuux xa taxi‑ia ɨɨn xa taxi‑ia. Kundetu koio‑n yaꞌa nde na xee kɨu jɨn tnaꞌa xijan. N‑dajuendute ñaꞌa Sua xiꞌin ndute, ko Espíritu Ianyuux, tuku kada‑ia. Nuu xaku kɨu keé ñaꞌa‑ia ndoꞌo ɨɨn ɨɨn‑n —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia.
Juan ndaa Jesús andɨu
N‑ka nataka ñayiu nuu Jesús, te n‑ka xijan tnuꞌu‑i‑ia:
—¿Kada‑n xa taxnuni ntuku se Israel vitna u?
Xiaꞌan Jesús nuu‑i:
—Ñadu ndoꞌo ɨɨn ɨɨn‑n io xa jini koio‑n na kɨu, na hora yaꞌa xijan, chi Taa‑ro Ianyuux ni xini. Mee ni‑ia naꞌa na kɨu n‑xantuu‑ia xaxeꞌe xa taxnuni‑ia. Kɨu na keé ñaꞌa Espíritu Ianyuux, daa kada‑ia xa kada‑n tniu‑ia, te kakuneꞌe ñaꞌa‑n nuu ñayiu Jerusalén ya xiꞌin dava ka ñuu distrito Judea xiꞌin distrito Samaria xiꞌin nituꞌu ñuñayiu.
Tnuꞌu yaꞌa n‑jaꞌan‑ia, te nɨni xndeꞌa ñaꞌa ñayiu xyuku ijan juan ndaa‑ia andɨu. N‑daꞌu‑ia nuu vikó te ñayo ka‑i n‑ka xini‑ia. 10 Nɨni xndeꞌa‑i xa juan ndaa‑ia andɨu, dana ini n‑ka xini‑i uu ia xniꞌno daꞌma kuixi xnii ijan. 11 Ka xiaꞌan‑ia:
—Ndoꞌo, ñayiu Galilea, ¿nakuenda xa xnii ni‑n yaꞌa, te xndeꞌa‑n andɨu? Xa juan ndaa‑ia. Ia yaꞌa, nani juan ndaa‑ia, dani ndixi‑ia ɨnka vuelta.
N‑kaxí se n‑tundaꞌa ñaꞌa Jesús Matías, xa n‑nujuiin naa‑s nuu Judas
12 N‑ka ndee se n‑kaxí ñaꞌa Jesús nuu nani Yuku Tnu Olivo xa ka nuꞌu ntuku‑s Jerusalén. Ñatu xika Jerusalén xiꞌin nde Yuku Tnu Olivo. Kani ichi ijan ná kani ichi xejoon ley ñayiu Israel xa kaka‑i kɨu ka ndetatu‑i. 13 Juan nuꞌu koio‑s nuu xtuu‑s, te n‑ka ndaa‑s pisu kuu uu nuu xtuu‑s. Duꞌa xnani se yaꞌa: Spedru, Sua, Jacobo, Ndrixi, Slipe, Tomaxi, Stolo, Steu, Jacobo daꞌya yɨɨ Alfeo, Simón se kuu partido Zelote, Judas ñani Jacobo du. 14 Ijan n‑ka xo nataka kutu‑s ntdaa‑s xiꞌin María, dɨꞌɨ Jesús, ñani‑ia du xiꞌin dava ka ñadɨꞌɨ xa n‑ka xo xijan taꞌu kaꞌnu‑s xiꞌin‑ña ntdaa‑ña nuu Ianyuux.
15 Tiempu ijan n‑ka taka naxa ɨɨn cientu oko ñayiu n‑ka kukanu ini Jesucristu. Te n‑jaꞌan ndodo Spedru. Xiaꞌan‑s:
16 —Dito, Ñani, n‑xetnaꞌa xa n‑jaꞌan Espíritu Ianyuux xa n‑chidotnuni David na n‑kakuneꞌe‑s Judas xa kandeka‑s se tnɨɨ koio Jesús jɨꞌɨn nuu‑ia. N‑xio xa duꞌa yaꞌa. 17 Judas n‑kuu ɨɨn se n‑ka xo kandeka tnaꞌa xiꞌin‑da ntdaa‑da xa kadatniu koio‑da xiꞌin‑s. 18 N‑xeen‑s ɨɨn ñuꞌu xiꞌin tvini niꞌi‑s xaxeꞌe kuechi n‑kida‑s. Ijan dada jungava ndeyu‑s. N‑ndata xiti‑s te n‑kee xiti kuechi‑s.
19 ʼN‑ka teku ntdaa ñayiu Jerusalén xaꞌa, te n‑ka dandee‑i ñuꞌu ijan Acéldama. Yuꞌu yaꞌa kuu yuꞌu ka jaꞌan ñayiu Jerusalén. (Acéldama kuu ñuꞌu nɨñɨ.) 20 Daa yaꞌa chi duꞌa yodotnuni libru Salmos:
Ni ɨɨn ñayiu, maxku kutuu ka veꞌe n‑xo tuu‑s.
Dɨuni yodotnuni:
Na nujuiin naa ɨnka se nujuiin naa nuu‑s.
21 ʼKidayɨka‑i xa kaxí‑ro ɨɨn seyɨɨ n‑ka xo kandijun xiꞌin‑da Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro, 22 nde tiempo n‑dajuendute ñaꞌa Sua xiꞌin nde tiempo juan ndaa‑ia andɨu. Io xa ntdaa‑da xiꞌin‑s jaꞌan nuu ñayiu xa n‑nandoto Jesús —kuu Spedru, xiaꞌan‑s nuu ñayiu xyuku ijan.
23 Xijan kuu xa n‑ka nduku‑s uu‑s. Ɨɨn‑s nani José. Dɨuni nani‑s Barsabás. Dɨuni nani‑s Justo. Ɨnka‑s nani Matías. 24 Te duꞌa n‑ka xijan taꞌu‑s nuu Ianyuux:
—Taa‑ro Ianyuux, ndixi xa xini‑n janda kuu anu ntdaa ñayiu, datnuu dayeꞌe‑n ndeda nduu se yaꞌa kaxí‑n xa nkonetniu‑s 25 xa junukuechi‑s nuu‑n te tundaꞌa‑n‑sɨ xa juña tnuꞌu‑s ñayiu xa n‑jaꞌan Jesús xiꞌin xa n‑kida‑ia chi n‑dakuita Judas xa junukuechi‑s, te juaꞌan‑s nuu niꞌi‑s taꞌu‑s —kuu‑s, n‑ka xijan taꞌu‑s.
26 N‑ka kida sortiari‑s‑sɨ, te n‑kakunuu Matías, te n‑kɨu tnaꞌa‑s nuu uxi ɨɨn se tundaꞌa ñaꞌa Jesús xa juña tnuꞌu koio‑s ñayiu xa n‑jaꞌan‑ia xiꞌin xa n‑kida‑ia.