Carta n‑kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu Galacia
1
Kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu Galacia
Mee‑da kuu Spalu, se n‑tundaꞌa ñaꞌa Jesucristu kuu‑da. Ña n‑ka tundaꞌa ñaꞌa seyɨɨ, ña n‑ka kaxí ñaꞌa seyɨɨ. N‑kaxí ñaꞌa Jesucristu xiꞌin Taa‑ro Ianyuux, Ia n‑kida xa n‑nandoto Jesús. Carta yaꞌa kidavaꞌa‑da xiꞌin ntdaa ñani‑ro xtuu xiꞌin‑da yaꞌa. Ka kidavaꞌa‑da nuu mee‑n ka kuu ñani‑da kuꞌa‑da ntdaa veñuꞌu distrito Galacia. Na taxi Taa‑ro Ianyuux xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu xamani‑ia, na kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n. N‑xejoon Jesucristu xa kuú‑ia xaxeꞌe‑ro. N‑xiꞌí‑ia xaxeꞌe kuechi mee‑ro, xa dakaku ñaꞌa‑ia ñuñayiu yaꞌa nuu ka kida ñayiu xa uꞌu. Duꞌa n‑kida Jesucristu ntdaa xa n‑juini Taa‑ro Ianyuux xa kada‑ia. Na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu Ianyuux nɨkava nɨkuita. Duꞌa na koo.
Ña tuu na ɨnka tnuꞌu kada xa ma kuú‑ro xiꞌin kuechi‑ro
Ñatu kutnuni ini‑da nakuenda kuu xa yachi ka dandoo‑n Ianyuux. Xaxeꞌe xa xemani ñaꞌa Cristu mee‑n, te n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux xa kunduu koio‑n xiꞌin‑ia. Te vitna ñatu ka jandixa‑n tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, chi ka jandixa‑n ɨnka tnuꞌu. Ko ña tuu na ɨnka tnuꞌu kada xa ma kuú‑ro xiꞌin kuechi‑ro. Diko ni io se ka daka niꞌna ñaꞌa, ka juini‑s xa dama‑s tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. Nux kachitnuꞌu ɨɨn ñayiu ɨnka tnuꞌu ñatu kuu tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, te na tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux ñayiu jan jɨꞌɨn andea. Mee‑da tuku. Nde ángel andɨu du. Nux kachitnuꞌu‑da tnuꞌu ñatu kuu tnuꞌu Jesucristu, te na tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux mee‑da jɨꞌɨn andea. Xá n‑jaꞌan‑da, te vitna jaꞌan‑da ɨnka vuelta: Xá n‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. Nux ka kachitnuꞌu‑s tnuꞌu ñatu kuu tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, te na tundaꞌa Ianyuux mee‑s jɨꞌɨn‑s andea. 10 Ñatu nduku‑da xa tna ini ñayiu, nduku‑da xa tna ini Ianyuux. Nux ña tna ini ñayiu tnuꞌu‑da, ko vatuka. Chi nux n‑juini‑da xa kendoo vaꞌa‑da xiꞌin ñayiu n‑kuu, ma ku kuu‑da se xinokuechi nuu Jesucristu.
Ɨɨn se n‑tundaꞌa Cristu kuu‑da
11 Ñani‑da kuꞌa‑da, juini‑da xa kutnuni ini koio‑n xa hora n‑jaꞌan‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu‑n, ñatu n‑jaꞌan‑da tnuꞌu ñayiu. 12 Tnuꞌu vaꞌa xa n‑jaꞌan‑da nuu‑n ñatu n‑taxi seyɨɨ, ñatu n‑dakuaꞌa ñaꞌa seyɨɨ. N‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesucristu tnuꞌu vaꞌa n‑jaꞌan‑da nuu‑n.
13 Xá n‑ka tekutnuꞌu‑n nanda n‑kida‑da, xa kada‑da ná io ná juaꞌan ntdaa tnuꞌu taꞌu tniu ñayiu Israel. Xá n‑ka tekutnuꞌu‑n xa yo uꞌu n‑juini‑da ñayiu ka jandixa Ianyuux. N‑juini‑da xa danaa‑da ntdaa‑i. 14 N‑xo kunuu‑da nuu ntdaa se dava xiꞌin‑da, xaxeꞌe xa yo vaꞌa n‑jandixa‑da tnuꞌu taꞌu tniu ñayiu Israel. Xiꞌin ntdaa anu‑da n‑kida‑da ná io ná juaꞌan ntdaa xa n‑ka dakuaꞌa ñaꞌa taxaꞌnu tnetnu‑da. 15-16 Antecas xa kaku‑da, n‑kaxí ñaꞌa Ianyuux mee‑da. Xaxeꞌe xa yo n‑xemani ñaꞌa‑ia, n‑jaꞌan ñaꞌa‑ia xa kunduu‑da xiꞌin‑ia. Te na n‑juini‑ia, n‑kida‑ia xa jini‑da Daꞌya Yɨɨ‑ia, xa juñaꞌa‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu ñayiu ña ka kuu ñayiu Israel. Na duꞌa n‑kuu, ñayo n‑xijan tnuꞌu‑da xa kada‑da. 17 Ni ña n‑nuꞌu‑da Jerusalén, xa ndatnuꞌu‑da xiꞌin se n‑tundaꞌa Jesucristu xtuu Jerusalén. Chi duꞌa n‑xeꞌen‑da do Arabia, te dada n‑nuꞌu‑da Damasco.
18 Na n‑yaꞌa uni kuia, dada n‑nuꞌu‑da Jerusalén, xa jini tnaꞌa‑da xiꞌin Spedru. Ijan n‑xo tuu‑da xaꞌun kɨu xiꞌin‑s. 19 Ijan n‑xini‑da Jacobo, ñani Xtoꞌo‑ro Jesucristu, ko ña n‑xini‑da dava ka se n‑tundaꞌa Jesucristu. 20 Ndeꞌa ñaꞌa Ianyuux xa ñadu tnuꞌu vete kuu xa kidavaꞌa‑da. 21 Ijan dada n‑xeꞌen‑da do Siria xiꞌin do Cilicia. 22 Te ñayiu ka jandixa Jesucristu veñuꞌu do Judea, ñayo‑i n‑ka xo xini ñaꞌa mee‑da. 23 Diko ni n‑ka tekutnuꞌu‑i: “Se ndeꞌe n‑xo xini uꞌu ñaꞌa, se n‑juini xa kaꞌni ñaꞌa‑s ntdaa‑ro, se ijan, xian tnuꞌu‑s tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu ñayiu vitna.” 24 Te n‑ka xiaꞌan‑i xa n‑kutaꞌu‑i nuu Ianyuux xaxeꞌe‑da.