6
Chindee tnaꞌa‑n, ɨɨn‑n xiꞌin ɨnka‑n
Ñani‑da kuꞌa‑da, xtuu‑n xiꞌin Espíritu Ianyuux. Nuxa ka xini‑n xa ñani‑n kuꞌa‑n kida kuechi, io xa chindee‑n‑yɨ xa najani ini‑i kuechi‑i. Xiꞌin xa xemani‑n‑yɨ, chindee‑n‑yɨ. Te koo koio‑n cuedado, nada juejoon mee‑n tuku xa kadatniu kuiꞌna anu‑n. Xa juini kuiꞌna xa kadajuexa ñaꞌa‑i mee‑ro xa kada‑ro kuechi, kuu ná kuu xa ndido‑ro ɨɨn xa vee. Io xa chindee tnaꞌa‑ro, te duꞌa kada‑ro ná io ná juaꞌan tnuꞌu taꞌu tniu Cristu jaꞌan xa io xa juemani tnaꞌa‑ro.
Te nux ɨɨn‑n xani ini xa vaꞌa ka mee‑n dada ñani‑n kuꞌa‑n, dani dandaꞌu‑n mee‑n. Kototnuni koio‑n, ɨɨn ɨɨn‑n, nax kida mee‑n. Nuxa xini‑n xa kida‑n xavaꞌa, vatuka. Ko maxku jaꞌan‑n xa vaꞌa ka mee‑n dada ɨnka ñayiu. Ɨɨn ɨɨn‑ro, io xa kada‑ro xa juini Ianyuux xa kada‑ro.
Nux ɨɨn ñayiu dakuaꞌa ñaꞌa tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, te juñaꞌa‑n ntdaa xa ndoñuꞌu‑i.
Maxku dandaꞌu koio‑n mee‑n. Ni ɨɨn ñayiu, ma kuaꞌa xa kuekundee‑i Ianyuux. Xa kida‑ro ñuñayiu, kuu ná kuu xa xajan‑ro trɨu. Xajan‑ro xavaꞌa, te nakueka‑ro xavaꞌa. Ɨɨn ñayiu, nux kada‑i davaꞌa nga xa kukajan ini‑i, te kueꞌe vida yaꞌa‑i, vitna xiꞌin kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Ko nux kada‑i xa juini Espíritu Ianyuux, te kada Espíritu Ianyuux xa kutuu vaꞌa‑i vitna, te kutuu vaꞌa‑i andɨu kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Xijan kuu xa maxku ku xiau‑ro ni maxku natu ini‑ro xa kida‑ro xavaꞌa, te dada tnɨɨ‑ro ntdaa xa taxi Ianyuux. 10 Xijan kuu xa, nɨni kuaꞌa‑ro, na kada‑ro xavaꞌa nuu ntdaa ñayiu. Te na koo‑ro cuedado xa kada‑ro xavaꞌa nuu ñani‑ro kuꞌa‑ro ka jandixa Jesucristu.
Xanyuux nuu‑n
11 Kundeꞌa koio‑n xa xiꞌin ndaꞌa mee‑da kidavaꞌa‑da nuu‑n vitna. Letra naꞌnu kidavaꞌa‑da vitna. 12 Se ka juini xa kadajuexa ñaꞌa‑sɨ xa kaꞌnde koio‑n nuu ii‑n, diko ni ka kida‑sɨ xa kendoo vaꞌa‑s nuu ñayiu. Ka yuꞌu‑s xa jini uꞌu ñayiu Israel mee‑s, xaxeꞌe xa ka jandixa mee‑n Cristu, Ia n‑xiꞌí nuu curuxi. 13 Ko mee‑s, juini xá n‑ka taꞌnde nuu ii‑s, ko ña ka kida‑s ná io ná juaꞌan ntdaa tnuꞌu taꞌu tniu Moisés. Ka juini‑s xa najuen tnuꞌu‑s mee‑s, xaxeꞌe xa n‑kidajuexa ñaꞌa‑s xa kunetnuni koio‑n. 14 Ko mee‑da, nux jaꞌan vaꞌa‑da, jaꞌan vaꞌa‑da xaxeꞌe curuxi nuu n‑xiꞌí Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Xaxeꞌe xa jandixa‑da Jesucristu, kuu ná kuu xa n‑xiꞌí‑da, te ñatuka chinuu‑da xa io ñuñayiu. 15 Ka kunduu‑ro xiꞌin Jesucristu. Xijan kuu xa ñatu xiniñuꞌu nuxa n‑taꞌnde nuu ii‑ro, a ñaꞌa. Xa xiniñuꞌu, kuu xa n‑nduu‑ro ñayiu xee, xaxeꞌe xa jandixa‑ro Jesucristu. 16 Ntdaa ñayiu ka kida ná io ná juaꞌan tnuꞌu yaꞌa, na kundau ini Ianyuux mee‑i, te na kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑i. Duꞌa na koo nuu ntdaa ñayiu ndaa jandixa Ianyuux.
17 Nde vitna xiꞌin ntdaa kɨu, maxku datnañaꞌa ka ni ɨɨn ñayiu mee‑da. Chi menga xa neꞌe doꞌo ñɨɨ‑da, xaxeꞌe xa kuu‑da se xinokuechi nuu Xtoꞌo‑ro Jesucristu.
18 Ñani‑da kuꞌa‑da, na taxi Xtoꞌo‑ro Jesucristu xamani‑ia nuu‑n, ntdaa‑n. Duꞌa na koo.