Carta n‑kidavaꞌa Judas
1
Kidavaꞌa Judas nuu ñayiu n‑jaꞌan ñaꞌa Ianyuux
Mee‑da kuu Judas. Se xinokuechi nuu Jesucristu kuu‑da. Ñani Jacobo kuu‑da. Kidavaꞌa‑da carta yaꞌa nuu mee‑n ka kuu ñayiu n‑jaꞌan ñaꞌa Taa‑ro Ianyuux, ñayiu n‑kida dɨɨn‑ia xa ku kuu‑n ñayiu mee‑ia. Nevaꞌa ñaꞌa‑ia mee‑n, xa kunduu naꞌi koio ka‑n xiꞌin Jesucristu. Kueꞌe ka na kundau ini ñaꞌa‑ia mee‑n. Na kada ka‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n. Te dani na juemani ñaꞌa ka‑ia. Duꞌa na koo.
Ñayiu ka dandaꞌu ñaꞌa mee‑n
(2 Pedro 2:1‑7)
Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, yo kueꞌe n‑juini‑da xa kadavaꞌa‑da ntdaa xa n‑kida Ianyuux xaxeꞌe‑ro, xa n‑dakaku ñaꞌa‑ia xa ma kuú‑ro xiꞌin kuechi‑ro. Ko danaa n‑ndoñuꞌu xa kadavaꞌa‑da nuu‑n xa io xa dadaꞌan koio mee‑n tnuꞌu vaꞌa n‑tnɨɨ‑ro. Ñayiu n‑kida dɨɨn Ianyuux ka kuu‑ro. Idini vuelta n‑taxi‑ia tnuꞌu vaꞌa jandixa‑ro, te ma dama‑ia tnuꞌu jan. Xijan‑da nuu‑n xa jandixa‑n xa jandixa koio ka‑n tnuꞌu jan. Xá n‑ka kɨu ñayiu meꞌñu mee‑n ka dandaꞌu ñaꞌa‑i. Xá n‑kuu kuia, yodotnuni xa kada uꞌu Ianyuux ñayiu yaꞌa. Ñayiu ka kuxee ini nuu Ianyuux ka kuu‑i. Ka jaꞌan‑i xa xaxeꞌe xa n‑taxkanu ini Ianyuux kuechi‑i, te kuaꞌa‑i xa kada‑i davaꞌa nga xa ka juini‑i. Ka jaꞌan‑i xa ka jandixa‑i Ianyuux taxnuni nuu ntdaa xa io, ko ña ndaa. Xiꞌin xa ka kida‑i, kuu xa ñatu ka jandixa‑i Xtoꞌo‑ro Jesucristu.
Xá xnaꞌa mee‑n ntdaa xa jaꞌan‑da vitna, ko juini‑da xa nadajaꞌan ñaꞌa‑da xa n‑kida Xtoꞌo‑ro Ianyuux. N‑dakaku Ianyuux ñayiu Israel xa kee‑i, ntdaa‑i, Egipto, ko dada n‑xaꞌni‑ia ntdaa ñayiu ña n‑ka jandixa ka n‑ka xo tnaꞌa meꞌñu ñayiu jan. Ángel, ia n‑ka xinokuechi nuu Ianyuux, du. Juini n‑ka taxnuni‑ia nuu taxnuni Ianyuux, ko n‑ka dandoo‑ia nuu taxnuni‑ia. Nevaꞌa Ianyuux mee‑i, nde kɨu kaꞌnu ndadandaa‑ia ntdaa xa io. Nuu nee xyɨndiꞌu‑i, xiꞌin cadena nuncas ma taꞌnde. Ñuu nani Sodoma xiꞌin ñuu nani Gomorra, xiꞌin ntdaa ɨnka ñuu xndatuu ijan. N‑ka kida ñayiu ntdaa xa n‑ka kukajan ini‑i. N‑ka kidi xiꞌin davaꞌa nga ñayiu n‑ka juini‑i, te kueꞌe xa kueꞌe xa kuiꞌa kaa n‑ka kida‑i. Ɨɨn ichi maxku kaneꞌe katnɨɨ mee‑ro ka kuu‑i. N‑kida uꞌu Ianyuux ñayiu jan yañuꞌu nuncas ma ndaꞌva.
Te xijan ka kida ñayiu ka dandaꞌu ñaꞌa mee‑n. Ná jaꞌan xene ka jaꞌan‑i. Ka kida‑i davaꞌa nga xa kukajan ini‑i. Xa kuiꞌa kaa ka kida‑i nuu yɨkɨ kuñu mee‑i. Ka kuxee ini‑i nuu davaꞌa nga xa taxnuni nuu‑i. Kuiꞌa ka jaꞌan‑i ntdaa xa io andɨu. Ko nde ángel Miguel, ia kunxaꞌnu ka xinokuechi nuu Ianyuux, ña kuiꞌa n‑jaꞌan‑ia nuu kuiꞌna. Na jantnaꞌa niꞌna‑ia xiꞌin‑i jundu niꞌi yɨkɨ kuñu ndi Moisés, ña n‑kida uꞌu‑ia‑i. Diko ni n‑jaꞌan‑ia: “Na ndadandaa ñaꞌa Xtoꞌo‑ro Ianyuux.” 10 Ñayiu ka dandaꞌu ñaꞌa mee‑n, kuiꞌa ka jaꞌan‑i nuu xa ñatu ka kutnuni ini. Te xa ka kutnuni ini‑i, ná ka kutnuni ini kɨtɨ, ka xetniu‑i xa danaa koio‑i mee‑i.
11 Na kada uꞌu Ianyuux ñayiu jan. Ná n‑kida Caín, da n‑ka kida mee‑i. Xaxeꞌe xa ka juini‑i tvini, n‑ka kida‑i xa uꞌu, ná n‑kida Balaam. Ná n‑xiꞌí Coré xaxeꞌe xa n‑kuxee ini‑s, da kuú koio mee‑i tuku. 12 Xa kuiꞌa kaa ka kuu ñayiu jan hora ka xaxi‑i xiꞌin‑n. Ka xaxi kaꞌnu mee‑n, xaxeꞌe xa ka xemani tnaꞌa‑n. Ko mee‑i, ndeꞌe ka xaxi ka xiꞌi‑i, te ñatu ka kune ini‑i. Ná kuu vikó ñatu dajuun dau, juaꞌan vaxi ndeka ñaꞌa tachi, da ka kuu‑i. Ná kuu yutnu ñatu juun xavidi, te n‑kane‑tnu xiꞌin nde yoꞌo‑tnu, da ka kuu‑i. 13 Ná kuu ndute mar, hora ndeꞌe tuxndee ndute, ka kuu‑i. Ná kuu t‑iñu ndute jan, kuu xa ka kida‑i xa januu. Ná kuu chudini juaꞌan duꞌa duꞌa, ka kuu‑i. Nevaꞌa Ianyuux ɨɨn nuu nee xa nee xaxeꞌe‑i, nuu kutuu koio‑i nɨkava nɨkuita.
14 Duꞌa n‑jaꞌan Enoc tuku. Se kuu uxa, raza Adán n‑kuu‑s. Se xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu n‑kuu‑s. N‑kakuneꞌe‑s xa yaꞌa ñayiu jan, na n‑jaꞌan‑s: “Kundeꞌa koio‑n. Vaxi Xtoꞌo‑ro xiꞌin ia ka xinokuechi nuu‑ia. Kueꞌe xa kueꞌe xa kueꞌe‑ia vaxi xiꞌin‑ia. 15 Ndadandaa Xtoꞌo‑ro ntdaa ñayiu. Kada uꞌu‑ia ntdaa ñayiu ña n‑ka jandixa‑ia. Kada uꞌu‑ia ñayiu jan, xaxeꞌe xa n‑ka kida‑i ntdaa xa ka kida ñayiu ña ka jandixa‑ia. Kada uꞌu‑ia‑i, xaxeꞌe xa duꞌa n‑ka kida‑i, xaxeꞌe xa ña n‑ka jandixa‑i mee‑ia. Kada uꞌu‑ia‑i, xaxeꞌe ntdaa tnuꞌu ndeꞌe n‑ka jaꞌan‑i nuu‑ia, xaxeꞌe xa ñayiu ka kida kuechi ka kuu‑i, ñayiu ña ka jandixa mee‑ia.” 16 Ka jan kuechi‑i te ka jan tnuꞌu‑i. Ka kida‑i ntdaa xa kukajan ini‑i xa kada‑i. Ka najuen tnuꞌu‑i mee‑i, te vaꞌa ka jaꞌan‑i nuu ɨnka ñayiu, xa niꞌi koio‑i xa juini mee‑i.
Ñayiu ka kuxee ini
17 Ko mee‑n, ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, najaꞌan koio mee‑n nax n‑ka jaꞌan se n‑tundaꞌa ñaꞌa Xtoꞌo‑ro Jesucristu. 18 N‑ka jaꞌan‑s: “Kɨu jɨn ndɨꞌɨ ntdaa xa io, kɨu ijan, koo koio ñayiu kuxee ini, ñayiu ña ka jandixa Ianyuux, ñayiu ka kida davaꞌa nga xa juini mee‑i.” 19 Ka xaꞌnde tnaꞌa‑i, te ka kida dɨɨn ñaꞌa‑i mee‑n. Ka xani ini‑i meni xa xani ini ñayiu ñuñayiu, te ñatu kidatniu Espíritu Ii anu‑i.
20 Ko mee‑n, ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, jandixa naꞌi koio ka‑n Ianyuux. Jandixa naꞌi koio ka‑n tnuꞌu vaꞌa xa n‑tnɨɨ‑ro. Xa ii kuu, xa n‑taxi Ianyuux kuu. Na juejoon koio‑n xa kadatniu Espíritu Ii anu‑n, xa kajan taꞌu koio ka‑n nuu Ianyuux. 21 Kada koio ka‑n xa juini Ianyuux, xa juemani ñaꞌa‑ia. Te kundetu koio ka‑n, xa kundau ini ñaꞌa Xtoꞌo‑ro Jesucristu, xa kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n xiꞌin‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
22 Ñayiu ñatu ka jandixa vaꞌa, chindee koio‑n‑yɨ xa jandixa vaꞌa koio‑i. 23 Ɨnka ñayiu, xaxeꞌe kuechi ka kida‑i, te kuu ná kuu xa dakaku‑n‑yɨ nuu yañuꞌu koko. Te ɨnka ñayiu, kundau ini koio‑n‑yɨ. Ko dɨuni yuꞌu koio‑n. Jini uꞌu koio‑n nde daꞌma‑i, chi kuiꞌa kaa xa n‑ka kida‑i. Koo koio‑n cuedado, xa maxku kada koio mee‑n ná n‑ka kida mee‑i.
Na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu Ianyuux
24 Kuaꞌa Ianyuux xa kunevaꞌa ñaꞌa‑ia, xa ma kada koio‑n kuechi. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia. Taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io. Kuaꞌa‑ia xa kada‑ia xa kunujuiin koio mee‑n nuu mee‑ia, te ma tekuechi ñaꞌa ni ɨɨn, te kuvete koio‑n xa kuvete koio‑n. 25 Idini Ianyuux kuu‑ia. Kutnuni ini‑ia ntdaa xa io. Ia dakaku ñaꞌa mee‑ro kuu‑ia, kida‑ia xa ma kuú‑ro xiꞌin kuechi‑ro. Xaxeꞌe Xtoꞌo‑ro Jesucristu, na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu‑ia. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia. Taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io. Kida‑ia ntdaa xa juini‑ia. Duꞌa n‑kuu‑ia, antecas xa kadavaꞌa‑ia ntdaa xa io. Duꞌa kuu‑ia vitna. Duꞌa ku kuu‑ia, kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Duꞌa na koo.