Tnuꞌu Ianyuux n‑chidotnuni Sluka
1
Tnuꞌu yodotnuni yaꞌa kakuneꞌe na io na juaꞌan tnuꞌu Ianyuux
1-2 Dito, Ta Teófilo, tnuꞌu dijan kakuneꞌe‑da ya nakaxtnaꞌa xiꞌin xa n‑ka chidotnuni se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Ñayiu n‑ka xini xiꞌin nuu‑i xa n‑yaꞌa n‑ka najani‑i nuu‑da xijan, te n‑ka chidotnuni dava‑i xa na kaꞌu koio‑ro xijan. N‑ka kixeꞌe dava ka ñayiu xa chidotnuni‑i ntdandituꞌu xijan, ko ñatu n‑ka daxinokava‑i. Kueꞌe‑i n‑ka chidotnuni xijan. Dani daña, vii nene n‑nduku tnuꞌu‑da, te n‑xini‑da nax n‑kuu nax n‑xino, te xini‑da xandaa. Xijan kuu xa xini‑da xa io vaꞌa xa chidotnuni‑da xa n‑kuu xa n‑xino. Kachitnuꞌu ñaꞌa‑da xa na kunaꞌa‑n xa xandaa kuu xa n‑ka jaꞌan ñayiu jan nuu‑n tuku.
N‑jaꞌan ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, xa koo daꞌya Zacarías xiꞌin Isabel
Na n‑taxnuni Herodes distrito Judea, n‑xio ɨɨn dutu nani Zacarías. Daꞌya dana dutu Abías n‑xo kuu‑s. Isabel nani ñadɨꞌɨ‑s. Daꞌya dana Aarón kuu‑ña. Vaꞌa‑s nduu‑s nuu Ianyuux. N‑ka xo jandixa‑s xa n‑xo taꞌu tniu‑ia. Ña n‑ka kuxee ini‑s nuu‑ia. Xijan kuu xa ña n‑jaꞌan‑ia xa io kuechi‑s nduu‑s. Ña n‑xio daꞌya Zacarías xiꞌin Isabel chi ña n‑kuaꞌa xa koo daꞌya‑ña, te n‑ka yɨɨ‑s nduu‑s. Ntnaꞌa semana n‑xo nadama tnaꞌa dutu ka xinokuechi veñuꞌu Jerusalén xa n‑ka xo kida‑s tniu Ianyuux, te n‑xee semana kada Zacarías xiꞌin dava ka dutu xnetnaꞌa xiꞌin‑s tniu‑ia. N‑ka dadɨkɨ‑s suerte‑s ná xneꞌe tnɨɨ‑s vaxi nuu ndeda ɨɨn‑s na kakunuu xa kɨu‑s veñuꞌu Jerusalén xa jandodo‑s kuu ñuꞌu duxa nuu altar Ianyuux kɨu ijan, te n‑kakunuu Zacarías. 10 Nɨni kayu duxa ka xijan taꞌu ñayiu xyuku nukeñuꞌu. Kueꞌe‑i xyuku. 11 Danaa n‑xini‑s ɨɨn ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, nujuiin lado kuaꞌa altar nuu kayu duxa jan. 12 Nu n‑xini‑s‑ia, yo n‑yuꞌu‑s, te kueꞌe xa n‑xani ini‑s. 13 Te n‑jaꞌan ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, nuu‑s:
—Maxku yuꞌu‑n, Zacarías, chi chinuu Ianyuux vaxi xa xko xijan taꞌu‑n nuu‑ia. Koo daꞌya ñadɨꞌɨ‑n vitna. Seyɨɨ kajan‑ña. Danani‑n‑sɨ Sua. 14 Xaxeꞌe xa kaku‑s yo kudɨ ini‑n nduu‑n, te kueꞌe ñayiu kudɨ ini tuku. 15 Se ndandɨꞌɨ ku kuu‑s nuu Ianyuux, te ma koꞌo‑s vinu. Ni ɨɨn nuu ndɨdɨ́ ma koꞌo‑s, te juꞌun ñaꞌa Espíritu Ianyuux nde kɨu jun tuu‑s xiti dɨꞌɨ‑s. 16 Kada‑s xa kueꞌe daꞌya dana Israel dama mudu‑i, te jandixa koio‑i Ianyuux, Ia kuu Xtoꞌo‑ro, Ia ndeka ñaꞌa. 17 Kiꞌna ka‑s kixi dada Ia kuu Xtoꞌo‑ro. Juꞌun ñaꞌa espíritu n‑ñuꞌu Elías. Nani n‑kuaꞌa Elías xa kada‑s, dani kuaꞌa‑s xa kada‑s. Kada‑s xa juemani se ka kuu taa daꞌya‑s. Kada‑s xa ñayiu ka kuxee ini, kixeꞌe‑i xa kani ini‑i ná ka xani ini ñayiu vaꞌa anu. Kada‑s xa kada tuꞌa ñayiu mee‑i xa xe ini‑i Ia kuu Xtoꞌo‑ro —kuu ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, xiaꞌan‑ia.
18 —¿Janda kada‑da xa jini‑da xa duꞌa yaꞌa?, chi yo n‑ka kuxaꞌnu‑da xiꞌin ñadɨꞌɨ‑da —kuu Zacarías, xiaꞌan‑s.
19 —Ruꞌu kuu Gabriel, te xinokuechi‑r nuu Ianyuux. N‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia xa kachitnuꞌu ñaꞌa‑r ɨɨn xavaꞌa yaꞌa, 20 ko xaxeꞌe xa ña n‑jandixa‑n xa n‑jaꞌan‑r, ma kuu ka xa jaꞌan‑n. Nde na kaku daꞌya ñadɨꞌɨ‑n, ijan dada najaꞌan‑n. Kɨu n‑xantuu Ianyuux jɨn tnaꞌa xaꞌa —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
21 Xndetu ñayiu xyuku nukeñuꞌu jan Zacarías. Ka yuꞌu anu‑i xa naꞌa n‑kuu n‑kɨu‑s xiti veñuꞌu. 22 Nu n‑ndee‑s veñuꞌu jan, ña n‑kuu ka xa jaꞌan‑s. N‑ka kutnuni ini ñayiu jan xa n‑kida Ianyuux xa n‑xini‑s ɨɨn xa n‑xini‑s. Ña n‑kuu ka xa jaꞌan‑s; diko nga seña n‑kida‑s. 23 Nu n‑xinokava kɨu n‑kidatniu‑s veñuꞌu, te juan nuꞌu‑s veꞌe‑s.
24 Nu n‑yaꞌa xijan, te n‑niꞌi daꞌya ñadɨꞌɨ‑s, Isabel. Oꞌon yoo ñatu n‑kee Isabel veꞌe‑ña chi n‑xo tuu kutu n‑xo tuu kuu‑ña. N‑xo xani ini‑ña: 25 “N‑kida Ianyuux xa koo daꞌya‑r, te ma kujanuu ka‑r nuu ñayiu.”
N‑jaꞌan ɨɨn ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux, nuu María xa kajan‑ña ɨɨn daꞌya yɨɨ
26 Nu n‑kuu iñu yoo ñuꞌu daꞌya‑ña, te n‑tundaꞌa Ianyuux Gabriel, ia xinokuechi nuu‑ia, ñuu nani Nazaret, distrito Galilea. 27 N‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia nuu ɨɨn dichi ii nani María. Xá n‑xiaꞌan María tnuꞌu‑ña xa tnundaꞌa‑ña xiꞌin se nani José, se kuu daꞌya dana David. 28 N‑kɨu‑ia veꞌe‑ña, n‑jaꞌan‑ia nuu‑ña:
—Vaꞌa nga taꞌu kuu‑n. Kunduu‑n xiꞌin Ianyuux. Taꞌu kuu‑n chi kada ñaꞌa‑ia ɨɨn xavaꞌa —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
29 Xaxeꞌe xa duꞌa n‑jaꞌan‑ia, n‑chi ini María, te n‑xani ini‑ña nuu nax kuu xa n‑jaꞌan‑ia nuu‑ña. 30 Te xiaꞌan‑ia nuu‑ña:
—Maxku yuꞌu‑n, María chi ɨɨn xa vaꞌa kada ñaꞌa Ianyuux. 31 Vitna niꞌi daꞌya‑n, kajan‑n daꞌya yɨɨ. Jesús danani‑n‑ia. 32 Ia yaꞌa, ndandɨꞌɨ‑ia, te kuu‑ia Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, Ia kuu Xtoꞌo‑ro. Juñaꞌa‑ia ñuu daꞌya dana Israel nuu n‑taxnuni David, se kuu xixitna‑ia, 33 xa taxnuni‑ia nɨkava nɨkuita —kuu‑ia.
34 Te n‑jaꞌan‑ña nuu‑ia:
—¿Janda io xa duꞌa yaꞌa?, chi ta jini ka‑da teyɨɨ.
35 Te xiaꞌan ángel nuu‑ña:
—Keé ñaꞌa Espíritu Ianyuux, te niꞌi daꞌya‑n. Daꞌya Yɨɨ Ianyuux kuu‑ia. Ii‑ia. 36 Juini n‑yɨɨ Isabel, ñá kuu tnaꞌa‑n, ko n‑kuu iñu yoo ñuꞌu daꞌya‑ña. N‑ka xani ini ñayiu xa ma koo daꞌya‑ña, ko koo daꞌya‑ña vitna. 37 Xaxa Ianyuux ntdandituꞌu xa ñatu kuaꞌa ñayiu xa kada‑i kida‑ia —kuu ángel, xiaꞌan‑ia.
38 —Daña xinokuechi‑da nuu Ianyuux, Ia kuu Xtoꞌo‑ro. Na kuu na n‑jaꞌan‑n —kuu‑ña, xiaꞌan‑ña.
Ijan dada juan nuꞌu ángel, ia xinokuechi nuu Ianyuux.
N‑xe kotoniꞌni María Isabel
39 Kɨu ijan ni juaꞌan‑ña yuku distrito Judea nuu katuu ɨɨn ñuu luchi. 40 N‑xee‑ña ijan, te n‑xeꞌen‑ña veꞌe Zacarías, te n‑jaꞌan‑ña nyuux nuu Isabel. 41 Nu n‑teku Isabel xa n‑jaꞌan‑ña nuu‑ña, te n‑kanda daꞌya ñuꞌu xiti‑ña chi n‑kudɨ ini‑s, te n‑keé Espíritu Ianyuux Isabel. 42 Xee n‑jaꞌan‑ña. Xiaꞌan‑ña nuu María:
—N‑kida ñaꞌa Ianyuux xavaꞌa. Taꞌu kuu‑un, te taꞌu kuu daꞌya kajan‑un. 43 Nava vaxi dichi kuu dɨꞌɨ Ia kuu Xtoꞌo‑ro veꞌe‑r. 44 Nu n‑teku‑r xa n‑jaꞌan‑un nyuux nuu‑r, n‑kudɨ ini daꞌya ñuꞌu xiti‑r, te n‑kanda‑i. 45 Naka taꞌu‑un chi jandixa‑un xa jɨn tnaꞌa xa n‑jaꞌan Ianyuux, Ia kuu Xtoꞌo‑ro —kuu Isabel, xiaꞌan‑ña.
46 Xiaꞌan María:
Ndadakaꞌnu‑da Ia kuu Xtoꞌo‑ro.
47 Te kudɨ ini‑da chi dananitaꞌu ñaꞌa‑ia.
48 N‑chinuu Ianyuux xa kundaꞌu kukee‑da.
Naꞌa ñaꞌa‑ia, te naꞌa‑ia xa xinokuechi‑da nuu‑ia.
Vitna kixeꞌe ntdaa ñayiu xa jaꞌan‑i xa taꞌu kuu‑da,
49 chi kueꞌe xavaꞌa n‑kida ñaꞌa Ianyuux.
Ii‑ia.
50 Kundaꞌu ini‑ia ñayiu ka yuꞌu nuu‑ia.
N‑kundaꞌu ini‑ia xixitna‑ro, te n‑kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia roo, te dani kundaꞌu ini‑ia daꞌya dana‑ro.
51 Kueꞌe xavaꞌa n‑kida ñaꞌa‑ia.
N‑xate niꞌno‑ia ñayiu xe ini.
Ñayiu ijan ka xani ini xa ña ka ndoñuꞌu‑i‑ia.
52 N‑kida‑ia xa te ka taxnuni, ña taxnuni ka‑te.
N‑kida‑ia xa ñayiu ka kundaꞌu ka kukee, nduu‑i ñayiu ndandɨꞌɨ.
53 Kueꞌe xa n‑taxi‑ia roo, ñayiu ka kojon ka yichi chi ka kundaꞌu‑ro, te ma kojon ka‑ro.
Ni ɨɨn ña tuu nax n‑xiaꞌan‑ia ñayiu kuika;
duꞌa ntakaa ndaꞌa‑i ka nuꞌu‑i.
54 N‑chindee ñaꞌa‑ia roo, ñayiu Israel, ñayiu xinokuechi nuu‑ia chi naꞌa ñaꞌa‑ia, te kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia.
55 Naꞌa‑ia nax n‑jaꞌan‑ia nuu xixitna‑ro Abram xiꞌin nuu daꞌya dana‑te.
Nɨkava nɨkuita koo xijan,
kuu María, xiaꞌan‑i.
56 Naxa uni yoo n‑xo tuu María veꞌe Isabel. Ijan dada juan nuꞌu‑ña veꞌe‑ña.
N‑xee kɨu n‑kaku Sua
57 N‑xee kɨu kaku daꞌya Isabel, te n‑xajan‑ña ɨɨn seyɨɨ. 58 Yo n‑kudɨ ini‑ña. N‑ka teku ñayiu xndaxio yatni xiꞌin‑ña xiꞌin ñayiu ka kuu tnaꞌa‑ña xa yo n‑kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux, te n‑ka kudɨ ini‑i tuku. 59 Nu n‑kuu una kɨu seluchi jan, te xndeka ñaꞌa tadɨꞌɨ‑s juaꞌan xa taꞌnde ndodo ñɨɨ nuu ii‑s, te n‑ka juini ñayiu xyuku ijan xa danani‑i‑sɨ Zacarías ná nani taa‑s, 60 ko xiaꞌan dɨꞌɨ‑s nuu ñayiu jan:
—Ñaꞌa, chi Nxua kunani‑i.
61 Te ka xiaꞌan ñayiu jan nuu‑ña:
—Ko ñayo ñayiu ka kuu tnaꞌa‑n nani duꞌa.
62 N‑ka kida ñayiu jan seña xa kajan tnuꞌu‑i taa‑s janda juini‑s xa kunani seluchi jan. 63 N‑xijan taa‑s tutu, te n‑chidotnuni‑s: “Sua kunani‑s.” N‑ka yuꞌu anu ñayiu xyuku ijan. 64 Hora ni ijan n‑kida Ianyuux xa n‑najaꞌan Zacarías, te n‑nakuetu‑s nuu‑ia. 65 N‑ka yuꞌu ntdaa ñayiu xndaxio yatni xiꞌin Zacarías xiꞌin Isabel. N‑ka xo kakuneꞌe ntdaa ñayiu xndaxio nituꞌu yuku distrito Judea ntdaa xa n‑yaꞌa. 66 Ntdantuꞌu ñayiu n‑ka teku xijan n‑ka xani ini nax yaꞌa. Te n‑ka xo xijan tnuꞌu tnaꞌa‑i:
—¿Nax ku kuu seluchi yaꞌa na tnuu ini‑s u?
Duꞌa n‑ka xo xiaꞌan tnaꞌa‑i chi n‑ka chinuu‑i xa Ianyuux chindee chituu ñaꞌa.
N‑nakuetu Zacarías nuu Ianyuux
67 N‑keé Espíritu Ianyuux Zacarías, te duꞌa n‑jaꞌan‑s nuu ñayiu:
68 Na ndadakaꞌnu‑ro Ianyuux, Ia ndeka ñaꞌa roo, ñayiu Israel.
N‑kixee‑ia xa dakaku ñaꞌa‑ia roo, ñayiu ndeka‑ia.
69 N‑kida Ianyuux xa kixi Ia dananitaꞌu ñaꞌa.
Kuu‑ia daꞌya dana David, se n‑xinokuechi nuu Ianyuux.
70 Jɨn tnaꞌa tnuꞌu n‑jaꞌan‑ia nuu se ka jaꞌan tnuꞌu‑ia nuu ñayiu ka kuu daꞌya‑ia.
71 N‑kixee‑ia xa dakaku ñaꞌa‑ia nuu se ka kida uꞌu ñaꞌa xiꞌin nuu se ka xini uꞌu ñaꞌa.
72 N‑kundaꞌu ini‑ia xixitna‑ro.
Naꞌa‑ia xa n‑jaꞌan‑ia xa duꞌa kada‑ia.
Ii tnuꞌu‑ia.
73 N‑xiaꞌan‑ia tnuꞌu‑ia Abraham, taa xixitna‑ro, xa duꞌa kada ñaꞌa‑ia mee‑ro.
74 N‑jaꞌan‑ia xa dakaku ñaꞌa‑ia nuu se ka xini uꞌu ñaꞌa.
Ma yuꞌu ka‑ro nuu‑s vitna, te ndaa vatuu junukuechi‑ro nuu‑ia.
75 Xaxeꞌe xijan ndaku‑ro xa kada‑ro xavaꞌa, te junukuechi‑ro nuu‑ia ndɨkɨu ndɨñuu,
kuu Zacarías, n‑jaꞌan‑s.
76 Te n‑jaꞌan‑s nuu seluchi jan:
Ndoꞌo, seluchi, jaꞌan‑n tnuꞌu Ianyuux, Ia taxnuni ka nuu ñayiu.
Kiꞌna ka‑n n‑kixee dada Ia kuu Xtoꞌo‑ro xa kada tuꞌa‑n ñayiu xa na xe ini‑i‑ia.
77 Juña tnuꞌu‑n ñayiu ka kuu daꞌya Ianyuux nax io xa kada‑i xa nanitaꞌu koio‑i, te taxkanu ini‑ia kuechi n‑ka kida‑i.
78 Xaxeꞌe xa kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia, xijan kuu xa daa kada‑ia.
Te nde andɨu tundaꞌa‑ia Ia kuu ná kuu ngandii xino datne, datne.
79 Kixi Ia kachitnuꞌu ñaꞌa jundu kuu Ianyuux.
Kuenda kɨu nuu nee nuu kuu‑ro ka xikonuu‑ro,
xa ñatu ka kutnuni ini‑ro jundu kuu‑ia,
Te dandumani ñaꞌa‑ia xiꞌin‑ia,
kuu Zacarías, xiaꞌan‑s nuu seluchi jan.
80 N‑tnuu ini seluchi jan, te idii vuelta n‑xajan‑s anu‑s xa kada‑s tniu Ianyuux. Juaꞌan‑s nuu ñayo ñayiu io, te ñatu nga juun dau. N‑xo tuu‑s ijan nde kɨu n‑xee‑s nuu ka nataka ñayiu Israel xa jini‑i jundu kuu‑s.