Carta n‑kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu Filipos
1
Kidavaꞌa Spalu nuu ñayiu Filipos
Pablo xiꞌin Timoteo, se xinokuechi nuu Jesucristu ka kuu‑da, ka kidavaꞌa‑da carta yaꞌa nuu ntdaa ñayiu ka kunduu xiꞌin Cristu Jesús ñuu nani Filipos. N‑kida dɨɨn Ianyuux mee‑n, xa ku kuu koio‑n ñayiu mee‑ia. Dani kidavaꞌa‑da nuu se ka taxnuni nuu‑n, xiꞌin se ka kuu jefe veñuꞌu. Na taxi Taa‑ro Ianyuux xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu xamani‑ia nuu‑n, te na kada‑ia xa kutuu vaꞌa koio‑n.
Xijan taꞌu‑da nuu Ianyuux xaxeꞌe‑n
Ntnaꞌa najaꞌan ñaꞌa‑da, xiaꞌan‑da xa n‑kutaꞌu‑da nuu Ianyuux xaxeꞌe‑n. Kɨu xiꞌin kɨu kuvete‑da xaxeꞌe‑n te xijan taꞌu‑da xaxeꞌe‑n, ntdaa‑n. Kuvete‑da xaxeꞌe xa ka kidatniu‑n xiꞌin‑da. Na n‑xee‑da ñuu‑n kiꞌna nuu, n‑ka chindee ñaꞌa‑n. Nde vitna, ka chindee ñaꞌa‑n, xa juña tnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu ñayiu. Xini‑da xa kidatniu Ianyuux anu‑n. Io‑da confianza nuu‑ia xa daxinokava‑ia ntdaa xa kida‑ia. Nani n‑kixeꞌe‑ia xa kadatniu‑ia anu‑n, dani kadatniu naꞌi‑ia anu‑n nde na ndixi Jesucristu. Te vatuka xa vaꞌa xani ini‑da xaxeꞌe‑n. Vaꞌa xemani ñaꞌa‑da. N‑taxi Ianyuux xamani‑ia mee‑da, te n‑taxi‑ia xamani‑ia mee‑n tuku. Kunduu‑ro, ntdaa‑ro, xiꞌin Jesucristu. Tuu‑da vekaa te jɨꞌɨn‑da nuu juxtixia, xa jaꞌan ndaa‑da xaxeꞌe Jesucristu. Dadaꞌan‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, xa kuu xandaa. Vaꞌa naꞌa Ianyuux xa xemani ñaꞌa‑da, ntdaa‑n. Naꞌa‑ia xa nani xemani ñaꞌa Jesucristu mee‑n, dani xemani ñaꞌa mee‑da tuku. Xijan taꞌu‑da xa juemani koio‑n mee‑ia xiꞌin ñayiu. Xijan taꞌu‑da xa vaꞌa jini koio‑n, xa kutnuni ini‑n xa kuu xavaꞌa te kada koio‑n xavaꞌa. 10 Duꞌa kada koio‑n xa juini Ianyuux, te ma kuaꞌa xa tekuechi ñaꞌa ni ɨɨn ñayiu, kɨu na ndixi Jesucristu xa ndadandaa‑ia ntdaa xa io. 11 Ná kuu cosecha vaꞌa kuu xa kada‑n xa kuu xavaꞌa. Na kada Jesucristu xa duꞌa kada koio‑n. Te xaxeꞌe xavaꞌa kada koio‑n, te koo koio ñayiu xañuꞌu nuu Ianyuux, te jaꞌan vaꞌa‑i xaxeꞌe‑ia.
Nux kutuu naꞌi‑da ñuñayiu yaꞌa, kutuu‑da xiꞌin Cristu
12 Ñani‑da kuꞌa‑da, juini‑da xa kutnuni ini koio‑n, xa ntdaa xa yaꞌa‑da kida xa kueꞌe xa kueꞌe ñayiu ka teku tnuꞌu vaꞌa Jesucristu vitna. 13 Ntdaa soldado io yaꞌa, xiꞌin ntdaa ñayiu xtuu yaꞌa, ka xini xa yɨndiꞌu‑da vekaa xaxeꞌe xa kunduu‑da xiꞌin Cristu. 14 Te vaꞌa ka kida ñani‑ro kuꞌa‑ro yaꞌa. Xaxeꞌe xa yɨndiꞌu mee‑da vekaa, te ka xian tnuꞌu mee‑s tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Xndaxio‑s kueꞌe ka confianza nuu Xtoꞌo‑ro Jesucristu vitna, te ñatu ka yuꞌu‑s nuu ñayiu.
15 Xandaa kuu, xa io ñayiu ka jaꞌan tnuꞌu Cristu, xaxeꞌe xa ka kukuedi ini‑i nuu mee‑da, te ka juini‑i xa kunuu‑i nuu‑da. Ko io ɨnka ñayiu ka jaꞌan tnuꞌu Cristu, xaxeꞌe xa ka kuu ini vaꞌa‑i. 16 Io ñayiu, juini ka xian tnuꞌu‑i tnuꞌu Cristu, ko ɨɨn xa jaꞌan‑i te ɨnka xa kida‑i, chi kida‑i xavaꞌa mee‑i. Ka juini‑i xa kueꞌe ka vida na yaꞌa‑da vitna xa yɨndiꞌu‑da. 17 Dɨuni, io ñayiu ka xian tnuꞌu tnuꞌu Cristu, xaxeꞌe xa xemani ñaꞌa‑i mee‑da. Ka xini‑i xa n‑kaxí ñaꞌa Ianyuux, xa dadaꞌan‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. 18 Ko ñatu xkuu, nux ka jaꞌan vaꞌa‑i, a ñaꞌa. Ko xaxeꞌe xa ka xian tnuꞌu‑i tnuꞌu Cristu nuu ñayiu, te kuvete‑da.
Te kueꞌe ka kuvete‑da. 19 Xaxeꞌe xa ka xijan taꞌu‑n nuu Ianyuux xaxeꞌe‑da, te chindee ñaꞌa Espíritu Jesucristu mee‑da, te xini‑da xa kada naꞌi ka‑da xa juini Ianyuux. 20 Io‑da confianza xa ma dakendoo ñaꞌa Ianyuux xa januu. Juini‑da xa jaꞌan‑da xaxeꞌe Cristu, te ma yuꞌu‑da ni ɨɨn nuu ñayiu. Ntdaa xá n‑kida‑da, n‑kida‑da xa kutnuni ini koio ñayiu xa Ia kunxaꞌnu ka kuu Cristu. Dani vitna. Nux kutuu naꞌi‑da, te juini‑da xa kada‑da xa koo koio ñayiu xañuꞌu nuu Cristu. Nux io xa kuú‑da, ko dani juini‑da xa kada‑da xa koo koio ñayiu xañuꞌu nuu Cristu. 21 Nux kutuu naꞌi‑da ñuñayiu yaꞌa, kutuu‑da xiꞌin Cristu, te kada‑da xa juini mee‑ia. Nux kuú‑da, jɨꞌɨn‑da andɨu, xa kutuu vaꞌa ka‑da xiꞌin‑ia ijan. 22 Ko nux yaꞌa kutuu‑da, kuaꞌa‑da xa kadatniu ka‑da xaxeꞌe Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Ña kuaꞌa‑da xa kaxí‑da. Nux kutuu‑da yaꞌa, te vatuka. Nux jɨꞌɨn‑da andɨu, te vatuka. 23 Yo uꞌu xa kaxí‑da. Juini mee‑da xa jɨꞌɨn‑da, xa kutuu‑da xiꞌin Cristu andɨu. Yo vaꞌa ka. 24 Ko ndoñuꞌu mee‑n xa kutuu‑da yaꞌa. 25 Xaxeꞌe xa kutnuni ini‑da xa ndoñuꞌu ñaꞌa‑n, io‑da confianza xa vitna ma kuú‑da. Kutuu‑da xiꞌin mee‑n, xa chindee ñaꞌa‑da, xa kunduu koio‑n xiꞌin Cristu, xa jandixa ka‑n te kuvete ka‑n. 26 Xee‑da ñuu‑n ɨnka vuelta, te duꞌa koo xa juñaꞌa koio‑n xa n‑kutaꞌu‑n nuu Cristu Jesús xaxeꞌe‑da.
27 Idini xa juini‑da: Xá n‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. Na kada koio‑n xa juini mee‑ia. Nuxa xee‑da a ñaꞌa, ko juini‑da xa teku‑da xa kunduu koio‑n xiꞌin Cristu. Chindee tnaꞌa‑n xa kundee ini‑n xa jandixa koio‑n tnuꞌu vaꞌa Jesucristu, te chindee tnaꞌa‑n xa juñaꞌa koio‑n tnuꞌu‑ia nuu ɨnka ñayiu. 28 Juini‑da xa teku‑da xa ñatu ka yuꞌu‑n ni ɨɨn nuu ñayiu. Juini io ñayiu ka kiti ini nuu‑n, te ka jantnaꞌa‑i xiꞌin‑n, ko maxku yuꞌu koio‑n. Xijan kuu xa, jini koio‑i xa ndadandaa Ianyuux mee‑i andea, te dakaku ñaꞌa‑ia mee‑n xa kutuu vaꞌa‑n andɨu. Duꞌa kada Ianyuux. 29 Xaxeꞌe xa ka kunduu‑n xiꞌin Cristu, te taxi Ianyuux xamani‑ia, xa jandixa koio‑n‑ia, te dani xa kueꞌe vida yaꞌa koio‑n xaxeꞌe‑ia. 30 N‑ka xini ñaꞌa‑n mee‑da, hora n‑xini uꞌu ñaꞌa ñayiu, te ka tekutnuꞌu‑n xa dani kuu vitna. Nani kundee ini mee‑da, dani na kundee ini koio mee‑n tuku.