4
Kuvete koio‑n, xaxeꞌe xa ka kunduu‑n xiꞌin Cristu
Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, kundee ini koio‑n, kunduu naꞌi koio‑n xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Yo juini‑da xa jini ñaꞌa‑da. Ná kuu premiu‑da ka kuu‑n, te kuvete‑da xa kuvete‑da xaxeꞌe‑n. Xemani ñaꞌa‑da, ntdaa‑n.
Juini‑da xa jaꞌan‑da nuu Evodia xiꞌin Síntique vitna. Xini‑da xa ñadɨꞌɨ kunduu xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu ka kuu‑ña. Xijan‑da xa ɨɨn nuu kani ini‑ña, nduu‑ña. Te mee‑n, se kidatniu vaꞌa xiꞌin‑r, xijan‑r nuu‑n xa chindee‑n ñadɨꞌɨ jan. Vaꞌa n‑ka kidatniu‑ña xiꞌin‑da, hora n‑xian tnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu nuu ñayiu. Clemente tuku, xiꞌin dava ka ñayiu n‑ka kidatniu xiꞌin‑da. Naꞌa Ianyuux jundu ka kuu‑i, te xyodotnuni‑i nuu libru mee‑ia, xa kutuu vaꞌa‑i xiꞌin‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.
Ka kunduu‑n xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu. Xijan kuvete koio‑n kɨu xiꞌin kɨu. Jaꞌan‑da ɨnka vuelta: Kuvete koio‑n xa kuvete koio‑n. Na jini koio ntdaa ñayiu xa ka kuu‑n ñayiu vaꞌa te vii ka kuu anu‑n. Vax kuyatni xa ndixi Xtoꞌo‑ro Jesucristu.
Maxku ndu ini‑n, ni ɨɨn‑n. Kɨu xiꞌin kɨu kajan taꞌu‑n nuu Ianyuux. Juñaꞌa‑n xa n‑kutaꞌu‑n nuu‑ia, te kajan‑n davaꞌa nga xa ndoñuꞌu‑n. Te kada‑ia xa ndetatu anu‑n. Ña kuaꞌa‑ro xa kutnuni ini‑ro janda kida‑ia xa ndetatu anu‑ro, ko duꞌa kuu. Ndetatu anu‑ro. Kuu ná kuu xa ñunuu‑ia anu‑ro xiꞌin xaxtnuni‑ro, xaxeꞌe xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu Jesús.
Kani ini koio‑n xa kuu xavaꞌa
Ñani‑da kuꞌa‑da, duꞌa kani ini koio‑n: ntdaa xa kuu xandaa, ntdaa xa io xa koo‑ro xañuꞌu, ntdaa xa juini Ianyuux xa kada‑ro, ntdaa xavaꞌa, ntdaa xa vili kaa, ntdaa xa ma daketɨu ñaꞌa. Nux io ɨɨn xavaꞌa, te duꞌa kani ini koio‑n. Nux io ɨɨn xa kida xa juñaꞌa‑n xa n‑kutaꞌu‑n nuu Ianyuux, duꞌa kani ini koio‑n.
Duꞌa kada koio‑n. Xá n‑dakuaꞌa ñaꞌa‑da, te n‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu‑da. Xá n‑ka teku‑n tnuꞌu n‑jaꞌan‑da, te n‑ka xini‑n xa n‑kida‑da. Duꞌa kada koio‑n. Te duꞌa kunduu Ianyuux xiꞌin mee‑n, te kada‑ia xa ndetatu koio anu‑n.
Ná kuu ɨɨn xa ka doko‑n nuu Ianyuux, kuu xa n‑taxi‑n
10 Dani kunduu‑da xiꞌin Xtoꞌo‑ro Jesucristu, te kuvete‑da xa kuvete‑da xaxeꞌe mee‑n. Ɨnka vuelta xá n‑ka xani ini‑n xa chindee ñaꞌa koio‑n. Vaꞌa xini‑da xa ñatu n‑ka xande ini ñaꞌa‑n, diko ni ña n‑kuu xa chindee ñaꞌa koio‑n. 11 Ñadu xa juini jaꞌan‑da xaxeꞌe xa ndoñuꞌu‑da, n‑kuaꞌa‑da xa kuvete‑da juini nax ni niꞌi‑da. 12 Xini‑da janda kuu xa kundaꞌu‑ro, te xini‑da janda kuu xa kutuu vaꞌa‑ro. N‑kuaꞌa‑da xa kundee ini‑da, nu io o ñaꞌa, nani kuu xa chitu xiti‑da a kojon‑da, io kueꞌe o ña tuu ni ɨɨn, ko ña tuu nax kuu ini‑da. 13 Xiꞌin Cristu, kuaꞌa‑da xa kundee ini‑da nuu ntdaa xa io. Kida‑ia xa ñatu kuita anu‑da. 14 Ko vaꞌa n‑ka kida‑n, xa ka kunduu‑n xiꞌin‑da hora kueꞌe vida yaꞌa‑da.
15 Ñani‑da kuꞌa‑da ñuu Filipos, ka xini‑n nax n‑kuu, hora n‑kachitnuꞌu‑da tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. Na n‑kee‑da Macedonia, meni mee‑n n‑ka tundaꞌa xa ndoñuꞌu‑da. Te duꞌa n‑ka xiaꞌan‑n xa n‑kutaꞌu‑n nuu Ianyuux, xaxeꞌe xa n‑ka xeka‑n tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. 16 Chi na n‑xo tuu‑da Tesalónica, uu uni vuelta n‑ka tundaꞌa‑n xa ndoñuꞌu‑da. 17 Ñadu xa xani ini‑da xa meni xa tnɨɨ mee‑da, o xa ka taa‑n. Diko ni juini‑da xa kodo ka niꞌi koio mee‑n xa na taxi Ianyuux. 18 Xá n‑tnɨɨ‑da ntdaa xa ndoñuꞌu‑da, te diko kuu sobra. Ña ndoñuꞌu ka‑da ni ɨɨn. Chi n‑taxi Epafrodito ntdaa xa n‑ka tundaꞌa‑n. Ná kuu ɨɨn xa vili xeꞌen kuu, ná kuu ɨɨn xa ka doko‑n nuu Ianyuux. Te naꞌa‑da xa kueka vaꞌa Ianyuux ntdaa xa n‑ka xiaꞌan, te tna ini‑ia. 19 Te naꞌa‑da xa taxi Ianyuux ntdaa xa ka ndoñuꞌu mee‑n. Taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io, ntdaa xa io kuu kuenda mee‑ia. Xaxeꞌe xa ka kunduu‑n xiꞌin Cristu Jesús, te taxi Taa‑ia ntdaa xa ndoñuꞌu‑n. 20 Taa‑ro Ianyuux kuu‑ia. Na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Duꞌa na koo.
Xanyuux nuu‑n
21 Juñaꞌa koio‑n nuu ntdaa ñayiu ijan xa ndajan tnuꞌu‑da‑i. Ñayiu n‑kida dɨɨn Ianyuux ka kuu‑i, ñayiu ka kunduu xiꞌin Cristu Jesús. Ñani‑ro xtuu xiꞌin‑da yaꞌa, ka ndajan tnuñaꞌa tuku. 22 Dɨuni ka ndajan tnuñaꞌa ntdaa ñayiu ka kunduu xiꞌin Cristu Jesús ñuu yaꞌa. Nde ñayiu xtuu veꞌe emperador nani César. 23 Na taxi Xtoꞌo‑ro Jesucristu xamani‑ia nuu‑n, ntdaa‑n. Duꞌa na koo.