2
Carta n‑tundaꞌa Sua juaꞌan Éfeso
Ijan dada n‑jaꞌan ka‑ia nuu‑da:
—Chidotnuni xa jaꞌan‑r te tundaꞌa‑n na jɨꞌɨn nuu ángel, ia xinokuechi nuu‑r, Éfeso xa kaꞌu ndodo‑ia xijan nuu ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio ijan: Duꞌa chidotnuni: “Ruꞌu kuu Ia neꞌe uxa chudini te xikonuu‑r meꞌñu uxa candrelu oro. Ndaꞌa kuaꞌa‑r neꞌe‑tɨ. Na jaꞌan‑r nuu‑n: Xá naꞌa‑r xa ka kida‑n xa vaꞌa. Xá naꞌa‑r xa yo vichi ka kida‑n tniu‑r. Xá naꞌa‑r xa ka kiti ini‑n xaxeꞌe xa ka kida dava ka ñayiu xyɨtnaꞌa nuu‑n xaloko. Dɨuni xini‑r xa ka xitotnuni‑n se ka jaꞌan xa n‑tundaꞌa‑r‑sɨ xa dakuaꞌa‑s ñayiu, te n‑ka xini‑n xa unu vete‑s. Ñatu ka jaꞌan ndaa‑s. Ka kundee ini‑n hora kida uꞌu ñaꞌa ñayiu. Yo ndaꞌu ka yaꞌa‑n xaxeꞌe‑r te ka jandixa ñaꞌa naꞌi‑n. Juini duꞌa ka yaꞌa‑n xaxeꞌe‑r, ko io ɨɨn xa ñatu tna ini‑r xa ka kida‑n. Ñatu tna ini‑r xa ña ka xemani ñaꞌa‑n ná n‑ka xo xemani ñaꞌa‑n xa kiꞌna. Natu ini koio xa n‑ka kida‑n kuechi jan, te kada naꞌi koio xa n‑ka xo kida‑n xa kiꞌna. Nux ñaꞌa, xee‑r te dita‑r candrelu‑n nuu tuu‑i, te ma taxi ka‑r tniu. Duꞌa kada‑r nux ma natu ini koio‑n xa n‑ka kida‑n kuechi. Najaꞌan koio nax n‑ka kida‑n, nax n‑ka kukajan ini‑n xa kada‑n xa kiꞌna. Juini daa n‑ka kida‑n, ko vaꞌa ka kida‑n xa ña ka tna ini‑n xa ka kida ñayiu ka kuu Nicolaítas. Dani mee‑r, ña tna ini‑r xa kida ñayiu ijan. Ñayiu xnini xa jaꞌan Espíritu‑r, na kunini vaꞌa koio‑i xa jaꞌan‑ia nuu‑i xiꞌin nuu dava ka ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio Asia de. Ñayiu na ndaku nuu Kuiꞌna, io taꞌu‑i. Taꞌu‑i kuu xavidi juun ɨɨn yutnu nukoo Paraíso Ianyuux. Kaxi‑i xavidi ijan te kundito‑i nɨkava nɨkuita.” Xaꞌa na kaꞌu ndodo ángel jan nuu ñayiu Éfeso —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da.
Carta n‑tundaꞌa Sua juaꞌan Esmirna
N‑jaꞌan ka‑ia nuu‑da:
—Dɨuni chidotnuni xa na jaꞌan ka‑r te tundaꞌa‑n na jɨꞌɨn nuu ángel, ia xinokuechi nuu‑r, Esmirna xa na kaꞌu ndodo‑ia xijan nuu ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio ijan. Xaꞌa chidotnuni: “Ruꞌu xa kuu‑r Ia daa nga io, te kutuu‑r nɨkava nɨkuita. N‑xiꞌí‑r te n‑nandoto‑r. Na jaꞌan‑r nuu‑n xa naꞌa‑r xa ndaꞌu ka yaꞌa‑n. Xá naꞌa‑r xa ka kundaꞌu‑n, ko xaxeꞌe xa ndeka tnaꞌa‑ro kuenda kɨu ñayiu kuika ka kuu‑n. Xa naꞌa‑r xa kuiꞌa ka jaꞌan ñaꞌa ñayiu ka jaꞌan xa ka jandixa‑i ná jandixa ñayiu Israel, ko ña ndaa xa daa ka jandixa‑i chi ndeka ñaꞌa Kuiꞌna, te veñuꞌu Kuiꞌna ka xeꞌen‑i. 10 Ndaꞌu yaꞌa koio‑n nuu xaku kɨu, ko maxku yuꞌu koio‑n. Kunaꞌa koio‑n xa xee Kuiꞌna dian, te chindiꞌu ñaꞌa‑i dava‑n xa kototnuni ñaꞌa‑i nu dani jandixa ñaꞌa‑n a ñaꞌa. Uxi kɨu ndaꞌu yaꞌa koio‑n. Kukanu ini ñaꞌa naꞌi; maxku nujani‑n xa kukanu ini ñaꞌa‑n, te kundito‑n nɨkava nɨkuita. Kuenda kɨu ñayiu ka dadɨꞌɨ te ndaku‑i, te niꞌi‑i corona‑i ka kuu‑n. 11 Ñayiu xnini xa jaꞌan Espíritu‑r, na kunini vaꞌa koio‑i xa jaꞌan‑ia nuu‑i xiꞌin nuu dava ka ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio Asia de. Ñayiu ndaku nuu Kuiꞌna, ma kuú‑i ɨnka vuelta.” Xaꞌa na kaꞌu ndodo ángel jan nuu ñayiu Esmirna —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da.
Carta n‑tundaꞌa Sua juaꞌan Pérgamo
12 N‑jaꞌan ka‑ia nuu‑da:
—Chidotnuni ntuku xa na jaꞌan‑r te tundaꞌa‑n jɨꞌɨn nuu ángel, ia xinokuechi nuu‑r, Pérgamo xa kaꞌu ndodo‑ia xijan nuu ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio ijan. Xaꞌa chidotnuni: “Ruꞌu kuu Ia nevaꞌa espada uu nuu. Na jaꞌan‑r nuu‑n xa 13 xá naꞌa‑r nax yaꞌa ñuu io‑n. Taxnuni Kuiꞌna ñuu dian. Juini daa kuu, ko ka jaꞌan naꞌi‑n xa kukanu ini ñaꞌa‑n juini ka xini‑n xa n‑xiꞌí Antipas xaxeꞌe xa n‑kakuneꞌe ñaꞌa‑s. Ñatu n‑nujani‑s xa n‑kakuneꞌe ñaꞌa‑s nuu ñayiu ñuu‑n, te n‑xaꞌni ñaꞌa‑i dian nuu tuu Kuiꞌna. 14 Ko ñatu tna ini‑r dava xa ka kida dava‑n chi kuechi kuu. Dava‑n ka kida xa n‑daneꞌe se n‑xo nani Balaam Balac. Balac n‑dajaꞌan ñayiu Israel xa kaxi koio‑i kuñu n‑ka doko‑i nuu ianyuux‑yɨ. Dɨuni n‑dajaꞌan‑s ñayiu xa kava‑i xiꞌin ñayiu ña n‑tnundaꞌa xiꞌin‑i. 15 Ɨnka ntuku xa ka kida‑n kuu xa dava‑n ka jandixa naꞌi xa ka jaꞌan ñayiu ka kuu Nicolaítas. 16 Ñayiu daa ka kida, io xa natu ini‑i xa n‑ka kida‑i kuechi. Nux ñaꞌa, ma kukuee xa xee‑r te ndadandaa‑r kuechi‑i. Xiꞌin espada kee yuꞌu‑r kaꞌni‑r ñayiu kida kuechi. 17 Ñayiu xnini xa jaꞌan Espíritu‑r, na kunini vaꞌa koio‑i xa jaꞌan‑ia nuu‑i xiꞌin nuu dava ka ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio Asia de. Ñayiu na ndaku nuu Kuiꞌna, taꞌu‑i kuu ɨɨn xa yɨvaꞌa nani maná. Dɨuni juñaꞌa‑r‑yɨ yuú kuixi nuu ndenee dɨu xee‑i ɨɨn ɨɨn‑i. Diko ni ñayiu kutaꞌu yuú jan jini dɨu‑i ndenee jan.” Xaꞌa na kaꞌu ndodo ángel jan nuu ñayiu Pérgamo —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da.
Carta n‑tundaꞌa Sua juaꞌan Tiatira
Ijan dada n‑jaꞌan ka‑ia:
18 —Chidotnuni ntuku xa na jaꞌan‑r te tundaꞌa‑n na jɨꞌɨn nuu ángel, ia xinokuechi nuu‑r, Tiatira xa kaꞌu ndodo‑ia xijan nuu ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio ijan. Xaꞌa chidotnuni: “Ruꞌu kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux. Ná kaa yañuꞌu kaa nduchi nuu‑r. Ná kaa kaa bronce nakoko nuu nuꞌu kaa xeꞌe‑r. Na jaꞌan‑r xa 19 xá naꞌa‑r xa ka kida‑n xa vaꞌa. Xá xini‑r xa mani ini‑n. Xá naꞌa‑r xa vaꞌa kukanu ini ñaꞌa‑n. Xá naꞌa‑r xa ka xinokuechi‑n nuu Ianyuux. Xá naꞌa‑r xa kunde ini‑n hora ka kida uꞌu ñaꞌa ñayiu. Xá naꞌa‑r xa ka kida‑n xa vaꞌa te vaꞌa ka ka kida‑n vitna dada na n‑ka kixeꞌe‑n xa kukanu ini ñaꞌa‑n. 20 Juini daa ka kida‑n, ko io ɨɨn xa ñatu kuu xa vaꞌa ka kida‑n. Xa ña vaꞌa ka kida‑n kuu xa ka xejoon‑n xa dakuaꞌa Jezabel ñayiu dian. Dajaꞌan‑ña ñayiu ka xinokuechi nuu‑r xa kava koio‑i xiꞌin ñayiu ñatu n‑tnundaꞌa xiꞌi‑i. Dɨuni dajaꞌan‑ña‑i xa kaxi‑i kuñu n‑ka chidoyuku‑i nuu ianyuux‑yɨ. Dandaꞌu‑ña ñayiu dian chi jaꞌan‑ña xa kuu‑ña ñayiu jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu, ko ña ndaa. 21 N‑xo ndetu kuee‑r xa natu ini‑ña xa n‑kida‑ña kuechi, ko ña natu ini‑ña xa n‑kida‑ña. Ña n‑nujani‑ña xa xkaa‑ña xiꞌin se ña n‑tnundaꞌa xiꞌin‑ña; ñatu xande ini‑ña xijan. 22 Kunaꞌa koio xa kada‑r xa kane kueꞌe‑ña te nkava‑ña. Kada‑r xa yo ndaꞌu yaꞌa koio se ka xkaa xiꞌin‑ña, nux ma natu ini‑s xa n‑ka kida‑s kuechi xaxeꞌe‑ña. 23 Kaꞌni‑r ñayiu ka jandixa xa jaꞌan‑ña, te jini ntdaa ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio uxa ñuu xndatuu Asia de xa ruꞌu xini janda kuu anu‑n ɨɨn ɨɨn‑n, te dɨuni xini‑r nax ka xani ini‑n. Ndeꞌe ka kada uꞌu ñaꞌa Ianyuux nux dani na kada ka‑n xaloko. 24-25 (Dava ñayiu dian ka jaꞌan xa ka xini‑i tnuꞌu ndichi Kuiꞌna.) Ko ndoꞌo, ñayiu xndaxio Tiatira, te ña ka chinuu‑n xa jaꞌan Jezabel xa kada‑n, ni ña ka xini‑n tnuꞌu ndichi Kuiꞌna, jandixa naꞌi koio‑n tnuꞌu Ianyuux n‑ka teku‑n, te maxku nujani‑n xa jandixa‑n. Ma taꞌu tniu ka‑r xa jandixa koio‑n ɨnka xa jandixa‑n. 26 Ñayiu na ndaku nuu Kuiꞌna te kada naꞌi‑i xa n‑taꞌu tniu‑r:
Kada‑r xa taxnuni‑i nuu ñayiu ñuñayiu.
27 Te ndeꞌe kundeka‑i‑yɨ.
Ná kidakuechi ɨɨn ñayiu kɨdɨ ñuꞌu, kada‑i dava ñayiu kundeka‑i jan.
28 Ná n‑kida Taa‑r xa taxnuni‑r, kada‑r xa taxnuni‑n, te taxi‑r tkɨun xino datne datne. 29 Ñayiu xnini xa jaꞌan Espíritu‑r, na kunini vaꞌa koio‑i xa jaꞌan‑ia nuu‑i xiꞌin nuu dava ka ñayiu ka kukanu ini ñaꞌa xndaxio Asia de.” Xaꞌa na kaꞌu ndodo ángel jan nuu ñayiu Tiatira jan —kuu‑ia, n‑jaꞌan‑ia nuu‑da.