Carta xinañu'u ni sa'a tee kúu Juan ma
1
Tnu'u vii tnu'u va'a Su'si ma kúu Jesucristo iya sa'a ja koteku o ma
Saña ja kúu sa Juan ma, te tée sa nuu ndijin siki iya ni iyo onde xinañu'u ma, Jesucristo iya ni ka yo jiniso'o sa ja ni yo ka'an ya ma, te ni ka jini sa ya ji'in nuu sa ma, te ni ka yo nde'ya sa ya, te ni ka yo tnii sa ya ji'in nda'a sa ma. Suu ya kúu tnu'u ja sa'a ja koteku o ma.
Te iya sa'a ja koteku o ma, ni kii ñayivi ya, te ni ka jini sa ya, te ka ndakani sa ja maa ya sa'a ja koteku o ma. Te ka kaxtnu'u sa nuu ni ja maa ya sa'a ja jin koteku o ni‑kani ni‑jika ma, te ni iyo ya ji'in Yuva ya ma, te saa ni kii ya, te ni ka jini sa ya.
Te ka kaxtnu'u sa sukan kaa sukan iyo ya ma, te ni ka yo jiniso'o sa ja ni yo ka'an ya ma, te ka kaxtnu'u sa nuu ni a, sukan‑va'a jín ketna'a ini o sukan ka ketna'a ini sa ji'in Yuva o Su'si ma ji'in Sa'ya ya Jesucristo ma.
Te tnu'u ya'a tée sa, sukan‑va'a jin koo sii ini ndija ndaka o.
Su'si ma kúu ñu'u xtnuu nuu ñayii ma, te ka sa'a i ja va'a ja ndaa ma
Te tnu'u ya'a kúu tnu'u maa Jesucristo ma ja ni kaxtnu'u ya ma, te ka ndakaxtnu'u sa nuu ni, ja Su'si ma kúu ñu'u ndú'va ñuu ñayivi a, te ñatuu nde kunee nuu iyo ya ma.
Nú ka ka'an o ja ka iyo o ji'in ya te ka sa'a o sukan ka sa'a ñayii ka iyo nuu nee ma chi ka xnda'vi tna'a o, te ñatuu ka sa'a o ja ndaa ma.
Kovaa nú ka sa'a o ja va'a sukan ka sa'a ñayii ka iyo nuu xndu'va maa Su'si ma ñu'u ya ma, te ka ketna'a ini ndi‑in ndi‑in o, te maa niñi Sa'ya ya Jesucristo ma ndasavii ña'a ndaka na kuechi o ma.
Nuna jin ka'an o ja ñatuu na kuechi o, ka xnda'vi o maa o, te ñatuu na ja ndaa ma ñunee ini anua o ma.
Kovaa nuna ndaka'an o na kuechi ni sa'a o ma chi maa Su'si ma kúu iya sa'a ja va'a ja ndaa, te ndasakanu ini ya na kuechi o ma, te ndasavii ña'a ya ndaka ja u'vi ni sa'a o ma.
10 Te nú ka ka'an o ja ñatuu na kuechi ka sa'a o ma, te ka sa'a o tnu'u ja Su'si ma kúu iya xnda'vi ña'a, te ñatuu na tnu'u ya ma ñunee ini anua o ma.