5
Sukan jin ko sa'a jin ko kuu tee nija'nu‑ka ma ji'in suchi jaa ma
Saña tna ja tee núkuiñi ja jini jito sa ñayii ka kandija Su'si ma kúu sa, te ni jini sa sukan ni ndo'o ni neni Cristo ma, te kúkanu ini sa ja jin koo jayiñu'u o ji'in Cristo ma kivi ndenda ya ma. Chukan kúu ja ndijin ja ka kuu tna ni tee ka nukuiñi ja ka jini ka jito ni ñayii ka kandija Su'si ma, jikan‑ta'vi xeen sa nuu ni sa'a.
Jin ko koto va'a ni ndaka ñayii ni ka nduu sa'ya Su'si ma ja ka iyo ni ji'in i ma. Máko jin kani ini ni ja ka xtetuu tna'a o ja jin sa'a ni sukan, su'va maa ni jin ku'un ini ja jin kunukuechi ni nuu Su'si ma. Te máko jin ndiyo ini ni ja onde jin ni'i ni xu'un ma sana jin kunukuechi ni nuu Su'si o ma, chi ña'a, su'va jin ku'un ini ni ja jin sa'a ni sukan játna ini Su'si ma.
Máko jin ko kuu nija'nu maa ni ja jin ko tatnuni ni te jin sa'a ndeva'a ni ñayii ni taa Su'si ma ja jin ko koto ni i ma, su'va vivii jin ko kuu ni ji'in i ja ka jinukuechi ni nuu Su'si ma, sukan‑va'a jin kuni i, te jin ko sa'a tna i sukan ka sa'a ni ma.
Sani te kivi ndenda iya ni tatnuni ja jin ko koto o ñayii ni ka nduu sa'ya Su'si ma, te taa ya corona ja masu naa ja masu tivi, te jin koo jayiñu'u o nuu ya.
Suni ndaka ro'o ja ka kuu ro suchi jaa a jin kandija ja ka ka'an tee nija'nu‑ka ma. Te ndaka ni jin kandija nuu tna'a, te má jin kani ini ja maa ni ka kuu‑ka xi ka ndanuu‑ka ni sana in‑ka ñayii ma:
Vaa Su'si ma, masu niniso'o ya te ni masu katanuu ya ja ka ka'an ñayii ja ka jani ini i ja maa i ka kuu‑ka ma,
kovaa ja vii ja va'a skuta'vi ya ñayii inuu‑ni jan‑ta'vi i ndaka ñayii ma.
Chukan kúu ja jin ndakunitnuni ni naxe ka iyo ni nuu nda'a Su'si iya neva'a tnu'u ndee tnu'u ndatnu ma, sukan‑va'a maa ya, te taa ya jayiñu'u kivi yukan ma.
Ndaka ja ndí ini o ma, te sonee o nuu nda'a maa ya ma, vaa maa ya jito ña'a, te na'a ya nawa jiniñu'u o ma.
Jin kani vava'a ini ni nawa jin sa'a ni, te jin ko koto va'a ni maa ni ja másu ko jin ko sa'a ni ni‑in ja u'vi, vaa iyo tachi ma ja kiti ini i nuu o ma, te sukan kúu yu'u kiti xeen nani ndika'a ma, sukan kúu i, te kua'an vee i kónduu ña'a i, te ndúku i na in kuu kokon i.
In‑ni ja jin kani ini ni nuu Su'si ma, te jin konukuiñi va'a ni, vaa ka jini ni ja suni sukan ka ndo'o ndaka ñayii ni ka nduu sa'ya Su'si o a, ja ka iyo i ni‑ka'nu ñuu ñayivi a.
10 Vaa maa Su'si iya skuta'vi ña'a ndaka ja vii ja va'a ma kúu iya ni ndakana ña'a ja maa Jesucristo ma, sukan‑va'a jin koo jayiñu'u o ji'in Cristo ma ni‑kani ni‑jika. Te visi na jin ndo'o jin neni o vala, nani ka iyo o ñuu ñayivi a, kovaa maa ya chindee ña'a, te jin sa'a o nanimaa ja vii ja va'a sukan játna ini ya ma, te jin konukuiñi va'a o, te chindee chituu ña'a ya ja jin koo va'a o.
11 Te kóo jayiñu'u nuu maa ya, te maa in‑ni ya tátnuni nuu o ni‑kani ni‑jika. Te sukan kó kuu.
Sukan ndákan‑tnu'u ñaña'a Pedro ma ñayii ka kandija Su'si ma
12 Tee kúu Silvano a, kúkanu ini sa ja iyo va'a de nuu Su'si ma. Te ni tee de jaku‑ni tnu'u ya'a ja jâ ni ka'an sa a, te jin ko kuu ni sukan ni ndaka'an‑so'o sa nuu ni a. Te ndákaxtnu'u sa ja tnu'u ya'a chi tnu'u vii tnu'u va'a ndija ja ni skuta'vi ña'a Su'si ma kúu, te jin konukuiñi va'a ni sukan ká'an tnu'u ya'a.
13 Ndaka ñayii ka iyo ñuu Babilonia a ja ni ka nduu i sa'ya Su'si ma, ja ni ndakaji tna ya i sukan ni ndakaji ña'a ya yo'o a, ka ndakan‑tnu'u ñaña'a ña i, te suni ndákan‑tnu'u ñaña'a tna ña Marcos sa'ya sa nuu Su'si ma.
14 Jin ndakua'a tna'a ndaka ni nchuxi ja ka kutoo tna'a o a. Te kóo tnu'u mani nuu ndaka ni ja ka iyo ni ji'in Jesucristo o a. Te sukan kó kuu.