5
Kovaa tna'a ja na ora xi na kivi ndii Iya Tátnuni ma, masu kanuu‑ka ja tee sa nuu ni ja ka kuu o sa'ya Su'si o a.
Vaa jâ ka jini vava'a ni ja kivi ndii Iya Tátnuni ma, ndii ya ora ñatuu na in ndetu ña'a ma, sukan kúu in kui'na kénda jakuaa ma.
Nú ñayii ma, ka ka'an i: “Ndaka iyo nañii”, sani te kenda yachi ja jin ndo'o jin neni ñayii ma. Sukan keja'a ja u'vi in ña'a ja kâku sa'ya ña ma, sukan jin ndo'o i, te ñatuu ndenu kuu jin chu'u i ja jin kaku‑ka i.
Kovaa ndijin ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, masu ñayii ka iyo‑ka nuu nee ma ka kuu ni vaa jin ko kuneé jin ko ku‑uun ni, te sanaa sanaa‑ni ndii Iya Tátnuni ma, te ndani'i ña'a ya sukan sa'a in kui'na ma.
Vaa yo'o chi ñayii ka jika nduu ma ka kuu o, te masu ñayii ka jika nuu nee ma ka kuu o.
Te chukan kúu ja máko jin kusu o, sukan ka kuu jaku i ma, su'va jin ko koto va'a o maa o, te máko jin ko kuneé jin ko ku‑uun o.
Vaa ñayii ka kixi ma chi jakuaa ma ka kixi i, te ñayii ka ndajini ma chi jakuaa ma ka ndajini i.
Kovaa yo'o ja ka iyo o nuu ndijin ndaa nawa ka sa'a ka kuu o, jín koo va'a jín koo ndija o. Te jín kukanu ini o Su'si ma, te jín kutoo tna'a o, te sukan, te jín kasi o maa o, te ma kaki'i ña'a ja u'vi ma, sukan jasi in su'nu kaa anua in soldado ma. Te ja ka ñu'u ini o ja jin ndani'i ta'vi o ma kúu ja kisa'vi va'a tna ña'a i, sukan‑va'a ma kaki'i ña'a ja u'vi ma, te ko kuu i sukan jasi in yuxini kaa xini in soldado ma.
Vaa masu ni ndani'i ña'a Su'si ma ja xndo'o xneni ña'a ya, nú masu ja jin ndani'i ta'vi o ja maa Jesucristo iya tátnuni nuu o ma.
10 Te maa ya ni ji'i nuu tniñu o, sukan‑va'a, nú ka ndito ka teku o xi visi ni ka ji'i o, te jin ndateku o te jin koo o ji'in ya nuu iyo ya ma.
11 Chukan kúu ja jin ndaka'an‑so'o nuu tna'a ni, te jin chindee tna'a ni, sukan‑va'a jin koo va'a ndi‑in ndi‑in ni nuu Su'si o a, sukan jâ ka yikuu ni ka sa'a ni a.
Ká'an‑so'o Pablo ma nuu ñayii ni ka nduu sa'ya Su'si ma
12 Ka jikan‑ta'vi sa nuu ni ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, ja jin kava respetu ni nuu tna'a o ñayii ni kaji maa Iya Tátnuni ma ja jin kaxtnu'u i te jin ndaka'an‑so'o i nuu ni a.
13 Te jin ka'an ni ja ñayii vava'a ka kuu i, te jin kutoo ni i, kuechi ja ka jinukuechi i nuu Su'si ma. Jin koo mani ndaka ni.
14 Suni ka jikan‑ta'vi sa nuu ni ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a ja jin ka'an‑so'o ni nuu ñayii kuxi ma, te jín satniñu i. Jin ndaka'an‑so'o ni nuu ñayii ka xtaya nuu Su'si ma. Jin chindee ni ñayii kuee‑ka ka jaku'ni ini i ma. Jin kava kuee ini ni ji'in ndaka ñayii ma.
15 Ndaka ni ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, jin ko koto va'a ni maa ni, te máko jin ndachunaa ni ja u'vi, nú in ñayii ni sa'a ña'a ja u'vi ma. Su'va ndimaa ja va'a jin ko sa'a ni nuu ndi‑in ndi‑in tna'a o a. Suni sukan jin ko sa'a ni nuu ndaka ñayii ma.
16 Ndimaa jin koo sii ini ni.
17 Ndaka ora jin kakan‑ta'vi ni.
18 Jin ndakuan‑ta'vi ni nuu Su'si ma visi ka ndo'o ka neni ni, vaa sukan játna ini ya ja ndaka jin ndakuan‑ta'vi o nuu ya ja ka kandija o Cristo Jesús ma.
19 Máko jin sa'a ndee ini ni ja masu jin koniniso'o ni ja ká'an Xtumani Ndios ma.
20 Máko jin ko saxiko ni tnu'u ka kaxtnu'u ñayii ka ndakaxtnu'u tnu'u ni wa'a Su'si ma.
21 Jin ndasava'a ni kuenda ndaka tnu'u ka kaxtnu'u i ma, te jin tava'a ni tnu'u va'a ma.
22 Te jin xtandiyo ni ndaka ja u'vi ma.
23 Te ka kuni sa ja maa Su'si iya sa'a ja ka iyo mani o a, ndásavii ndásandoo kuiti ya ni‑ka'nu ini anua ni a ji'in yikikuñu ni a, te ñatuu‑ka na ja u'vi jin ko sa'a ni, te jin ko koto va'a ni maa ni onde kivi ndii maa Jesucristo iya tátnuni nuu o a.
24 Iya kuu jin kukanu ini o a kúu iya ni ndakana ña'a, te sa'a ndija ya ndaka sukan ká'an ya nuu o a.
Ka ndakan‑tnu'u ñaña'a de ñayii ñuu Tesalónica ma
25 Ndijin ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, jin kakan‑ta'vi ni nuu Su'si o a ja jin kuu sa.
26 Te vivii jin kua'a ni nchuxi nuu ndaka ñayii ni ka nduu sa'ya Su'si o a.
27 Ja maa Iya Tátnuni ma, te ká'an sa ja jin kona'a ni ja jin ka'vi ni tutu ni ka tee sa nuu ndaka ñayii ni ka nduu sa'ya Su'si o ya ja jâ ni ka xndoo i ja u'vi ma.
28 Te maa Jesucristo iya tátnuni nuu o ma, na skuta'vi ña'a ya ja vii ja va'a ja jin ko kuu ni. Te sukan kó kuu.