2
Vaa kúni sa ja jin kuni ni sukan ndo'o neni sa ja jin kuu ni a, ji'in ja jin kuu ñayii ñuu Laodicea ma, ji'in ja jin kuu ndaka‑ka ñayii ñatuu jin kuni tna'a‑ka ji'in sa a,
sukan‑va'a jin ndani'i ndaka ni tnu'u kanu ini ini anua ni a, te jin ku'un ini ni ja jin kutoo tna'a ndaka o, onde jin kundee o jin jaku'ni ndi'i kuiti ini o ndaka sukan iyo ja taa Su'si ma, sukan‑va'a jin ndasa'a o kuenda ndaka ja ñu'u ini Yuva o Su'si ma ja sa'a ya ja jin kuu o ma nuu ni tetniñu ya Cristo ma.
Vaa nuu maa Cristo ma iyo ndaka tnu'u ndichi tnu'u va'a ma, ji'in naxe jin jaku'ni ini o ma.
Te ndaka cha'a ká'an sa, sukan‑va'a ñatuu na in ko xnda'vi ña'a ji'in ndeva'a‑ni tnu'u ka kuni i ja jin kandija ni ma.
Kovaa visi ñatuu iyo sa nuu ka iyo ni a, kovaa ini anua sa a chi iyo sa ji'in ni, te kúsii ini sa ja jini sa sukan ka iyo ndaa ni nuu Su'si ma, te ka kukanu ini va'a ni Cristo ma.
Chukan kúu ja sukan ni ka jan‑ta'vi ni Cristo ma ja kuu ya iya tátnuni nuu ni ma, jin ko sa'a jin ko kuu ni sukan kúni maa ya ma.
Jin ku'un ini ni ja jin ni'i yo'o va'a ni nuu tnu'u maa ya a, te jin konukuiñi vava'a ni nuu maa ya a, te jin kukanu ini vava'a ni ya, sukan ni ka kutu'va ni ma. Te ndimaa jin ndakuan‑ta'vi ni nuu ya.
Sukan jin sa'a jin kuu o ja ka kandija o Cristo ma
Jin ko koto va'a ni ja ñatuu na in ko xnda'vi ña'a ja jin ko kaxtnu'u i sukan‑ni ka skua'a ñayii ma‑ni, vaa tnu'u iyu tnu'u su'va‑ni kúu ma, vaa ka ndane'e i sukan ka ka'an ñayii ma‑ni, te masu na tnu'u kanu ini iyo ja ka ka'an i ma. Vaa tna'a ja ka skua'a ñayii ñuu ñayivi a‑ni kúu ma, te ka kukanu ini i ja ka tatnuni ñuu ñayivi a, te ñatuu ka kukanu ini i Cristo ma.
Te vitna ja maa Cristo ma kúu ndaka tnu'u ndee tnu'u ndatnu Su'si ma.
10 Te ndijin chi jâ ka neva'a ni ndaka, vaa ka iyo ni ji'in ya ma. Vaa maa ya tátnuni nuu ndaka ja ka tatnuni ma.
11 Vaa ja maa Cristo ma, te jâ ni ka jakitnuni ni, te masu sukan ni ka yo chitnuni tna'a ñayii ma ni sa'a ya chi ja ni ka kandija ni maa ya ma kúu, te ni xtandiyo ya ndaka ja u'vi ni ka yo sa'a, ni ka yo kuu ni ma.
12 Vaa kivi ni ka jandute ni ma, te kuenda tnu'u ja ni ka ji'i ni, te ni ka kuyu'u ni sukan ni kuyu'u ya ma, nuu ni ka sa'vi ni nuu ndute ma. Te suni sukan ni ndateku ya ma, suni sukan ni ka ndateku ni, nuu ni ka nana koo ni nuu ndute ma. Vaa ni ka kandija ni ja iyo tnu'u ndee tnu'u ndatnu Su'si ma, vaa ni ndaxteku ya Cristo ma.
13 Vaa ndijin chi kuenda tnu'u ja ni ka ji'i ni, ka iyo ni, kuechi ja u'vi ni ka yo sa'a, ni ka yo kuu ni ma, vaa masu ñayii judío ma ni ka yo kuu ni ma. Te ni sakanu ini ña'a Su'si ma ndaka ja u'vi ni ka yo sa'a ni ma, te ni ndaxteku ña'a ya, sukan ni ndaxteku ya Cristo ma.
14 Te ni ndaxnaa ya tutu ndee ja ka tavi ni ma nuu ká'an ja masu ñayii ñuu ya ma ka kuu ni ma, te ni xtandiyo ya ne'un ndaka ni a, te ni chitnii ya nuu krusi ma.
15 Nuu ni ji'i ya nuu krusi ma, te sukan ni kaxtnu'u ya nuu ñayii ma ja ni kundee ya ni ndaxtandee ya tnu'u ndee tnu'u ndatnu ja ka tatnuni ñuu ñayivi a.
16 Te chukan kúu ja ñatuu na in ko xtekuechi ña'a ja u'vi kúu ja ndeva'a‑ni na ndeyu ka jaa ni ma, xi na ndute ka ji'i ni ma, ji'in ja ñatuu ka chiñu'u ni viko ka sa'a i ma, ji'in kivi ndenda yoo jaa ma, ji'in kivi ni tatnuni Su'si ma ja ma jin satniñu ñayii ma.
17 Vaa ndaka tnu'u ya'a kúu ja ni kaxtnu'u Moisés ma, ja ni xtu'va ña'a de sukan ko kuu kivi kenda Cristo ma kúu. Kovaa maa Cristo ma kúu ja ndandaa ja iyo ja jin kandija o ma.
18 Chukan kúu ja ñayii ka sa'a tnu'u ja ñayii nda'vi ini ka kuu i ma, ja ka ndachiñu'u i ángel ma, te ka sa'a i tnu'u ja ka jininuu i ja ká'an Su'si ma, te ka kuvixi i ja sukan ka jani ini i ma, máko jin kua'a ni tnu'u ja jin ko xnda'vi ña'a i ja jin skenaa ni maa ni, vaa ndijin chi jâ ni ka ndani'i ni tnu'u va'a ma.
19 Kovaa ñayii yukan chi masu nde ka tnii tna'a i ji'in Cristo ma, ja kúu ya xini o ma te tátnuni ya nuu ndaka o ja ka kuu o yikikuñu ya ma. Kovaa yo'o chi ja maa Cristo ma, te jin jaku'ni‑ka ini o, te jin kua'nu‑ka o, te jin ketna'a‑ka ini o sukan kúni maa Su'si ma.
20 Nú ni ka ji'i ni sukan ni ji'i Cristo ma nuu ndaka ja ka sa'a ka kuu ñayii ñuu ñayivi a, ¿te nava'a ka sa'a ka kuu ni ndaka ja ka sa'a ka kuu ñayii ñuu ñayivi a, te ka kandija ni sukan ka tatnuni i ma?
21 Vaa ka ka'an i ja másu ko jin ke'e ko jin kaan ni ma, ni a másu ko jin kototnuni ni ji'in yu'u ni ma, ni a másu ko jin kaki'i nda'a ni ma, vaa masu ja va'a kúu, ka ka'an i.
22 Vaa ndaka cha'a chi ja ka kaxtnu'u ñayii ma‑ni kúu, te ka tatnuni i ja jin sa'a ñayii ma, te vitna ja ndaka ndatniñu ya'a chi ka tivi i nuna kuatniñu o, te ka naa i.
23 Ja ndaa kúu ja ndaka cha'a chi ka iyo ñayii ka jani ini i ja va'a kúu, te ka xndo'o ka xneni i maa i ja jin kondikin i ja jin sa'a i ndaka cha'a, kovaa masu nde jiniñu'u ndaka cha'a, chi yika‑ni ja ka sa'a ñayii ma sukan ka jatna ini yikikuñu i ma‑ni kúu. ¿Te nava'a ka kandija ni ma?