2
Sani te ja ni ya'a uxi kuun kuiya ma, te ni ja'an tuku sa ñuu Jerusalén ma ji'in Bernabé ma, te ni jeka sa Tito a, te ni ja'an sa ji'in de.
Sukan ni kaxtnu'u maa Su'si ma, te ni ja'an sa, te ni ndaxtutu siin sa tee ka kaxtnu'u tnu'u Su'si a, te ni ndakaxtnu'u sa nuu de sukan káxtnu'u sa tnu'u vii tnu'u va'a Su'si a nuu ñayii masu judío ka kuu i ma, te na jin ndaka'an de nú va'a‑ni iyo, sukan‑va'a ndaka tniñu sa'a sa nuu Su'si a, te kéndoo va'a i.
Kovaa ni a Tito tee ka chindee tna'a ji'in sa ka kaxtnu'u sa tnu'u Su'si o a, ja masu in tee judío kúu de a, masu ni ka xtetuu i de ja jakitnuni de, vaa maa Cristo ma ni sa'a ja ni ka ndayaa o nuu sukan ka sa'a o ve koo o ma.
Kovaa ni yo jan koo yu'u tee ja ka sa'a de tnu'u ja ni ka nduu tna de sa'ya Su'si ma, sukan‑va'a jin koto yu'u ña'a de nú ka ndikin‑ka o sa'a o sukan ni tatnuni Moisés ma, vaa ka kuni de ja jin xtetuu ña'a de ja sukan‑ni jin ko sa'a‑ka o.
Kovaa ni a vala masu ni ka wa'a sa tnu'u ja jin ko sa'a sa sukan ka kuni de ma, sukan‑va'a tnu'u vii tnu'u va'a Su'si o a, te jin jaku'ni ndaa ini ni, te sukan ká'an ma jin ko sa'a ni.
Kovaa tee ni ka yo jani ini i ja ka ndanuu‑ka de ma, vaa ni a in tnu'u jaa ñatuu ni ka kaxtnu'u de nuu sa a. (Kovaa nawa ni ka yo sa'a, ni ka yo kuu maa de onde xi'na‑ka ma masu ndí ini‑ka sa. Vaa nuu Su'si ma chi inuu‑ni ka kuu ndaka o.)
Su'va ni ka ndakunitnuni de ja maa Su'si ma ni tatnuni nuu sa ja kaxtnu'u sa tnu'u vii tnu'u va'a ya ma nuu ñayii masu judío ka kuu i ma, sukan ni tatnuni ya nuu Pedro ma ja kaxtnu'u de nuu ñayii judío ma.
Vaa maa iya ni tetniñu Pedro ma ja kaxtnu'u de nuu ñayii judío ma, suni maa ya ni tetniñu ña'a ja ki'in sa nuu ñayii masu judío ka kuu i ma.
Te chukan kúu ja Jacobo ma, ji'in Cefas ma, ji'in Juan ma, tee ni sunkani ña'a Su'si ma ja jín ko koto de ñayii ni ka nduu sa'ya ya ma, ni ka ndakunitnuni de ja vii ja va'a ni skuta'vi ña'a Su'si ma, te ûni ni ka taa de nda'a de ma ja kuu seña ja ni ka kendoo ini de ja in‑ni tniñu ka sa'a sa ji'in de, sukan‑va'a saña, te jin koo sa nuu ñayii masu judío ka kuu i ma, te maa de jin kaxtnu'u nuu ñayii judío ma.
10 Yika‑ni ja ni ka jikan‑ta'vi de nuu sa kúu ja másu ko jin ndunaa sa ñayii ka kunda'vi‑ka ma. Te chukan kúu ja ni ndi ini xeen sa ja sa'a sa sukan.
Pablo ma, ni ndaka'an‑so'o de nuu Pedro ma nuu ka iyo de ñuu Antioquía ma
11 Kovaa nuu ni jaan Pedro ma ñuu Antioquía ma, te ni ndaka'an‑so'o sa nuu de, vaa jiso kuechi de ja sa'a de sa'a ma.
12 Vaa nuu ñatuu ki koo‑ka ñayii ni tetniñu Jacobo ma chi ni yo jaa kaa Pedro ma xita ji'in ñayii masu judío ka kuu i ma. Kovaa nuu ni kija koo de ma, te Pedro ma chi ni yo kusiin, ni yo kusu'va de, kuechi ja yu'u de tee judío ma.
13 Te ja sukan ni sa'a siin Pedro ma maa de ma, te sukan ni ka sa'a tna ndaka‑ka tee judío ka iyo yukan. Te onde tee kúu Bernabé ma, ni ka kundee de ja ni sa'a tee ma sukan. Te ni‑in de masu ni ka sa'a sukan ka ka'an de ma, ja inuu‑ni ka kuu ndaka o nuu Su'si ma.
14 Kovaa nuu ni jini sa ja masu ka jika ndaa de sukan ká'an tnu'u vii tnu'u va'a Su'si ma, te ni jiña'a sa Pedro ma nuu ndaka ñayii ka iyo ma: “Ndijin ja kúu ni judío a te jâ ni jaku'ni ini ni ja másu ko sa'a‑ka ni sukan ka kuu ñayii judío ma, vaa ora iyo ni nuu ka iyo ñayii masu judío ka kuu i ma, te sa'a ni sukan kúni Su'si ma, te vitna ¿nava'a xtetuu ni ñayii masu judío ka kuu i ma ja jin ko sa'a‑ka i sukan ka sa'a ka kuu‑ka ñayii judío ma?
15 ’Yo'o chi ñayii judío ka kuu o onde nuu ni ka kâku o ma, te masu ka jiso kuechi o sukan ka jiso kuechi ñayii masu judío ka kuu i ma.
16 Kovaa ka jini o ja ñayii ma, visi na sa'a i sukan ni tatnuni Moisés ma, masu kuu ka'an Su'si ma ja in ñayii sa'a ja va'a ja ndaa kúu i. Vaa ñayii kándija Jesucristo ma‑ni kúu ñayii sa'a ja va'a ja ndaa ká'an ya. Te yo'o chi ni ka kandija o Jesucristo ma, sukan‑va'a ka'an maa Su'si ma ja ñayii ka sa'a ja va'a ja ndaa ka kuu o ja ka kandija o Cristo ma, te masu ja kuechi ja ni ka sa'a o sukan ni tatnuni Moisés ma kúu, chi ña'a. Vaa masu ni‑in ñayii ma, ja kuechi ja ni sa'a i sukan ni tatnuni Moisés ma, te ka'an Su'si ma ja ko kuu i in ñayii sa'a ja va'a ja ndaa”, kúu sa jiña'a sa Pedro ma.
17 Te nú ka ndi ini o ja Cristo ma, te ka'an ya ja ñayii ka sa'a ja va'a ja ndaa ka kuu o nuu ya, te ¿naku jin ka'an tna ñayii ma ja ñayii ka jiso kuechi ka kuu o? Vaa nú sukan, te ¿Cristo ma kúu iya sa'a ja jin kuiso kuechi o? Ña'a. Vaa masu sukan iyo.
18 Vaa nú in ja jâ ni xnaa sa ma, te ndasa'a tuku sa in‑ka jichi ma chi maa sa sa'a ja ndakuiso kuechi sa in‑ka jichi tuku ma.
19 Saña chi kuenda tnu'u ja in ñayii ni ji'i kúu sa nuu tnu'u ni tatnuni Moisés ma, vaa ñatuu ni kundee sa sa'a sa sukan ká'an ma. Kovaa nuu ni jini sa tnu'u vii tnu'u va'a Su'si ma, te kuenda tnu'u ja ni ndateku sa ja ko sa'a sa sukan kúni Su'si ma.
20 Chukan kúu ja kuenda tnu'u ja ni ndakaa sa ji'in Cristo Jesús ma nuu krusi ma, te masu téku‑ka maa sa chi maa Cristo iya ni ndateku ma iyo ini anua sa a, te ndaka ja tátnuni Su'si ma ja sa'a ja kuu sa ja iyo sa ñuu ñayivi a, te kúu sa'a sa, vaa kúkanu ini sa Cristo Sa'ya Su'si ma, iya ni wa'a tnu'u te ni ka ja'ni i ya nuu krusi ma, vaa kútoo ña'a ya ma, te ni chunaa ya nuu tniñu o ma.
21 Masu saxiko sa ja vii ja va'a ni skuta'vi ña'a Su'si ma. Vaa nute ni kundee ja ni tatnuni Moisés ma sa'a i ja nduu o ñayii sa'a ja va'a ja ndaa ma chi masu nde jiniñu'u ja ni ji'i Cristo ma nuu tniñu o ma.