Carta ni sa'a in tee ja ni tetniñu de nuu ñayii judío ma ja ka ka'an i sa'an hebreo ma te ka kukanu ini i Jesucristo ma
1
Vitna, te onde Sa'ya maa Su'si ma ni tetniñu ya, ja kaxtnu'u ya nuu o
Su'si ma, ni ka'an ya kua'a jichi nuu tna'a o ñayii jana'a ma. Te kua'a xeen jichi ni nduku ya naxe kaxtnu'u ya tnu'u maa ya ma nuu tna'a o ma. Te tee ka ndakaxtnu'u tnu'u ni yo wa'a ya ma, ni ka yo ndaka'an de nuu tna'a o ma.
Kovaa vitna ja ve ndi'i ñuu ñayivi a chi ûni ni tetniñu Su'si ma Jesucristo Sa'ya maa ya ma, ja kaxtnu'u ya nuu o naxe jin ko sa'a jin ko kuu o. Te ja maa Sa'ya ya Jesucristo ma, te ni ka kuva'a ndaka ja ka iyo a, te ni sa'a maa Su'si ma ja Sa'ya ya Jesucristo ma ni nduta'vi ndaka ja ka iyo ni‑ka'nu a.
Te maa Sa'ya ya ma kúu ja yé'e ni'ni ma, te ka jini o jayiñu'u Su'si ma. Te sukan kaa maa Sa'ya ya ma, sukan kaa maa Su'si ma. Te ja maa tnu'u ndee tnu'u ndatnu Sa'ya ya ma, te ka iyo ndaka ja ka iyo a. Nuu ni jinu ni ndasa'a vii ni ndasa'a ndoo ña'a Sa'ya ya ma yo'o, te ni nukoo ya xiñi kua'a nuu núkoo Su'si ma ja tátnuni ya ma onde andivi ma.
Te ja ni sa'a ya sukan ma, te ni kuta'vi ya ja konani ya Sa'ya Su'si ma, vaa ja kanuu xeen‑ka kúu ja ni sa'a ya ma sana ja ka sa'a ángel ma.
Jesucristo Sa'ya Su'si ma, kanuu‑ka ya sana saa ja jin kuu ángel ma
Vaa masu nama uun ni jiña'a Su'si ma nuu in ángel ma:
Ro'o kúu Sa'ya ri,
te maa ri ni sa'a ña'a vitna.
Kovaa nuu Sa'ya maa ya ma chi sukan ni jiña'a ya.
Te ni masu nama uun ni ka'an ya ja kuu ni‑in ángel ma sa'a:
Maa sa ko kuu Yuva i,
te maa i ko kuu Sa'ya sa.
Kovaa ja kuu Jesucristo ma chi sa'a ni ka'an ya:
Maa sa ko kuu Yuva ya,
te maa ya ko kuu Sa'ya sa.
Suni kivi ni kuni ya ja ndaka ñayii ñuu ñayivi a, jin kuni i Sa'ya ya xinañu'u ma, sa'a ni ka'an ya:
Ndaka ro ja ka kuu ro ángel ma,
jin ndachiñu'u ro ya.
Ja ndaa kúu ja ká'an tnu'u ya ma sa'a ja jin kuu ángel ma:
Vaa maa ya sa'a ja ángel ma chi masu kuni ndijin o i nde kuan koo i ma,
te maa ya sa'a ja ka jinukuechi ángel ma sukan kúu ñu'u ndú'va ma.
Kovaa ja kuu Sa'ya ya ma chi sa'a ká'an tnu'u ya ma:
Su'si kúu ni, te nuu núkoo ni ja tátnuni ni a chi ni‑kani ni‑jika koo i,
te bastón yinda'a ni a chi káxtnu'u i ja sa'a ndaa sa'a ndija ni.
Ni kutoo ni ja va'a ja ndaa ma,
te ni saxiko ni ja u'vi ma.
Chukan kúu ja ni ndakaji ña'a maa Su'si ma,
te ni chi'i ña'a ya aceite ja na ndusii ini ni,
vaa maa ni kanuu‑ka sana ndaka i ma.
Sa'a ká'an tnu'u Su'si ma.
10 Te ká'an tna tnu'u ya ma:
Maa ni kúu Iya Tátnuni ma,
te maa ni ni sa'a onde xinañu'u ma ñuu ñayivi a, ji'in andivi a
chi nda'a maa ni ni sa'a ni ma.
11 Te visi na jin naa maa i, kovaa ndijin chi koo ni ni‑kani ni‑jika.
Te ndaka maa i chi jin yii i,
sukan ka yii sa'ma ka ne'nu ñayii ma.
12 Te sukan‑ni ka ndaxsama i sa'ma ka ne'nu i ma,
sukan ndaxsama ni andivi a, te jin ndujaa i.
Kovaa maa ni chi suni maa ni kúu,
te ñatuu na kivi ja kûu ni.
Sa'a ká'an tna tnu'u Su'si ma ja kuu Sa'ya ya ma.
13 Vaa Su'si ma, masu nama uun ni jiña'a ya nuu ni‑in ángel ya ma:
Kunukoo xiñi kua'a ri a.
Kovaa nuu Sa'ya ya ma chi ni jiña'a ya:
Kunukoo ro'o xiñi kua'a ri a,
onde nú ni kundee ri ja ni ndenda koo ñayii ñatuu ka kunimani nuu o ma chii ja'a ro a,
te kuiñu ndoso ro i.
Sa'a ni jiña'a Su'si ma nuu Sa'ya ya Jesús ma.
14 Te ndaka ángel ma chi ka iyo i ja jin kunukuechi i nuu Su'si ma, te ni tetniñu ya i ja jin chindee i ñayii ka iyo ja jin ndani'i ta'vi i ma, visi masu nde ka nde'ya o ángel ma.