Carta ni sa'a tee kúu Santiago ma
1
Sukan ndákan‑tnu'u ñaña'a Santiago ma ñayii ka kuu sa'ya Su'si ma
Saña kúu Santiago tee jinukuechi nuu Su'si o a ji'in nuu Jesucristo iya tátnuni nuu o a. Ndákan‑tnu'u ñaña'a ña sa ndi‑uxi uu jichi ni, ja ni ka jitenuu ni ka ya'a ka yukan ma.
Kákan ta'vi o nuu Su'si ma, te taa ya tnu'u ndichi ma
Ndijin ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, jin koo sii ini xeen ni ndeva'a‑ni naxe ka ndo'o ka neni ni.
Vaa ka jini ni ja nuna kundee o nuu tnundo'o tnuneni ka ya'a o ma chi sa'a i ja kava kuee‑ka ini o, te sukan, te kunitnuni o nú kukanu ini‑ka o Su'si ma.
Te nuna kava kuee ini o ma, te ni'i ndi'i ni'i tu'u o tnu'u ndee tnu'u ndatnu sukan ko kuu o nuu Su'si ma, te ñatuu nawa jakituu‑ka o.
Nú nde o ja'ni ña'a i ja jakun‑tnuni ini o tnu'u ndichi ma, te kákan‑ta'vi o nuu Su'si ma, te taa ya. Vaa maa Su'si ma kúu iya taa ndaka ja jiniñu'u o ma, te masu ndákune'e ya naxe ni yo sa'a ni yo kuu o ma.
Kovaa kúkanu ini o Su'si ma ora kakan‑ta'vi o nuu ya ma. Ñatuu ko kani uu ko kani uni ini o. Vaa ñayii ñatuu kúkanu ini ya ma chi sukan kúu nuu mar ma kúu i, ja ora yi'i tachi ma, te kua'an vee nuu ndute ma kúu.
Te nú sukan‑ni kúu ni, másu ko kani ini ni ja ni'i ni ni‑in ja taa Iya Tátnuni ma.
Ñayii jani uu jani uni ini i ma chi ni‑in ja kúni i ja sa'a i ma, ma kuu sa'a i.
Nú ñayii kúnda'vi ma te ni nduu i sa'ya Su'si ma, kóo sii ini i, vaa jâ iyo jayiñu'u i nuu Su'si ma.
10 Kovaa nú na in kúxiku ma, te káni ini i ja masu xiku kúu i, su'va kóo sii ini i ja ni ndakunitnuni i ja masu in ñayii kanuu‑ka kúu i, vaa sukan kúu ita yi'i ma‑ni kúu i.
11 Vaa nuna kana kandii ma te ku‑i'ni xeen ma, te yi'i ma chi yichi i, te ita i ma chi kun‑kava, te naa ja vivii ni kaa i ma. Te suni sukan kúu tna xiku ma ji'in ndaka ja jaan i ma ji'in ja ndáxiko i ma.
Sukan jin kanda o nuu tnundo'o tnuneni kénda koo nuu o ma
12 Vava'a kúu ñayii kánda ora ska'an ña'a tachi ma ja sa'a i ja u'vi ma, vaa nuna kanda i ja masu sa'a i ja u'vi ma chi ni'i i in corona ja koteku i ni‑kani ni‑jika ja ni skuiso Su'si ma ja taa ya nuu yo'o ja ka kutoo o ya.
13 Vaa nú na in kúu ini ja sa'a i ja u'vi ma, máko ka'án i ja Su'si ma jitotnuni ña'a. Vaa Su'si ma, masu na in kuu ska'an ya ja sa'a ya ja u'vi ma, te ni maa ya, masu ska'an ya ni‑in ñayii ma ja sa'a i ja u'vi ma.
14 Su'va ja u'vi ñu'u ini maa maa o ja sa'a o ma, chukan kúu ja kána ña'a i ja sa'a o, te játna ini o, te jínu ini o, te sa'a o ma.
15 Sani te ja játna ini o ja sa'a o ma ni kundee i ja ni jiso kuechi o ma. Te nú ja ndiso kuechi o ma, sani te kújika o nuu Su'si ma.
16 Ndijin ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, kútoo xeen ña'a sa, te má jin xnda'vi ni maa ni:
17 Ndaka ja va'a ja ndaa ka ndani'i o a chi onde sukun nuu iyo Su'si ma vee, te Su'si ma kúu iya ni sa'a ndaka ja ka ndu'va ka iyo onde andivi ma. Te maa ya chi masu ndaxsama ya ja jani ini ya ma, sukan kúu kati kuanda'vi ma.
18 Ja ni kuu ini maa ya ma kúu ja ni sa'a ya ja ni ka ndakâku jaa o nuu ya ma ja maa tnu'u ndaa tnu'u kuiti ni ka'an ya ma, sukan‑va'a jin ko kuu o xinañu'u‑ka nuu ndaka ja ni sa'a ya ma.
Ja kondikin ndija o Su'si ma kúu ja ûni ka'an o te sa'a o
19 Chukan kúu ja kútoo ña'a maa sa, ndijin ja ni ka nduu o sa'ya Su'si o a, te jin koo ñama ni ja jin koniniso'o ni, te jin kava kuee ini ni ora jin ka'an ni ma, te má jin ndakiti yachi ini ni.
20 Vaa nú ka ndakiti ini o ma, masu ka sa'a o ja kúni Su'si ma.
21 Chukan kúu ja jin xtandiyo ni ndaka tu'u ja u'vi ja kini ka ñu'u ini anua ni a, te jin kava kuee ini ni, te jin kuan‑ta'vi ni tnu'u Su'si ma ja ni ka jakun‑nee ini anua ni a, vaa suu i sa'a ja kuu jin kaku ni nuu ja u'vi ma.
22 Kovaa jin sa'a ni sukan ká'an tnu'u Su'si a. Te masu yika‑ni ja jin koniniso'o ni, vaa nú ña'a te ka xnda'vi ni maa ni.
23 Vaa nú nde in yika‑ni ja niniso'o i sukan ká'an tnu'u Su'si o a te masu sa'a i sukan ká'an tnu'u ya ma, ñayii ya'a chi sukan‑ni kúu in tee nde'ya maa de nuu espeju ma sukan‑ni kúu i.
24 Vaa jini de sukan jito de ma. Sani te kua'an de, te ndunaa de naxe jito de ma.
25 Kovaa iyo ñayii ni‑yu'u ni‑ini i nde'ya i tnu'u vava'a tátnuni Su'si ma tnu'u sa'a ja ndayaa o nuu ja u'vi ma, te masu ndúnaa i ja ni jiniso'o i ma, nú masu ja ûni sa'a i ndaka sukan ká'an ya ma. Te ñayii ya'a, va'a xeen ko kuu i ndaka nawa ñu'u ini i ja sa'a i ma.
26 Vaa nú na in jani ini ja in ñayii ndikin xeen Su'si ma kúu i ne'un ndaka o a, te chítna'nu i yaa i ma ji'in ndaka tnu'u ká'an i ma. Nú ña'a, te xnda'vi i ini anua i ma, te visi ká'an i ja ndikin i Su'si ma, kovaa ja ká'an i ma masu kétna'a ji'in ja sa'a i ma.
27 Ja ko kuu o ñayii ndikin ndaa Su'si ma kúu ja chíndee o suchi kuechi ni ka ji'i yuva i ma, ji'in ña'a ni ka ji'i yii ña ma te ka ndo'o ka neni ña ma, ji'in ja koto va'a o maa o ja ma sa'a o ni‑in ja u'vi iyo ñuu ñayivi a. Cha'a kúu ja kondikin ndija o maa in‑ni Su'si ma.