Tutu xtnañuꞌu ni tee Juan, tee ni chitniuu ña Jesukristu nuu ñayiu ka skuaꞌa
1
Ka tee san tnoꞌo yaꞌa nuu in in maa ni ja jaꞌa in Tnoꞌo ja oo ndee nuu ni jinkoo jaa ñuyiu, te ni ka onini san Tnoꞌo yun, vi ni ka jini san jin nduchi nuu san vi ni ka ndiaꞌa san, nagua kaa nagua oo, vi ni ka keꞌe san jin ndaꞌa san, te maa Tnoꞌo yun kuu ja teku nikuii nikani. Chi Tnoꞌo ja teku yun kuu ia ja ni kii, te ni ka jini san ya, guaa ka ndakani san tnoꞌo ya, te ka kaxtnoꞌo san nuu in in ni Tnoꞌo ja vi kotekuo nikuii nikani ja ni oo ya nuu maa Tata Dios, te ni kii ya. Te ka ndakani san ja ni ka jini nuu san ya vi ni ka onini san tnoꞌo ni kaꞌan ya, nagua ja suni inuu vi kaka ni jin san, su ndija ja inuu ka jika ndiꞌo nuu ka oo jin Tata Dios vi Seꞌe ya Jesukristu. Te tnoꞌo yaꞌa ka tee san, nagua ja vi kosii ini ndevaꞌa ni.
Ni ka nduvio nuu yika kuechio jin niñi maa Jesukristu
Te yaꞌa kuu tnoꞌo ja ni kaxtnoꞌo Jesukristu ja ni ka onini san, te ka ndakani san nuu in in ni, ja Dios kuu ia yeꞌe niꞌnu, te tu saꞌun na janee oo nuu ya. Te nuu ja ka kaꞌon ja ka jika inuo jin ya, te ka jikao nuu nee, te chia inu tnoꞌo ja siun ka kaꞌon, chi tu ka saꞌa ndao. Su nuu ja ka jikao nuu yeꞌe niꞌnu, te ka jikao jin maa ya ja oo ya nuu yeꞌe niꞌnu, te yun guaa ka jika inuu in in mao, te niñi maa Seꞌe ya Jesukristu ndasavii ndiꞌi yika kuechio.
Te nuu ja ka kaꞌon ja tu na inu yika kuechio, te chia ka xndaꞌuo mao, te tu na tnoꞌo ndaa oo ini anuo. Te nuu ja vi ndanaꞌmao yika kuechio nuu Dios, te maa ya kuu ia ndaa ja skunkuu ya tnoꞌo kaꞌan ya, te kuakaꞌnu ini ya yika kuechio, te ndasavii ña ya jin ndiꞌi jakueꞌe ka saꞌo. 10 Te nuu ja ka kaꞌon ja tu na yika kuechi ka saꞌo, te jin tnoꞌo yaꞌa ka kaꞌon ja chia xndaꞌu ña ya, te tu ka jantaꞌu ndao tnoꞌo ya.