Tutu xtnañuꞌu ni tee Pablo nuu ñayiu ka skuaꞌa ñuu Tesalónica
1
Maa san kuu Pablo ka tee san tutu yaꞌa jin Silvano vi Timoteo, nuu ñayiu ka skuaꞌa ja ka oo ñuu Tesalónica ja ka oi jin Tata Jaꞌnuo vi Jitoꞌo Jesukristu. Te maa ya na chindee chituu ña, te vi koo ni jin jamani ya.
Ñayiu ka kandija ñuu Tesalónica ka kuu taniñu nuu sava ka ñayiu
Ka ndakaꞌan ña san jin ndiꞌi ni nuu ka ndakuatu san, te siun ni ka ndakuantaꞌu san nuu ia Dios ja jaꞌa ni. Te nuu ka ndakuatu san nuu Tata Jaꞌnuo, te ndiꞌi ni jichi ka ndakaꞌan san tniuu guaꞌa ka saꞌa ni, chi ka kandija ni, te ka chituu ni ñayiu, chi ka kutoo ni ia Dios, te ka oo yutnu ni, chi ka ndetu kaꞌnu ni maa Jitoꞌo Jesukristu.
Dios kutoo ña jin ndiꞌi kuiti ni, vi ñani vi kuaꞌa, te ka jini san ja ni kaji ña ya jin ni. Chi tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja ni ka kaxtnoꞌo san nuu ni, tu ni kenta jin tnoꞌo uun suaꞌa ni, chi ni kenta jin jakaꞌnu maa ia Dios vi jin Espíritu ya, te ka kukanu ini ni ja yaꞌa kuu tnoꞌo ndaa. Te ka jini guaꞌa ni naxa ni ka osaꞌa san neꞌu ni ja ni ka onduku san javaꞌa in in maa ni.
Maa ni, chi ka ndikin ni nagua ka saꞌa san vi nagua ni saꞌa ia Jitoꞌo, chi ni ka jantaꞌu ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios, te maa Espíritu ya saꞌa ja ka osii ini ni, visi ka tnaꞌa ni kuakuaꞌa tnundoꞌo. Saa te ni kentakuei ni ja ka kuu ni in taniñu nuu ndiꞌi ñayiu ka kandija ja ka oo ñuu ja tnii Macedonia vi Acaya. Chi ni jinkondee tnoꞌo maa Jitoꞌo nuu ndiꞌi ni, te ni jitenuu kuaꞌan nuu sava ka ñuu, te masu maintnoꞌo ni nuu ñuu ja tnii Macedonia vi Acaya, chi suni ndiꞌi ñayiu ka jini ja ka kandija guaꞌa ni ia Dios. Chi ni jitenuu nuu ndiꞌi ñuu, yun guaa sein, chi masu nini ka kuu ja vi kokaꞌan san. Chi maa ñayiu yun ka ndakani naxa ni ka jantaꞌu ña ni nuu ni ka jakoto ña san vi naxa ni ka xndendoo ni chuꞌchi ni ja vi kondikin ni ia Dios teku ja kuu ya ia ndaa ja vi kunukuechi ni nuu ya, 10 te ka ndetu kaꞌnu ni Jesús ja kuu ya Seꞌe ia Dios ja ndajiokuiin ya ndee andivi. Te maa Dios kuu ia ni ndaxteku ya neꞌu ndiyi, te maa Jesús skaku niꞌnu ña jion nuu tnundoꞌo kaꞌnu tetniuu ia Dios ja vaji.