6
Ndiꞌi ñayiu ja ka kandija ia Dios ja ni ka kuyaꞌui, te ka jinokuechi nuu in jitoꞌi, na vi konee yiñuꞌi nuu jitoꞌi, nagua ja ma vi kaneꞌe ñayiu sivi ia Dios vi tnoꞌo vaꞌa ya ja ka kaxtnoꞌo. Te nuu ja sava ñayiu ka jinokuechi yun ka oi jin in jitoꞌi ja kandija ia Dios, te na vi konee yiñuꞌu guaꞌi nuu de, chi in ni ndisa ka kandijai. Te na vi kunukuechi guaꞌa kai nuu jitoꞌi yun, chi tee kee vaꞌa jin tniuu guaꞌa ja ka saꞌi yun kuu tee kandija vi ñanio ja ka kaꞌan too. Te tnoꞌo yaꞌa kuu ja kaxtnoꞌo ni nuu ñayiu vi xteku ni jin.
Vi kosii ini ni jin nagua ka nevaꞌa ni
Su nuu ja ndee in ñayiu kaxtnoꞌo inka tnoꞌo siin ja tu kintnaꞌa jin tnoꞌo vaꞌa maa Jitoꞌo Jesukristu ja kuu in tnoꞌo ndaa ja kaxtnoꞌo naxa vi kaka ndao nuu ia Dios, te ñayiu yun, chi kuu teyii, su masu nagua jini saꞌuin, te kui in kueꞌe ja maa ni skiti ini tnaꞌi jin ñayiu vi tee tnaꞌi nani kuu tnoꞌo. Te yun kaku tnoꞌo kuasun, vi tnoꞌo ja jaxin tnaꞌa ñayiu, vi tnoꞌo neꞌe, vi ka ndakani kueꞌe ini jin inka ñayiu. Te ndi nuu ndi kuee jaxin tnaꞌi, chi ndimaa ni jakueꞌe ndakani ini, te tu jini saꞌuin tnoꞌo ndaa, chi ndakani ini ja nuu kaxtnoꞌi ja vi kaka ndaa ñayiu nuu ia Dios, te yun guaa niꞌi kuaꞌi xuꞌun ja jinkoo vaꞌi. Te kujioo ni nuu ñayiu ja ka saꞌa siun. Te ja ndaa ja jinkoo vaꞌa ñayiu nuu ja jika ndai nuu ia Dios, su maintnoꞌo ñayiu ja osii ini jin ja nevaꞌi. Chi tu saꞌun nagua ka nee ka ndiso nuu ni ka kakuo ñuyiu yaꞌa, te suni oo ndaa ja tu nagua vi kondiso kiꞌinkueio kiuu na vi kuo. Su nuu ja ka nevaꞌo ja vi kao vi ja vi kondii vi konamao, te na vi kosii inio jin yun. Su ñayiu ka kuini ja vi kukuikai, chi ñama ka yuji, te ka kanakaui nuu ndaꞌa jakueꞌe, te ka ndajioꞌi kuaꞌa janeꞌe jayichi, te ndiꞌi yun jaka ña jin ñayiu ja xtivi ña, te skunaa saꞌun ña jin. 10 Chi yoꞌo ndiꞌi jakueꞌe yun kuu ja ka kutoo ñayiu xuꞌun. Te sava ñayiu ja ka ndioo ndevaꞌa ini xuꞌun, chi ni ka kujioi nuu tnoꞌo ka kandijai, te ka tnaꞌi kuaꞌa ndevaꞌa tnundoꞌo.
Vi kaxin tnaꞌa guaꞌo jin ndiꞌi jakueꞌe oo ñuyiu
11 Su maa ni ja kuu ni tee kandija guaꞌa ia Dios, kujioo ni nuu ndiꞌi jakueꞌe yun, te kondikin ni ichi ndaa, te kaka ndaa ni nuu ia Dios, te kandija guaꞌa ni, te kokaꞌan too ni ñayiu vi kondee ini ni, te kuꞌun ndaꞌu kuꞌun kee ni ini ni. 12 Te nduku ndee ni jin tnoꞌo kandija ni, te kaxin tnaꞌa guaꞌa ni jin ndiꞌi jakueꞌe oo ñuyiu, te kakuiko tnuu ni ja koteku ni nikuii nikani, chi yaꞌa guaa ni kana ña ia Dios jin ni nuu ni kaꞌan guaꞌa ni ja kandija ni Jesukristu jin nuu kuaꞌa testiu. 13 Vitna te tatnuni san tnoꞌo yaꞌa jin nuu ia Dios ja saꞌa ya ja ndiꞌi ja oo ñuyiu ka teku, vi jin nuu Jesukristu ja ni kaꞌan guaꞌa ya nuu ni ndakani ya ja jaꞌa maa ya nuu Poncio Pilato. 14 Te kuantnoꞌo guaꞌa ni tnoꞌo ni tatnuni ya nuu ni, ja saꞌa ni, te ma xtivi ni nagua ja ma vi kaꞌan kuechi ñayiu siki ni, guaa ndee na ndajiokuiin ia Jitoꞌo Jesukristu. 15 Te ndenta ya maa kiuu ja ni jani ia Dios, chi maintnoꞌo maa ya kuu ia kaꞌnu ndevaꞌa vi ia tatnuni nuu ndiꞌi tuꞌu. Te maa ya kuu Rey nuu ndiꞌi rey, te suni maa ya kuu Jitoꞌo nuu ndiꞌi jitoꞌo. 16 Te maintnoꞌo ni maa ya kuu ia tu jiꞌi saꞌun ja teku ya nikuii nikani. Te oo ya jin ñuꞌu jayeꞌe tajan, te ni in ma kuu juntnaꞌa ya, vi ni in ñayiu tu na in jini ya jin nduchi nui, te ni in ma kuu ja kuni ya. Te nikuii nikani na koo jayiñuꞌu vi jakaꞌnu nuu maa ya. Saa na kokuu.
17 Kaxtnoꞌo ni nuu ñayiu kuika ñuyiu yaꞌa, ja ma vi kokuu teyii, ni ma vi kokukanu ini jakuika ka nevaꞌi, chi masu jakuxii kuu. Chi guaꞌa ka kuu ja vi kukanu ini ia Dios teku ja taa ya ndiꞌi jakuaꞌa ka nevaꞌo, nagua ja na vi kokusii ini jion. 18 Te suni kaxtnoꞌo ni ja na vi saꞌa guaꞌi, te na vi kokui in ñayiu kuika jin ndiꞌi jaguaꞌa ka saꞌi, te na vi kovaꞌa ini ja vi skutaꞌui ñayiu vi ja vi kaꞌndei nagua ka nevaꞌi nuu sava ka ñayiu. 19 Te nuu ja saa ka saꞌi, te ka skaya kuaꞌi javii javaꞌa ja kuu in ja kukutu guaꞌa ja vi konevaꞌi kiuu ja vaji nuu kuee ka, te vi niꞌi ja vi kotekui nikuii nikani.
20 Te maa ni, Timoteo, koto vaꞌa ni nagua ni skuiso siki ña ia Dios jin ni, te kujioo ni, ma konini ni tnoꞌo neꞌe ja ka kaꞌan ñayiu ñuyiu ja kuu tnoꞌo ja tu jiniuꞌu, ni tnoꞌo ka kaꞌan ñayiu xndaꞌu ña ja tnoꞌo ndichi kuu, su masu tnoꞌo ndaa kuu. 21 Te ni ka jantaꞌu sava ñayiu tnoꞌo tnoꞌo yaꞌa, te ni ka kujioi nuu ichi ndaa ja ni ka kandijai.
Dios na koto na kuni ña jin ni. Saa na kokuu.