28
Ni jino Pablo ñuu Malta
Te nuu ja ni ka kaku san, saa ni ka jini san ja Malta nani ñuu ja oo maꞌñu ndute mar yun. Te ñayiu ñuu yun ni ka kundaꞌu ini ñai jin ndiꞌi san, guaa ni ka xnaꞌi in ñuꞌu kaꞌnu, te ni ka kana ñai ja ni ka ndasaa san, chi vijin ndevaꞌa vi kuun sau. Yun te ni xtutu Pablo in tnii tutnu yichi, te vi inka tnaa de tnu nuu ñuꞌu, te ni kee niꞌni ni in koo xeen nuu tutnu yun. Jino ti ja ni ka kiꞌin ña ñuꞌu yun, te ni kakuiko ni ti ndaꞌa de. Te nuu ni ka jini maa ñayiu ñuu yun ja intakaa guaꞌa ti ndaꞌa de, te ni ka jinkondee de ka ndatnoꞌo de:
―Tee yaꞌa, chi vi ja ndaa ja tee jaꞌni ndiyi kuu de, yun guaa ndoꞌo de siaꞌa, chi visi ni kaku de nuu ndute mar, su maa chuꞌchi ja saꞌa ndaa ya kuechi ñayiu, tu ka kuini ya ja koteku de.
Su ni kisi Pablo ndaꞌa de, te ni kanakau koo yun nuu ñuꞌu, te ni tu nagua ni ndoꞌo saꞌun de. Te ndiꞌi ñayiu yun, chi ka ndetu ni kai ja na ore, te jaa yiꞌndi de axi sanaa te kani xini de ja kuu de. Su nuu ni kunaꞌa ka ndetu de ja tu nagua ndoꞌo Pablo, te ni ka ndasama de tnoꞌo ka kaꞌan de, te ni ka kachi de ja in chuꞌchi kuu Pablo.
Te yatni yun oo ñundeꞌi in tee nani Publio ja kuu nijaꞌnu de nuu ñuu yun. Te ni kana ña de ja ni tanuu de veꞌe de ja ni ka oo san uni kiuu, te ni jito vaꞌa ña de. Te kiuu yun katuu tata Publio yun nuu jito jin kueꞌe kiji vi kueꞌe niñi, te ni kiuu Pablo ni jinkoto ña de. Yun te ni ndakuatu de nuu ia Dios. Te nuu ni ndiꞌi ja ni ndakuatu de, te ni sonee de ndaꞌa de siki tee yun, te ni nduvaꞌa de. Te vi ja siun ni saꞌa de tniuu yaꞌa, guaa ni jaꞌankuei sava ka ñayiu ka kuꞌu ja ka oo ñuu yun nuu oo Pablo, te vi ndiꞌi ni ka nduvaꞌa. 10 Guaa ni ka skutaꞌu ñai ndiꞌi nagua ka jaꞌni ña jin san. Te nuu ni kitnaꞌa kiuu ja kiꞌinkuei tuku san nuu inka barco, te ni ka jini mani ñai taka ja kokuu ichi nuu kiꞌinkuei san.
Ni jino Pablo Roma
11 Te nuu uni yoo ja ni ka oo san ñuu Malta, te ni ka tnii tuku san in barco ja suni ni oo ñuu yun nii yoo vijin. Te barco yun, chi vaji ndee ñuu Alejandría, te ichi nuu barco yun ndiso uu chuꞌchi, in nani Cástor te inka nani Pólux. 12 Yun te ni jinokuei san ñuu Siracusa, te yun ni ka oo san uni kiuu. 13 Te vi ñuu yun ni kekuei san kuaꞌankuei san yuꞌu ndute mar, te saa ni jinokuei san ñuu Regio. Te inka kiuu ni jinkiꞌi tachi ichi sur, guaa vi kiuu uu ni, te ni jinokuei san ñuu Puteoli. 14 Te yun ni ka jinkuntnaꞌa san jin sava ñayiu ka skuaꞌa, te ni ka jikantaꞌu de ja ni ka kendoo san jin de uja kiuu. Yun te saa ni kekuei san ja kuaꞌankuei san Roma. 15 Te ja ni ka niꞌi tnoꞌo ñayiu ka skuaꞌa ka oo ñuu Roma ja kuaꞌankuei san, guaa ni kekuei de ja ni ka nditnaꞌa ña de nuu oo Foro Apio, in nuu nani Uni Taberna. Te nuu ni jini ña Pablo jin de, te ni ndakuantaꞌu de nuu ia Dios, te ni nukuꞌun ndee ini ka de. 16 Te nuu ni jinokuei san Roma, te ni ndakuñaꞌa capitán kuaꞌankuei jin san yun ndiꞌi tee ka oo vekaa ndaꞌa tee kuu nijaꞌnu yindaꞌa soldado maa Roma. Te ndia Pablo, chi ni ka taa siin ña de jin in soldado ja jito ña jin de.
Ni kaxtnoꞌo Pablo nuu ñayiu ñuu Roma
17 Yun te saa nuu uni kiuu ja ni jinokuei san, te ni kana Pablo tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu judio ja ka oo Roma yun. Te nuu ni ka kututu de, te jiñaꞌa Pablo:
―Tata ñani, tu saꞌun na jakueꞌe saꞌa san siki ñayiu ñuo, ni siki nagua ni ka osaꞌa ndi yuao. Su vini saa, te ni ka kakuiko ña tnaꞌo judio jin san Jerusalén, te ni ka ndasiaꞌa ña de ndaꞌa tee Roma ja ni jasi ña de vekaa. 18 Su nuu ni ka saꞌa de ja ni naꞌma san na kuechi tavi san, te tu ni ka niꞌi de na kuechi tavi san. Yun guaa ni ka kuini de ja vi siaa ña de, chi tu na kuechi saꞌun san ja kuu san. 19 Su tu ni ka jandetu ñayiu ka kuu tnaꞌo judio, guaa kaꞌan san a tuu, su ni jikan san ja kii san nuu César, nagua ja na saꞌa ndaa de, su chi masu vaji san ja kaꞌan kuechi san siki ñayiu ñuo. 20 Te yun guaa tniuu yaꞌa kuu ja ni kana ña san ja kuni ña san vi kaꞌan san nuu ndiꞌi ni, chi kandija san ja ndetu san nagua ka ndetu kaꞌnu maa ñayiu ñuo Israel ja skunkuu nagua ni kee yuꞌu maa ia Dios, te yun guaa nuꞌni san jin cadena yaꞌa ―jiñaꞌa de.
21 Yun te ka jiñaꞌa tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu judio:
―Sein, vi ñani, ni in tutu tu nagua ka ndaniꞌi san ja vi tetniuu tnaꞌo judio ja ka oo ñuu Judea ja vi kukanu ini san ja jaꞌa ni. Te ni in tee ja vaji ndee yun, tu na in kenta ja kaꞌan kuechi siki ni axi kokaꞌan kueꞌe de ja jaꞌa ni. 22 Su ka kuini san ja vi konini san tnoꞌo kaꞌan ni vi naxa ndakani ini ni, chi ka jini san ja vi na saa ni nuu ka kaꞌan kuechi ñayiu ja tu ka jintnaꞌa ini ichi jaa Jesús ja jika ni kaxtnoꞌo ni ―ka jiñaꞌa de.
23 Yun te ni ka jani de in kiuu ja vi ndanitnaꞌa de. Te kiuu yun ni ka kututu kuaꞌa ñayiu veꞌe nuu oo Pablo, te ni jinkondee de ndee nuu neꞌe, te vi ndee nuu mañini ja ndakani de naxa tatnuni ia Dios, vi nduku de ja na vi jinkuiꞌnu kaji ini ñayiu, te na vi jino ini ichi ia Jesús jin tnoꞌo nagua yoso nuu Ley Moisés vi nagua ni ka kaꞌan tee ni ka ndakani tnoꞌo maa ia Dios ndee janaꞌa, ja suni ja ni ka okaꞌan de ja jaꞌa Jesús. 24 Te sava ñayiu ni ka jantaꞌu tnoꞌo kaꞌan Pablo, su savai, chi tu ni ka kandijai. 25 Te ja siun masu inuu ni ka kandija de, guaa ni ka ndayagua de ja noꞌokuei de veꞌe de, te jiñaꞌa Pablo tnoꞌo yaꞌa:
―Guaꞌa ni kaꞌan Espíritu ia Dios jin maꞌñu sagua Isaías, tee ni ndakani tnoꞌo ya ndee janaꞌa, nuu ndi yuao nuu ni kaꞌan de:
26 Kuaꞌan nuu ñayiu ñuu yaꞌa, te kuñaꞌa ron:
Ja jin soꞌi vi konini, su ma vi jinkuiꞌnu ini.
Te vi kondiaꞌi jin nduchi nui, su ma vi kuni.
27 Chi ni ka kundee ndevaꞌa ini anu ñayiu yaꞌa,
te tu ka jinkuiꞌnu ini, chi joo ni ka nini,
te ka ndesi nduchi nui nagua ja ma kuu vi kuni jin nduchi nui
ni ma vi konini jin soꞌi,
ja vi jinkuiꞌnu ini jin anui,
te kiukuei ichi rin,
te ndasaꞌa rin anui ja skaku niꞌnu rin nuu yika kuechi,
suaꞌa ni kaꞌan Isaías.
28 ’Te vitna guaa vi konaꞌa ni ja kiuu kuaꞌon, te tnoꞌo ja ni tetniuu ia Dios ja skaku niꞌnu ya jin yoon, tetniuu ya nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo, te ñayiu yun vi konini tnoꞌo ya ―jiñaꞌa Pablo.
29 Te nuu ni ndiꞌi ni kaꞌan Pablo tnoꞌo yaꞌa, te kuanoꞌokuei ñayiu judio ka tee tnaꞌa de ja jaꞌa tnoꞌo yaꞌa ichi kuanoꞌokuei de.
30 Te ni oo Pablo uu kuia mimiꞌi nuu in veꞌe ni otniuyaꞌu de, te ni ojantaꞌu de ndiꞌi ñayiu ni ka ojinkoto ña jin de. 31 Te ni ondakani de naxa tatnuni ia Dios vi ni okaxtnoꞌo de tnoꞌo vaꞌa maa Jitoꞌo Jesukristu, ni onune ni ichi ja ni okaxtnoꞌo de nuu ñayiu, te tu na in ni jasi niꞌnu.
Saa ni kuu.