6
Roon ja ka kuu ron seꞌe, vi kindei vi kititi nuu tata ron vi nuu nana ron, chi yun kuu javaꞌa, nagua ka saꞌa ron nuu Jitoꞌo. Chi yaꞌa kuu tnoꞌo xtnañuꞌu ja tatnuni ia Dios nuu ni kee yuꞌu ya ja tetniuu ya in javaꞌa, nuu kaꞌan suaꞌa: “Vi kuanyuꞌu vi kuandetu nuu tata ron vi nuu nana ron, nagua ja vi koo vii vi koo vaꞌa ron, te vi konaꞌa ñuu ron nuu ñuyiu yaꞌa”, kachi ya.
Te maa ni ja ka kuu ni yua, ma vi skiti ini ni seꞌe ni, chi suaꞌa vi skuaꞌnu ni jin tnoꞌo naxa vi koo naxa vi kakai, te vi xteku ni jin tnoꞌo maa Jitoꞌo.
Te maa ni ja ka kuu ni ñayiu ka jinokuechi, vi kuantnoꞌo ni nuu lamu ni ja ka oo ñuyiu yaꞌa. Vi konee ni jayiñuꞌu, te vi koyuꞌu niꞌnu ni de, te vi kunukuechi guaꞌa ni nuu de, nagua ka jinokuechi ni nuu Jesukristu. Te saa vi saꞌa ni, masu nani nuu ka ndiaꞌa de ja vi kendoo vaꞌa ni, nagua ka saꞌa ñayiu ka nduku ja vi kendoo vaꞌa mai nuu ñayiu ñuyiu, chi vi kunukuechi ni nagua ka jinokuechi ni nuu Jesukristu, te vi ndee ini ndee anu ni vi saꞌa ni, nagua kuini maa ia Dios. Te vi kosii ini ni vi kunukuechi ni, na kuinio ja nuu Jitoꞌo ka jinokuechi ni, te masu nuu ñayiu. Chi ja ka jini ni ja javaꞌa ka saꞌa in in maa ni, te yun vi ndaniꞌi yaꞌu ni nuu Jitoꞌo, a ka kuu ni ñayiu ka jinokuechi axi ñayiu tu na xiin nuu ka jinokuechi.
Te maa ni ja ka kuu ni lamu, suni saa vi saꞌa ni jin ñayiu ka jinokuechi nuu ni. Ma vi koskoto ioo ni jin, chi ja ka jini ni ja invaa ni Jitoꞌo ni jin oo andivi, te maa ya, chi inuu saꞌa ya jin ndiꞌi ñayiu.
Vi kotuaꞌo ja vi kaxin tnaꞌo jin Tachi
10 Vitna te kaꞌan ka san: Vi koyutnu ni jin jakaꞌnu vi jandakui maa Jitoꞌo. 11 Vi kekuiꞌnu ni ndiꞌi saꞌun taa ia Dios nagua ka niꞌnu soldado nuu ka jaxin tnaꞌa de, nagua ja kuu vi koyutnu ni, te ma vi kuandetu ni ja xndaꞌu ña Tachi. 12 Chi masu jin ñayiu ñuyiu ka jaxin tnaꞌa jion, chi ka jaxin tnaꞌo jin ia ka kuu nijaꞌnu vi ia naꞌnu ja ka oo andivi, siki ia ja ka tatnuni nuu ñunee ñuyiu yaꞌa, vi siki ia ka saꞌa jakueꞌe ja ka oo ndee andivi. 13 Te yun guaa vi kakuiko guaꞌa ni ndatniuu taa ia Dios ja ka nee ñayiu nuu ka jaxin tnaꞌi, nagua ja vi kundee ini ni kiuu koo jakueꞌe yun, te nuu ndiꞌi ja vi skunkuu ni, te vi koyutnu ka ni.
14 Te yun guaa vi koyutnu ni na kuinio in soldado, te vi kuꞌni tnuu ni chii ni ja kuu tnoꞌo ndaa ia Dios ja ka kandija ni. Te vi skutu ni maa ni jin ja ka saꞌa ndaa ni, nagua saꞌa in tee jaxin tnaꞌa, ja skutu de maa de jin saꞌun kaa ja ndesi niꞌnu ndika de. 15 Te vi kiꞌi ni ndijan ni ja vi kotuaꞌa ni ja vi kaxtnoꞌo ni tnoꞌo vaꞌa Jesús ja na vi koo mani ñayiu. 16 Te ja kanuu ka kuu ja vi kandija guaꞌa ni, na kuinio ja vi kindaꞌa tuaꞌa ni kaa tikute ja vi kasi ni yutnu ndugua ja kai nuu punta ja skunta Tachi. 17 Te vi kukanu ini ni ia Dios ja skaku niꞌnu ña ya, nagua saꞌa ixini kaa ja skaku niꞌnu xini tee jaxin tnaꞌa. Te vi kuantniuu ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja taa Espíritu ya, nagua jantniuu tee jaxin tnaꞌa yun yuchi kani de. 18 Te siun ni vi kondakuatu ni, te vi kokakantaꞌu ni nuu ia Dios jin maꞌñu sagua Espíritu ya, te vi koo tuaꞌa ni, ma vi kusun ini ni, te siun ni vi kokakantaꞌu ni ja jaꞌa ndiꞌi ñayiu maa ia Dios. 19 Te suni vi kondakuatu ni ja jaꞌa maa san, nagua ja na taa ia Dios tnoꞌo kaꞌan san nuu kaxtnoꞌo san, nagua ja ma yuꞌu san ndakani san tnoꞌo ni yiyuꞌu ja oo nuu tnoꞌo vaꞌa Jesús. 20 Chi ia Dios ni tetniuu ña jin san ja ndakani san tnoꞌo ya, visi ja jaꞌa tnoꞌo yaꞌa kuu ja nuꞌni san jin cadena vitna. Su vi kakantaꞌu ni ja jaꞌa san, nagua ja ma yuꞌu san kaꞌan san tnoꞌo ya nagua kuini ja kaꞌan san.
Sandiꞌi ni ka ndakantnoꞌo Pablo ñayiu ka skuaꞌa
21 Tetniuu san ñanio Tíquico ja kaꞌan too san de, nagua ja ndakani de, te vi kuni ni ndiꞌi naxa oo san vi nagua saꞌa san. Suu de kuu in tee ndaa ja kaxtnoꞌo de tnoꞌo maa Jitoꞌo. 22 Te yun kuu ja tetniuu san de nuu ka oo maa ni, nagua ja ndakani de naxa ka kuu san, te ndataa de tnoꞌo ndee ini.
23 Te maa Tata Dios vi Jitoꞌo Jesukristu na taa ya jamani ya ja vi koo jin ni ja ka kuu ni ñayiu ka skuaꞌa, te vi kaꞌan too tnaꞌa in in maa ni vi vi kandija ni. 24 Te ia Dios na koto na kuni ña jin ndiꞌi ni ja ma naa ndoñuꞌu ja ka kutoo ni Jitoꞌo Jesukristu. Saa na kokuu.