6
Vi chituu tnaꞌa in in maa ni
Ñani, kuaꞌa, nuu ja ni ka nukuꞌun ni ndee in ñayiu ni kanakau nuu yika kuechi, te maa ni ja ka oo ni jin Espíritu ia Dios, vi kuꞌun ndaꞌu vi kuꞌun kee ini ni, te vi kaꞌan ni jin ja na nukuiin ichi ndaa. Te vi koto vaꞌa ni maa ni, kana saa vi suni ndee maa ni koto tnuni ña, te vi kanakau nuu yika kuechi. Vi chituu tnaꞌa ni nuu tnundoꞌo ja ka tnaꞌa in in ni, saa te vi skunkuu ni nagua tatnuni Jesukristu.
Chi na in ndakani ini ja ñayiu guaꞌa ka kui saa sava ka ñayiu, visi masu nagua kuu saꞌuin, te chia xndaꞌui mai. Te vi koto tnuni in in ni maa ni naxa kaa ja ka saꞌa ni. Te nuu ja ka saꞌa vaꞌa ni, te yun guaa vi kokusii ini maa ni jin tniuu ka saꞌa ni, su masu ja guaꞌa ka ka saꞌa ni saa inka ñayiu. Chi vi kondiso in in maa ni tniuu ni skuiso siki ña ia Dios.
Te maa ni ja ka skuaꞌa ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios, vi chituu ni tee kaxtnoꞌo nuu ni jin ndiꞌi javaꞌa ja ka nevaꞌa maa ni.
Ma vi xndaꞌu ni maa ni, chi ma kuu kosiki ndeo ia Dios. Chi ndiꞌi nagua ka skuita ni nuu ñundeꞌi ni, te yun vi ndaniꞌi ni. Chi nuu ja in ñayiu saꞌa nagua kuini maa yiki kuñui, te ndaniꞌi nuu junai jin yiki kuñui. Su ñayiu saꞌa nagua kuini maa Espíritu ia Dios, chi saꞌa maa Espíritu ja ndaniꞌi nuu kotekui nikuii nikani. Te yun guaa ma vi kuitao ja vi saꞌo javii javaꞌa, chi nuu ja ma vi kuitao, te koo in kiuu vi ndaniꞌo javaꞌa ka saꞌo. 10 Te yun guaa ndiꞌi ni jichi ja kuu vi saꞌo, te na vi saꞌo javaꞌa jin ndiꞌi ni ñayiu, su kanuu ka ja vi saꞌo javaꞌa jin ñayiu ka kandija jion.
Ni ndakuñaꞌa Pablo tnoꞌo ndee ini nuu ñayiu ka skuaꞌa
11 Vi kondiaꞌa maa ni na kuaꞌa naꞌnu letra tee san jin ndaꞌa maa san ja tetniuu san nuu maa ni. 12 Te ndiꞌi tee ka tenini ña yun ja vi chitnuni ni nuu yiki kuñu ni, ka saꞌa de nani ja vi kendoo vaꞌa maa de nuu ñayiu, te saa nagua ja ma vi sondikin ña jin de ja ka oo de jin Jesukristu, ia ni jiꞌi nuu cruz. 13 Chi vini maa tee ka yitnuni yun, tu ka skunkuu de ndiꞌi nagua yoso nuu Ley Moisés. Su ka kuini de ja vi chitnuni ni maa ni, nagua ja saa, te kuu vi kokuu teyii de ja ni ka jinkitnuni ni. 14 Su ja maa san, chi tu kuini san ja kokuu teyii saꞌun san, chi maintnoꞌo siki ja ni jiꞌi Jitoꞌo Jesukristu yika cruz ja jaꞌo. Chi tu ndiꞌni saꞌun san nagua oo ñuyiu, te ni maa ñayiu ñuyiu, tu ka ndiꞌni na in kuu san. 15 Chi nuu ja ka oo jin Jesukristu, te tu nagua jiniuꞌu a ka yitnuni nuu yiki kuñuo axi tu ka yitnuni, chi ja jiniuꞌu kuu ja na vi nduo in ñayiu jaa. 16 Te ndiꞌi ñayiu ja ka ndikin tnoꞌo kaxtnoꞌo san yaꞌa, na vi koi jin jamani, te na kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ia Dios jin, ja ka kui ñayiu ñuu maa ya ja ka kuu ndijai ñayiu Israel.
17 Te ndee vitna jin kiuu kuaꞌan kao yun, tu kuini ka san ja vi koxnaꞌa ka ña ñayiu, chi ja ndiso san nuu ni tuji yiki kuñu san. Te yun xneꞌe ja jinokuechi san nuu maa Jitoꞌo Jesús.
18 Ñani, kuaꞌa, maa Jitoꞌo Jesukristu na koto na kuni ña jin ndiꞌi ni. Saa na kokuu.